Search billions of records on Ancestry.com
   
 

Emir Sher Ali Khan 1825-1879

Emir Muhammed Yaqub Khan 1849-1923

Emir Muhammed Ayub Khan 1857-1914

Emir Habbibullah 1872-1919

HM King Zahir Shah 1914-

Emir Abdul Rahman Khan 1844-1901

HM King Amanullah Khan 1892-1960

HM King Amanullah Khan 1892-1960

HM Queen Soraya Khanum 1897-1968

 

HM King Muhammed Nadir Khan 1880-1933

HM King Muhammed Nadir Khan 1880-1933

HE Sardar Muhammed Daoud Khan 1909-1978

HOME