Search billions of records on Ancestry.com
   

Gerrit se nageslag
Van Indeks
Van Indeks in PDF formaat
Voornaam Indeks

Bellinchamp Lugfoto
Drakenstein Lugfoto
LG-kaart 850/1870
Plaaseienaars
Ou verouderingskelder

Vurense Doopboek
Vuren foto's
Twee T. van Vuurens

Bronnelys

Kontak my

Name in databasis: 15 126


Locations of visitors to this page

Nageslag van Gerrit van Vuren in Suid-Afrika

Hierdie webwerf word opgedra aan die outeur van die Stamboom van Stamvader Gerrit van Vuren, Johannes Petrus Jacobus van Vuren (oom Japie), wat die basis van hierdie werk moontlik gemaak het.

In hierdie register word die van deurgaans net as van Vuren weergegee aangesien Gerrit die enigste stamvader van al die (Janse(n)) van Vu(u)rens in Suid-Afrika was. Die patroniem 'Jantz' het bloot daarop gedui dat Gerrit die seun van Jan was. Die korrekte voortsetting sou gewees het dat Gerrit se seun 'Johannes Gerritz van Vuren' sou heet. 'Janse' of 'Jansen' is nie spesifieke vertakkings in die stamregister nie. Die gebruik van 'Janse(n)' is dus oorbodig en word nie in hierdie register gebruik nie.

Hoewel die van afgelei is van die dorp Vuren in Gelderland, Nederland, kon daar tydens my besoek aldaar in Junie 2005 en 2009 geen onweerlegbare bewys gevind word dat die stamvader daarvandaan afkomstig was nie. Patronieme was nog algemeen gebruik soos in die doopboek en in ander registers gesien kan word. Die oudste verwysing na 'n persoon met die toponiem 'van Vuren' is die van die 'dagelijkse heer', ene Nicolaas van Vuren*, wat uit 1254 dateer. Dit is 'n verwysing na die plek waarvan hy die 'dagelijkse heer' van was. Dit is wel moontlik dat sy nageslag later 'van Vuren' as 'n familienaam aangeneem het sonder dat hulle self ooit naby die dorp Vuren gekom het.

In die doopregister van die Oude (Hervormde) Kerk in Amsterdam vind ons 'n inskrywing op 24 Februarie 1678 waar Wessel Jaspersz. van Vuren en Jannetjie Jacobs van Oostrom hul dogter, Marritje, laat doop het.

By die Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, in die van Vuuren ler, word die kinders van Cornelis Ariensn van Vuyren uit Papendrecht (naby Rotterdam) gelys: Pietertje, gedoop 27/02/1684, Bastiaen, gedoop 25/11/1685, Teuntjie, gedoop 4/01/1688, en Cleijsie, gedoop 11/06/1690. Cornelis word begrawe in Papendrecht op 12/09/1709. Die naam van sy vrou word nie aangegee nie.

In die Rijks Argief Amsterdam vind ons 'n akte van ene Bastiaen van Vuren wat in 1693 'n huis in Vijgendamstraat, Amsterdam, gekoop het. Hy gebruik nie 'n patroniem nie.

Ander van Vu(u)rens kon dus ook reeds oor Nederland versprei het teen die tyd dat Gerrit na Kaap die Goeie Hoop vertrek het. Dit is moontlik dat Gerrit van een van hierdie families afkomstig kon wees. Daar is dus nog baie navorsing wat gedoen moet word om Gerrit se voorgeslagte op te spoor.

Variante van die van, soos Vueren, kom ook daar voor. 'n Skakel na die van Vuuren familie uit Andel word hieronder verskaf.

*'Vuren, een "Ärrm Land"? elf eeuwen geschiedenis van een dorp aan de Waal', Aart Bijl, p 23. ISBN 90-9003365-3
Skakels
Kontakbesonderhede
Tinus van Vuuren
Meredale
Johannesburg
+27 72 310 7574

Bygewerk 25 April 2015. Ek gebruik RootsMagic Genealogy Software
U is besoeker: