Search billions of records on Ancestry.com
   
    
(`..`
Princely Georgian Families `..)
    

ABACHIDZE *
ABACHIDZE-GORLENKO *
ABAMELIK *
ABAMELIK -LAZAREV *
ABKHAZOV (ABKHAZI) *
ABYMELIKOV *
AGYACH-CHWILI
AMATOUNI *
AMILAKHORI
AMILAKHVARI *
AMIRADJIBOV (AMIRADJIBI) *
ANDRONIKOV (ENDRONIKOV) *
AVALOV (AVALICHVILI) *
BABADYCHEV
BAGRATION *
BAGRATION-DAVYDOV *
BAGRATION-IMERETINSKY *
IMERETINSKY Al. Sere. *
BAGRATION -MOUKHRANSKY *
BARATACHVILI *
BARATOV *
BEBOUTOV *
BEGTABEGOV *
CHALIKOV (CHALIKACHVILI ) *
CHERVACHIDZE Al.Sere. *
DADECHKELIANI
DADIANI et DADIANI de *
MINGRELIE Al. S6renissime
DADIANOV *
DJAMBAKOURIAN-ORBELIANI *
DJANDIEROV (DJANDIERI) *
DJAPARIDZE
DJAVAKHOV (DJAVAKHICVILI)
DJORDJADZE *
ERISTOV d’AGRAVI *
ERISTOV de GOURIE
ERISTOV de KSANI
ERISTOV de RATCHI
GOUGOUNOV
GOURAMOV *
GOURGUENIDZE
GOURIEL Most Serene. *
GROUSINSKY Most Serene.*
KARRALOV
KAVKASSIDZEY
KAZBEKI
KHERKHEOULIDZE *
KHID IRBEGOV
KHIMCHIEV
KHODJAMINASSOV
KHOKHONITCHEV (ancien)
KIPIANI
KOBOULOV *
LIONIDZE*
LORDKIPANIDZE
MAGALOV (MAGALACHYILI) *
MAKAIEV
MANAEV
MANVELOV *
MATCHABELI *
MATCHOUTADZE
MAXIMINI-CHWILI
MELIKOV (MELIKCHVILI) *
MIKELADZE
MINGRELIE
NAKAC HIDZE
NIJERADZE
ORBELIANI *
PAGAVA
PALAVANDOV Siaouch *
PALAVANDOV Georges *
PAVLENOV
RATIEV *
ROBITOV
ROUSSIEV *
SAAKADZE *
SAGUINOV
SALAGOV
SOUMBATOV *
TAKTAKOV *
TARKHANOV-MOOURAVOV *
TAVDSCHRIDZE *
TCHAVTCHAVADZE *
TCHELOKAEV
TCHERKEZOV (TOHERKEZICHVILI)*
TCHKHEIDZE
TCHIDJAVADZE
TCHITCHOUA *
TOHKOTOUA (TCHIKOTOUA) *
TOUMANOV (TOUMANICHVILI) *
TOUSSIEV
TSERETELLI *
TSITSIANOV *
TSOULOUKIDZE
TSURKESTANOV
VAKHVAKOV *
VATCHNADZE *
VISIROV *
YACHVIL (YACHVILI)


Those marked with * = Titles incorporated into the 'Empire of Russia'
 
Copyright © 99-00 A.Khilkoff-Boulding