Search billions of records on Ancestry.com
   

1870 Creek Orphan payroll, Heir index, Te-Tu

Heir index: A-Ai ... Ai-Ch ... Ch-El ... El-Ha ... Ha-Is ... Is-Ka ... Ka-Lu
Lu-Mo ... Mo-No ... No-Sa ... Sa-Si ... Si-Ta ... Te-Tu ... Tu-Yu ...

Claims: 1-166 ... 167-314 ... 315-462 ... 463-572

Number Heir sex Orphan sex
536 Te nar f Che al le m
107 Te pi ye f Oc ti ar che fixico m
198 Te se pi che m So me cher f
251 Te yar nar m Nup see m
248 Thla thlo har jo m Nik ke ye m
204 Thla thlo yo ho la m Willie m
545 Thlar si ye m Che pon thlocco m
418 Thlar yar m Ar thlar m
11 Thlars ful ke f Sam me m
196 Thle chum me harjo m Tal pi ke m
49 Thle sar wi ke f Tar ful ho ke m
50 Thle sar wi ke f Kar har lar te f
26 Thle war ta fixico m Sar war he kee f
456 Thli ke m Killy kose ton ay f
403 Thlo chup ke m Ho lar te m
239 Thomas m Ti o la m
500 Thomas m Che par nee m
486 Thomas McKellop m Anna McKellop f
229 Thompson m Sim mar he thlar m
501 Thompson Perryman m To chee f
502 Thompson Perrymanm
Soh tars ke m
31 Ti hui che m Mon o chi ke f
513 Ti ke f Cup kee m
471 Ti kee f Ar pil kar har ye m
412 Ti o la m Woxe harjo m
408 Ti see m Se ho che far f
409 Ti see m Ar wi ke m
410 Ti see m Yar fe char m
190 Til lar m Sim mar f
191 Til lar m Tow was oke ke m
432 Tim me m Peggy f
459 Tim me m Ke an kin nee m
295 Tim mi e pa f Lit ke par f
296 Tim mi e pa f Me tar har ke f
297 Tim mi e pa f Ki te f
493 Tin me m So you thli ke m
494 Tin me m Par lot ho ke f
Number Heir sex Orphan sex
348 Tissie f Ho lar te e marhtla m
28 To hui che m Nar nar co mie f
349 To lum ke f Par hose harjo m
350 To lum ke f Chu che har jo m
351 To lum ke f Sun nee m
352 To lum ke f Nit ti yup pe m
353 To lum ke f To char yo te m
264 To par thle che f Sar tar kar ke f
314 To par thle che f Sup pi ye m
440 To sar ko ko ney m To ke che m
190 To we m Sim mar f
171 Toat kar par ye m Oc ti ar che fixico m
169 Tobe m Moses Moore m
514 Tom my har jo m Hal lat te m
515 Tom my har jo m Milly f
523 Tomas m Nik ke ke f
127 Ton nar ho ye f Tin kar we m
487 Tony Burgee m Lar pe che m
426 Top ah ta f Tow on nay f
383 Top ley f Fik kar f
202 Tuc kee m Tu war lup ho ke f
250 Tuckie m Thle chum me harjo m
450 Tun me m Pa kon thla f
451 Tun me m Ar tar wo thlan ney f
267 Tun nots ho ye f Ko nip har jo m
268 Tun nots ho ye f Mi yik chi chee m
269 Tun nots ho ye f Ke si yar f
270 Tun nots ho ye f Tom se m
271 Tun nots ho ye f Ty lar m
272 Tun nots ho ye f Tal kar par ye m
274 Tun nots ho ye f Is pal at i ke f
275 Tun nots ho ye f Ars tar har ke m
276 Tun nots ho ye f Thlar far chi ke f
387 Tup par li che m Tick ho ti ke f
165 Tus e ki ar micco m Char pe che m
309 Tus ta muc ke f Tar thlum mar thlar ke m