Search billions of records on Ancestry.com
   

[complied from M234, roll 834, frames 1443-1484]


1st Regiment Indian Home Guards
Co. C-J (Creeks) - Names I-O

Company Rank Name
J private I --- li
E private I ko neh
D private I ma mee
J private I pin ne ha go
J 6th Corp. I po ko ge
E private In la har jo
E private In po -- neh
E private Is ki e cha
E private Is po ko ge
H private Jack kee
H private Jak ho e lah
D 5th  Corp. Jim ka/kal
J 2nd Corp. Jim ker
H 5th Corp. Jim mat geh
J Musician Jim me Barnett
D 4th  Corp. Jo fa ke na
D private jo ge ha jo ge
D private jo got te ma sla-
G private Jo ha pa ya
D private jo je mik Ro
E private Jo ko til ha neh
E Captain Jo neh (John)
E private Jo pi ca ko jah neh
G 6th Corp. Jo se ma sloh
D private Jo was ti fik se koh
H private Jo wasta ya ha gah
G private John ne lus tee
H 4th Corp. John Nits gah koh
C private John Semmon?
G private Jok ga hin ne ja
G private Jok jar har jo
I Captain Jon neh (John)
H private Josi ah
I 2d. Lieut. Ka cho Mik ko
C private Ka ga ji ge coh
C private Ka ge ma sla
E private Ka la
J private Ka li gee
I private Ka li geh Tom
C private Ka pie chi ya ho la
D private Ka pit go fik se koh
I private Ka seh tay yahola
G private Kah pit geh
F private Kan gan ha jo
C private Kan no ha goh
F private Kat chi yah ho la
H private Kat ga ji se koh
D 6th Corp. Kat jas fik se koh
H 8th Corp. Kats gah
F 4th Sergt. Kay go ya ha lo
E private Ke- sat he- ney
F private Keg ge geh
E private Kil le jas ---
E private Kin sol sle
G private Kle jo me har jo
E private Ko ---
E private Ko -- he
E private Ko et you neh
G private Ko gah keh
G private Ko--- har jo
E private Ko kis sel
C private Ko kus ha goh
D 1st Sergt. Ko lah to gee
J 4th Sergt. Ko len fix se ko
G 8th Corp. Ko ma ko gee
C private Ko me ha gah
G Musician Ko me ha jo
H private Ko mo ya ho lah
C private Ko mus sat pi se koh
C private Ko nak ko geh
I private Ko ne pe mah lok
F private Ko neh
E 6th Corp. Ko nes la neh
E private Ko nip ha jo
G 2d. Lieut. Ko nip pe yo ho lah
I private Ko no yah ha la
E private Ko po pon neh
E private Ko se -ola
E 7th Corp. Ko see neh
D 2d. Lieut. Ko was sa tee
H 2d. Lieut. Ko we ha goh
I private Kog ghe ho le -- yo
H private Koh has se ma lah
H private Koh me ha goh
E private Kok nah
D private Kol kos har jo
E private Kon chi tah
E private Kon dia teh tom??
H private Kon gah teh
I private Kon got fic se koh
H private Kon nip ha goh
C private Kon nop pi se koh
E private Kon sa tah
G private Kon tee lee
F private Kop peh ge ma loh
I private Korser te ha goh
D private Kos go te ma slah
E private Kos na
C private Kos sa fise koh
H private Kos sa ha goh
D private Kos sa ho poe ha slah
C private Kos se ne ha sloc ko
E private Kos sit tah ta-
I 2nd Sergt. Kos so pic se koh
H private Kot gi yoha lox
F private Kot gos se ma hah
D private Kot ja ha jo gee
D private Kot jus har jo
G private Kot se mic kah
D private Kot se pek se koh
G 5th Sergt. Kot si ho ma te
E 1st Corp. Kot toh neh
F private Kow nut tol
F private Kow we ar sa te
E private Kup pit ge
I private La ga me fic se koh
H private La gum kah
J private La lee ha go
J private La li se
C private La mis seh
F private La port te ya
D private La ta por jo
F private La ta ya ho lah
F private La ta yahola
C private La te pic se koh
D private La ti ga ha la
F private Lan ne ke
E private Le hal lek
C private Le mat le ma sla
I private Le na leh
H 4th Sergt. Le po ye ha goh
H private Le tip kah
G private Lee mo ka
I private Les ok kla
I private Li key
C private Lit ug pi si koh
J Wagoner Little Elick
D private Lo go har jo
C private Lo kis ke ma sle
G private Lo ko Harjo
G private Lo no gee
H Captain Lo ta po kah
H private Lo week
F private Loh ti ya ho lah
D private Lok ti ya ho la
J 5th Corp. Lom Brin ton
E private Lop kop po neh
I private Los ha jo
G 2nd Corp. Low we
G private Lut tig har jo
C private Ma na tir chi
E private Ma po hi chi
D private Ma ta wa har jo
G private Mah ho e sloh
G private Mah leh seh
C private Man keh
D private Me gis ka har gis
J private Me gis lo ge
G Musician Me ha kee
F private Me kos ga te
I private Me yes ko goh
F private Me-t ko pex se ko
F Captain Mic co hut ka (White chief)
D private Mic ko ya ho la
D 2nd Corp. Mic ko ya ho lah
G private Mik ko harjo
G private Mik ko Harjo
C private Mik ko nup pa
E private Mil kah
J private Mis te bo ker?
G private Mon ko geh
I private Mot te ka
D 4th Sergt. Na bo ge fik se koh
H private Na ha ha jo geh
E Musician Na he
I 5th Sergt. Na moh
H Wagoner Nah ha kih
G private Nak se ya ho la gee
F private Nap pah ge fix se ko
C private Nap po se ha goh
E 4th Corp. Nas ka pa hela
C Musician Ne ges ka ha goh
J private Ne ha fix se ko
J private Ne ha ha go
F private Ne ha ha go ge
H 2nd Corp. Ne ha ha goh
H 1st Corp. Ne ha lok si pi si koh
D private Ne ha slap ko
D private Ne ha ya ho la
J private Ne he ko g-- ne
J private Ne he no de di ka
F private Ne ho mat te ha jo
H 6th Corp. Ne ho pi se koh
H private Ne mi gop pa ha goh
J private Ne ne ki ya ho la
I Wagoner Nes tepene
D private New York Tom
E private Ni ha lok ko ge
G private No ko har jo
C private No kos ha ghi
H private No kos ha goh
I private No kos ha jo
G private No kos ho Be leh
G private No kos ho la tee
D private No kos hor ge
G private No kos jik se kok
C private No kos pi se koh
C private No kos pi se koh
D private No kos pik sa koh
F private No kos se ma lah
G private No kos se ma slah
D private No kos see Ma loger
H private No kos sil lo ge
F private No kos tol lom ga
I private No kos ya ho la
E private No kos ya ho lah
H private No kos yaholah
D private No kows e gee
J 1st Corp. No- me-??
F private No nos sel lah
D private No Ros Mic ko
D private Nok la pis sa har jo
J 3rd Sergt. Not ke
C private Not ko ha goh
C 4th Sergt. Not ko yo ho la
G private Nuth kip mic kah
F 1st Sergt. O ge gey
H private O ge ya ho goh
F private O gis ha go
D private O kal lis ho poe slah
D 3rd Sergt. O kee lis sah
I private O kil le sa
I private O kos ka ha goh
D private O sa fik se koh
D private O sa har jo
D private O sa he ne ha
G private O sa ya ho lah
J private O-- se ye ge ya ho la
G private O ses pik se koh
D 3rd Corp. O si ya ho la
D private O soh -- k-- ko
D private O soh ya ho la
G private O yo/go ka ka tom
J private Oak --- fix se ke
J private Oak clis a ha go
I private Oc kos ne ne ha
I private Oe wok ka
C 6th Corp. Og ko ha goh
C private Oge Ya ho lah
G 3rd Corp. Ogee hau jo
C private Oghe ma cha
C private Oh gi -ma -la
E private Oh kay kay neh
C private Ok chi ga peh
G private Ok chum ho pi ogee
G 2nd Sergt. Ok chum Yah ho lah
D private Ok fus kee
I private Ok ga ne ma la
I private Ok ga ya ha go
I private Ok ga ye ma lah
F private Ok gan ya ho la
I private Ok gi fic se kok
J private Ok kos la ha go
D private Ok ti ga gee ma stah
J private On- can go
C private Op ti ya ge ma tah
I private Os o cha ya ho la
H private Os sa har jo
F private Oso ge ha go
I private Ot ta sul keh Tom
J private Ot tes se fix se ko