Search billions of records on Ancestry.com
   
De NOE Familie in en om het Meetjesland: de Assenede tak This page in English

D I     Hendrik No

zoon van Hendrik, broer van Jan (A I), Matthias (B I) en Petrus (C I)

Assenede 24/5/1620
x Assenede 6/5/1656 Petronella De Pau
 ?
 

Op 6 mei 1656 huwde in Assenede een zekere Henricus No met Petronella De Pau.  Haar geboorteplaats en -datum hebben we nog niet gevonden.

Enkele jaren later werd er in Assenede een nieuw landboek opgemaakt ter vervanging van het werk van 1615. (104)

Assenede werd in dat nieuw landboek ingedeeld in Wautersambacht, St. Janspolder, het Nieuwe enz.  Elk deel werd in belopen verdeeld van wisselende grootte en in elk beloop werden de hofsteden en de stukken landbouwgrond beschreven: naast de grootte en de juiste grensbeschrijving van de percelen werd ook de pachter en eigenaar vermeld.  Het was dus een soort voorloper van het huidige kadaster.

Daar vinden we in het 4de, 5de, 7de en 8ste beloop Heyndrick No als pachter en eigenaar van verschillende stukken land.  Al deze landerijen situeren zich in de wijk Muikem.  Het 4de beloop werd als volgt beschreven:

"beginnende aen het straetken te molens, westwaert ommekeerende lancx de leke, deselve leke tot aende straete loopende van meuckem naer Oosteecloo ende lancx de selve oostwaert op tot de meuckemstraete en van daer suytwaert op tot de straete te molens daer wij begonsten"

Heyndrick No was pachter van de eerste drie percelen in dit beloop en Jaspaert de Keysere was zijn eigenaar; in 1676 was Vincent Vandenberghe de eigenaar.

"stuck suyt de molenstraete, west de leke, oost sijn selfs, noort de naervolgende, groot 263 roeden"

"noort aenne een stuck west de leke, suyt de weesen van Matthijs van Tuytelberghe, oost de naervolgende, groot 1 gemet 60 roeden."

"oost aenne een bijlstuk suyt de mollestraete, oost de meuckem straete, noort de naervolgende groot 2 gemeten 250 roeden."

In het vijfde beloop "beginnende op den houck te Muyckem aende hofstede van Vincent de paepe, daer nu op woont Gillis van hecke westwaert achter tgescheet van Assenede en Bouchouteambacht tot nieuwburchmeulen, ende van daer lancx de leke tot aenden waeterganck daer Assenede ende Bassevelde scheet" ligt helemaal in het begin een hofstede "noort de straete, suyt de leke..." van 10 gemeten en 84 roeden in 7 stukken verdeeld, waarvan Hendrik 5 delen pacht met een totale grootte van 7 gemeten.

De begrenzingen van het 7de beloop " beginnende an oostsijde vande hofstede van dheer Adr. van hulthem met cons. eertijds Jan Van Ideghem, daer nu op woont Pieter Grootaert, alsoo streckende voorbij het lant van wed. dhoirs loijs verlinden achter een gracht, neffens de landen van de Grave van Wakken tot an het lant van dhoirs Joe Franchoyse vander beke, eertijds Adr. vander beken, ter straete, en vandaer lancx de straete van muickhem tot de cruystr. van nieuwburch en alsoo ommekeeren oostwaert tot ande voorschr. hofstede van d'heer Adr van hulthem, daer wij begonsten."

In dit gebied was Hendrik eigenaar en gebruiker van 242 roeden land, en tevens pachter van 4 gem. 258 roeden land van Adriaen Verleest, alsook van 5 gemeten en 165 roeden van het klooster van St. Baafs te Gent.

Ten slotte gebruikte Hendrik ook land in het 8ste beloop "beghinnende voor de hofstede van wijlent Mr. Guill. Ranschaert nu bewoont bij Jan Buysse fs. Cornelis eertijds mollens, lancx de straete voorwaerts tot Muyckhem en vandaer oostwaerts lancx der straeten tot voorbij de hofstede van Pieter De Pau ommekeerende lancx der straeten voorbij het huys van Jan van de velde fs. Pieters en thof van dhoirs Jan de Broucke en vandaer tot op den hoeck van d'hofstede van Mr. Guill. Ranschaert daer wij begonsten"

Hendrik had hier 214 roeden eigendom en pachtte 586 roeden van "het hospitael van Assenede", 350 roeden van Symoen van Deynze en 220 roeden van "de kercke van Assenede".  Merkwaardig is wel dat in 1615 bij de beschrijving van het 8ste beloop, die hofstede van Pieter De Pau omschreven werd als "... de stede daer nu woont Wauter Noel, ..."

Was deze Wauter Noel soms de grootvader van Hendrik?

De familienaam Noel komen we wel niet meer tegen in Assenede of Zelzate maar in de 17de eeuw wel nog eens, zij het uitzonderlijk, in Maldegem en daar werd ook de familienaam No bedoeld ! Spijtig genoeg werden er in 1615 zeer weinig pachters vermeld en vinden we Wauter Noel nergens meer terug in het landboek.

Hendrik had een zus, Joanna, die gehuwd was met Joannes Van Everen en Jan Van Vooren.  Joanna stierf voor 1667 en Hendrik No was samen met Adriaen De Baets voogd over haar wezen uit het tweede huwelijk.

Om de schulden van het sterfhuis te kunnen betalen, zagen ze zich genoodzaakt het huis met 450 roeden land te verkopen "... in de nicasiuspolder, abouterende (= grenzende) oost, suyt ende west aen de geule van deselve poldere, noort den dyck."

Hun verzoek tot verkoop aan de burgemeester en schepenen (die ten slotte de oppervoogden waren en dus het laatste woord hadden) werd ingewilligd.  Op de openbare verkoping, begin 1667 bood medevoogd Adriaen De Baets 20 ponden en niemand bood op.  Zo simpel ging dat er in die tijd aan toe! (105)

Hendrik No was ook de vertrouwensman van Juffrouw Anna van de voorde filia Pieter.  In 1688 had ze 3 gemete en 50 roeden land gekocht op Muyckhem "genaempt het hullegen, oost de straete..." van Lauwerijne Quaetdyck, maar vermits er daar sinds het jaar 1620 een hypotheek op stond ten voordele van Adriaen Jacques Elias, wou ze dat land in 1693 verkopen aan deze Adriaen: "... tot het doen van al welcke onterffenisse (= verkoping) sij bij desen authoriseert heyndrick noe..."

In 1701 leende hij 16 ponden van Jacques Van Hecke, de ontvanger van Oosteeklo-kerk met 1 pond intrest per maand.  Daarvoor hypothekeerde hij volgende goederen (106):

- een stuk land van 3 gemeten in Assenede, wijk Muykem, "oost de dolstraete loopende van Ertvelde naer Nieuwburch, west de leke, suyt dhoirs Matthijs van Tuytelberghe..."

- hofstede met dhelft van 't catteyl staende op cheyns en 200 roeden lants neffens d'hofstede, suyt van de dolstraete..."

- stuk land van 200 roeden, genoemd de "cleenen vuytganck".

Meer dan eens vinden we een verband met de andere takken van de familie No: zo was hij in 1676 voogd bij de vereffening ten sterfhuize van Matthias No in Eeklo (zie B I, blz. 31).  In 1684 was hij peter bij de geboorte van Petronella, dochter van Jan No (zie A II, blz. 13).  Ten slotte was zijn ongehuwde zoon Joannes in 1706 voogd over de wezen van zijn neef en naamgenoot Joannes No, filius Petrus (zie C II, blz. 103).

En hieruit kunnen we misschien wel besluiten dat deze Hendrik No, alhoewel laatst gehuwd (en daardoor in dit werk als laatste besproken), toch de oudste was.  Hij bleef ook op Muykem boeren, hoogst waarschijnlijk op de ouderlijke hoeve.

Petronella De Pau is in Assenede overleden op 5/3/1694, 75 jaar oud.  Hendrik, ondertussen wel een zeventiger geworden, huwde een tweede maal in Ertvelde op 14-9-1697 met de 56-jarige Adriana Verhoochstraete.  Hendrik stierf in Assenede op 27/3/1705 en zijn tweede vrouw in Ertvelde op 8/9/1719.

De kinderen van Hendrik en Petronella De Pau: 

 1. Joannes No
  Assenede 11-2-1657
  Boekhoute 28-11-1723, ongehuwd.
   
 2. Petrus No
  Assenede 17-3-1661
  Huwde in Oosteeklo op 5-5-1707 met Jacoba De Taeye.  Zij werd geboren in Oosteeklo op 19/9/1663 als dochter van Joos De Taeye en Elisabeth Vilders.  Hij overleed er kinderloos op 15-3-1726.
   
 3. Livinus No
  Assenede 15-3-1663
  Hij huwde een eerste maal te Assenede op 20-5-1691 met Margriet de Coninck, die hem 5 kinderen schonk.  Zij overleed voor 1706.
  Hij huwde een tweede maal in Boekhoute op 17-1-1706 met Petronella Teirlynck die in Boekhoute op 2-4-1708 kinderloos overleed.  Zij werd niet ouder dan 45.
  Van Livinus zelf vonden we nog geen overlijdensdatum.
  Zijn kinderen:
  • Petrus No
   Assenede 2-6-1692
  • Francisca No
   Assenede 26-1-1694
   Ze huwde in Waterland-Oudeman op 14/12/1727 met Petrus De Bouvere.  Zij hadden 2 kinderen.  Na zijn overlijden is ze hertrouwd met Jan De Roover.
   Ze overleed in St.-Jan-in-Eremo op 5/2/1750 (115).  Francisca Noij schreef de pastoor.  Ze werd met de laagste dienst op 7 februari begraven.
  • Judoca No
   Assenede 1-2-1696
   Huwde in Assenede op 27-4-1727 met Jacobus Donckerwolcke, die bijna 40 jaar ouder was dan zij.  Jacobus stierf in Assenede op 76-jarige leeftijd op 3-12-1733.
   Van Judoca vonden we daarna niets meer terug.
  • Adriana No
   Assenede 28-3-1698
   Boekhoute 8-6-1707
  • Maria No
   Assenede 11-9-1700
    
 4. Petronella No
  Assenede 5-6-1666
  Huwde in Assenede op 30-4-1695 met Petrus De Paeri.  Ze had verschillende kinderen.  Wanneer beiden overleden zijn weten we niet, maar Petronella was in 1718 nog meter van een kind van haar jongere broer Franciscus.
   
 5. Franciscus No (D II)
  Assenede 25-11-1669
  x 1700 of 1701 Petronella Sabo
  Assenede 14-1-1747
   

Naar het begin van deze blz.
Home-blz - Overzicht - Inhoudstafel
Index - Doorzoek deze website - Vragen-blz

MijnPlatteland homepage


Meest recente bijwerking van deze blz : 27 September 2017

counter