Search billions of records on Ancestry.com
   

Tijdschrift 'Ons Meetjesland'

Copyright

De teksten, fotoís, tekeningen, grafieken en andere auteurs­rechter­lijk beschermde werken uit het tijd­schrift "Ons Meet­jesland" en/of de website waar dit tijd­schrift in electro­nisch formaat gepubli­ceerd wordt, mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overge­nomen, tenzij hiervoor vooraf­gaandelijk toe­stemming werd verleend door de copy­right­houder.

Korte aanhalingen uit artikels zijn toegelaten tenzij voor commer­ciŽle doel­einden - hoe of welke dan ook - mits de bron duide­lijk wordt vermeld, en zonder dat dit systema­tisch mag gebeuren.

Wenst u een artikel over te nemen op uw eigen site ?  Waarom niet gewoon een linkje naar het artikel hier op deze webstek ?  Wenst u een artikel over te nemen in een gedrukte publicatie ?  Gelieve dan eerst contact op te nemen met ons.

Romano Tondat, de uitgever van het tijd­schrift is de wette­lijke copyright­houder van alles wat in het tijd­schrift verschenen is van 1968 tot en met 1986.
Denis NoŽ is de copyright­houder van deze website en van eventuŽle commentaren, verbete­ringen en aanvul­lingen die voor het eerst op deze website gepubli­ceerd worden.
 

Verantwoordelijkheid

Wij streven naar een zo correct mogelijke weergave, ook van wat in het heem­kundig tijdschrift "Ons Meetjesland" gepubli­ceerd werd maar wij kunnen nooit de juistheid van de informatie in het tijd­schrift of in deze website-versie noch onze aanvul­lingen en verbe­teringen garanderen.
Voor informatie die bij wijze van dienst­verlening aan de lezer, via hyperlinks wordt aange­boden kunnen wij op geen enkele manier aanspra­kelijk worden gesteld.

De verantwoorde­lijkheid voor de artikels en de fotoís berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

Wij stellen alles in het werk met het oog op een goede beschik­baarheid van de site maar kunnen niet garan­deren dat de website op elk ogenblik beschikbaar zal zijn, of dat zich geen storingen of onder­brekingen in deze service zullen voordoen.  Onder geen beding kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor derge­lijke storingen of onder­brekingen, of kunnen deze leiden tot enige schade­vergoeding.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

De home page van "Ons Meetjesland"

Copyright notice hitcounter


Meest recente bijwerking van deze blz : 01 September 2017