Search billions of records on Ancestry.com
   

Koe Hisitōlia 'o Tonga´
'Oku tātānaki mo fakamanatu heni 'ae ngaahi konga kehekehe 'i he Hisitōlia 'o Tonga´. 
Ka 'i ai ha tānaki pe fakatonutonu 'oku 'oatu e fakaafe ke vahevahe mai ke tau 'inasi.


Senituli..10 Taʻu 901 ki he ta'u 1000
901 Fakafuofua koe ngaahi ta'u eni ne tu'i ai 'a 'Aho'eitu TT1.
Senituli..11  Taʻu 1001 ki he ta'u 1100
Senituli..12 Ta'u 1101 ki he taʻu 1200
Senituli..13  Taʻu 1201 ki he ta'u 1300
1200 Fakafuofua koe ngaahi ta'u eni ne langa ai e Ha'amonga 'a Maui. 
Koe taimi eni 'oe Tu'itonga 11 ko Tu'itatui.
Senituli..14 Ta'u 1301 ki he ta'u 1400
Senituli..15  Ta'u 1401 ki he ta'u 1500
Senituli..16 Ta'u 1501 ki he ta'u 1600
1530 Fakafuofua 'oku ofi heni 'ae ta'u ne fakapoongi ai 'e Tamasia mo Molofafa 'ae Tu'itonga 23 ko Takalaua.
Koe tupu'anga ia 'oe hingoa 'o Talafo'ou 'i Tongatapu koe tala atu e malolo 'a Takalaua ki he'ene fanau pea nau pehe koe tala ia 'oku fo'ou. 
Ne ma'u mei he taimi ko eni hono ui 'o Kau'ulufonua ko Kau'ulufonuafekai ko 'ene tuli'i 'a Tamasia mo Molofafa 'o ma'u ki 'Uvea. 
Senituli..17  Ta'u 1601 ki he ta'u 1700
1616 'Epeleli - A'u e ongo kaivai Tenima'ake ko Sekope Lamea mo Viliami Sutone (Jacob Le Maire mo Willem Schouten) ki Tafahi, Niuatoputapu mo Niuafo'ou. 
1640 Fakafuofua ki he ngaahi ta'u ko eni 'ae taimi ne fakanofo ai 'a Ngata koe fuofua Tu'iha'angata.  Ne toki hoko e Tu'iha'angata 'o 'iloa 'i he to'utangata 'e tolu nai ki mui koe Tu'ikanokupolu.  Ka na'e hko 'i he taimi 'o Ngata 'a hono fakanofo 'oe 'Ulutolu 'i he fu'u Koka 'i Kolovai.  Pea tupu 'i he to'utangata ni 'ae ngaahi hingoa kau ai e Motu'apuaka, 'Akauola, Fulivai, hingoa 'oe Fale Ha'a Kili moe Kanoloto'a'oehau, pehe kia Nuku mo Niukapu, moe fuofua Pangaikava 'oe Tu'ikanokupolu. 
1643 Sanuali 21 - A'u 'ae kaivai Tenima'ake ko 'Epeli Tasimani (Abel Tasman) ki Tongatapu pea hoko atu ki Nomuka, Ha'apai.

Senituli..18  Ta'u 1701 ki he ta'u 1800 
1767 A'u 'ae kaivai ko Kapiteni Samuela Ualisi (Captain Samuel Wallis) ki Niuatoputapu.
1773 Fuofua a'u 'ae kaivai Pilitania ko Kapiteni Kuki (Captain Cook) ki Ha'apai mo Tongatapu.  Na'e fua tukutaula 'i Poukula 'i Hihifo.
1777 'A'ahi hono ua 'a Kapiteni Cook ki Tonga pea ne ui ai 'ae kau Lifuka koe kau 'Otu Motu Anga'ofa.  Koe 'a'ahi ko eni na'e fe'iloaki ai 'a Kapiteni Kuki (Captain Cook) pea mo Tu'ihalafatai TK9, pea me'a'ofa ange 'aki 'e Kapiteni Kuki 'ae fonu ko Tu'imalila.  Na'e toki malolo pe 'a Tu'imalila 'i he 'aho 19 Me 1965, ko hono ta'u 188 ia.

Hala 'a Maealiuaki TK8 & TH15 pea Tu'ikanokupolu 'a Tu'ihalafatai TK9 (foha 'o Tupoulahimu'a TK7, ta'okete 'o Maealiuaki TK8 & TH15).
1789 A'ahi 'ae kaivai Pilitania ko Kapiteni Palai (Captain Bligh) pea mo hono vaka koe Bounty ki Ha'apai.
1793 Tukuange 'e Mulikiha'amea TK11 'ae Tu'ikanokupolu kae hoko ia koe Tu'iha'atakalaua 16.
Ne 'ataa 'ae Tu'ikanokupolu pea 'alu ai 'a Tupoumoheofo mo hono kakai ki he fu'u koka 'i Hihifo 'o fakanofo pe 'e ia ia ai koe Tu'ikanokupolu 12.  Koe fuofua fefine ia ke Tu'ikanokupolu.  Ko Tupoumoheofo koe tuofefine tamai taha fa'e taha ia 'o Tu'ihalafatai TK9 pea moe tuofefine tautehina tamai 'o Mulikiha'amea TK11 & TH16. 
Na'e lolotonga 'i 'Eua 'a Tuku'aho pea 'i he'ene fanongo ki he fakanofo Tu'ikanokupolu 'o Tupoumoheofo TK12 na'a ne foki ki Tongatapu 'o tuli 'a Tupoumoheofo TK12 mei Tongatapu kae Tu'ikanokupolu 'a Mumui TK13, tamai 'a Tuku'aho.  Ko Mumui TK13 koe tehina tamai taha, fa'e kehe ia 'o Tupoulahimu'a TK7, tamai 'a Tupoumoheofo TK12). 
Koe taimi eni na'e tutu ai 'e Tuku'aho 'a Fangale'ounga.  Ko Fangale'ounga koe kolo foki ia 'o Niukapu na'e tu'u he feitu'u Nualei 'i Tongatapu.  Na'e fokotu'utau 'a Niukapu kia Tuku'aho koe poupou'i 'o Tupoumoheofo TK12.  Pea 'ulungia 'a Fangale'ounga pea hiki leva 'a Tupoumoheofo TK12 ki Pouono 'i Vava'u, kae hiki 'a Niukapu ki Ha'apai.  Ne 'oange ai 'e he Tu'ipelehake 'ae fonua 'o Niukapu 'i Ha'apai pea ui pe 'e Niukapu ko Fangale'ounga. 
1795 Tu'uta 'i Tongatapu 'ae kau popula ko Morgan, Ambler mo Connolly.  Na'a nau hola ange he vaka 'Amelika koe Otter pea nau nofo 'ia Tuku'aho.
1797 Fakafuofua ki he ta'u ni hono fa'ele'i 'o Ngininginiofolanga na'e hoko 'o 'iloa ko Taufa'ahau, pea hoko 'o 'iloa ko Siaosi Taufa'ahau Tupou I.
Tu'uta 'i Tongatapu 'ae fuofua kau misinale faka-Kalisitiane 'i he vaka koe Duff.  Koe kau misinale eni 'ae London Missionary Society.  Na'a nau toko 10.  Na'e kau ai e faifekau ko Misa Piukanani pe Piukana (Mr. Buchanan) pea ko ia na'a ne fakahoko e fuofua malanga 'aki 'oe Kosipeli 'o Sisu Kalaisi 'i Tonga 'i he ta'u ko eni.  Pea kau 'i he kau faifekau ni 'ae tangata ko Siaosi Vasoni (George Vason) na'a ne iku 'o si'aki 'ae lotu faka-Kalisitiane kae nofo ia koe Tonga.  Ne iku pe 'o toe hola 'a Vasoni mei Tonga 'i he 1801, 'a ia koe taimi ia ne hulu 'aupito ai e ngaahi tau 'i Tongatapu.
'Epeleli 29 - Hala 'a Muimui TK13.
Siulai 14 - Fakanofo 'a Tuku'aho koe Tu'ikaonupolu 'i he fu'u Koka.  (Tohi 'a Veikune, peesi 73)
Sune 12 - Pekia 'a Finau 'Ulukalala I.
1799 'Epeleli - Fakapoongi 'e Tupouniua 'a Tuku'aho TK14.  Koe hili ia 'ena lamalamasi mo Fangupo 'Ulukalala II 'ae houtamaki 'a Tuku'aho.  Ne pekia fakataha mo Tuku'aho 'a hono kaungatangata ko Falekaono, 'a ia 'oku 'ilo ako Kepa 'i he ngaahi tala e ni'ihi pea toe 'iloa ko Vakataukava 'i he ngaahi tala 'e ni'ihi.
1800 Hili hono fakapoongi 'o Tuku'aho TK14, na'e fe'ohofakitau 'ae hou'eiki o Tongatapu.  Na'e hoko mai e ngaahi ta'u 'oe Tau he Toafa moe Tau Fakalelemoa.
Koe kau to'a takitau 'oe ngaahi ta'u ko eni na'e kau ai 'a Fangupo 'Ulukalala Feletoa (mei Ha'apai mo Vava'u), Vaha'i 'Utoikamanu Tupou 'Ohomohema (Kolonga mo Fo'ui), Teukava (Kolovai), moe ongo mahanga ko Takai mo Fa'e (Pea).  Pea ne toe takitaha fokotu'u tau pe 'ae 'eiki hono kolo.
Fakafuofua ki he ngaahi ta'u tau ko eni 'ae taimi ne fakapoongi ai 'e he kau tau 'a Hihifo 'a Mulikiha'amea TH16.

Senituli..19  Ta'u 1801 ki he ta'u 1900
1802 'Ohofi 'e he kau tau 'a Teukava 'ae vaka 'Amelika koe Portland pea puke ai 'ae fefine papalangi ko Elizabeth Morey.  Ne hoko 'o ui 'a Elizabeth Morey ko Lolohea pea tauhi 'e Teukava ko hono mali.  Na'e fai ange pe pea hola 'a Elizabeth Morey mei Tonga he vaka papalangi koe Union 'i he 1804.
1804 Pekia 'a Vaha'i 'Utoikamanu.  Na'e hoka'i 'aki e tao 'i 'Utulau.  Na'e leleakiʻi 'ene fekau kia Takai To'a Pea ke ha'u o ta'aki e tala'i moli 'oku tu'u hono va'e.  Na'e a'u atu 'a Takai To'a Pea 'o ne ta'aki e tao pea ʻave leva 'a Vaha'i 'Utoikamanu ki Hihifo 'o pekia ai.
Keli 'e Takai To'a Pea 'ae kolotau ko Pea.  Neongo na'e 'ikai ko ha tu'i 'a Takai To'a Pea na'e hoko ia koe to'a na'e ilifia'i taha 'i Tongatapu pea koe Hau ia 'o Tongatapu 'i hono taimi (a'u ki he'ene mate he 1817).
Malolo 'a Teukava.  Na'e to he tau 'i Te'ekiu.
1806 Tisema - 'Ohofi 'e 'Ulukalala Feletoa 'ae vaka papalangi koe Port au Prince 'i Ha'apai pea faka'auha kotoa e kau vaka kae fakahaofi pe 'a William Mariner.  Na'e ui 'e 'Ulukalala Feletoa 'a Mariner ko Tokiukamea pea ohi ia 'e Mafihape ko 'ene tama kia 'Ulukalala Feletoa.  Na'e fai ange pe pea hola 'a Mariner mei Tonga he 1810.
1808 Tu'ikanokupolu 'a Tupoumalohi TK16.
1809Pekia ʻa ʻUlukālala Fangupō pea telio ʻi Feletoa.  Hoko hake ʻa ʻUlukālala Moengāngongo.   
1810 Hala 'a Fuanunu'iava TT38.
Hala 'a Tupoumalohi TK16.
Tu'ikanokupolu 'a Tupouto'a TK17.  'Oku pehe na'e 'ikai fakanofo he fu'u koka 'i Hihifo ka fai 'aki pe hono poupou'i 'e Takai To'a Pea koe to'a malohi taha ia 'i Tongatapu he ngaahi ta'u ko eni.  Na'e nofo pe 'a Tupouto'a TK17 'i Ha'apai pea ha'u ki Tongatapu 'o nofo Mu'a, ka na'e takitaha pule pe 'eiki moe to'a hono kolo 'i Tongatapu.
1811Pekia ʻa ʻUlukālala Moengāngongo.  Pea hoko hake ʻa ʻUlukālala Tuapasi.
1817 Pekia 'a Takai To'a Pea 'i Pea.  Na'e hoko hake leva 'a hono tehina ko Fa'e To'a Pea koe fetongi 'o Takai.  Na'e hange pe hono ilifia'i 'o Fa'e ko hono ilifia'i 'o hono ta'okete ko Takai. 
1820 Hala 'a Tupouto'a TK17 'i Ha'apai.
1826 Sune 28 - Tu'uta 'i Hihifo, Tongatapu 'ae ongo faifekau Pilitania ko Reverend John Thomas (Misa Tomasi) mo John Hutchinson (Misa Haisione).  Na'e kamata tauhi ai kinaua 'e Ata.  Neongo na'e 'ikai tali 'e Ata 'ae lotu faka-Kalisitiane, na'e mafola 'a hono tali 'oe lotu fo'ou 'i hono kakai pea nau hola mei Hihifo ki he feitu'u Nuku'alofa. 
Tu'uta e kau faifekau Tahisi (Tahiti) koe tokoni ki hono fakamafola e Lotu faka-Kalisitaine.  Ko Tafeta, Tuputupu, Tahaloa, Tahala'a moe fefine 'e tokotaha (Tohi 'a Veikune, peeesi 73).
Sepitema - Tau 'i Velata 'i Lifuka, Ha'apai.  Na'e kole 'e Taufa'ahau 'ae me'afana 'a Kaufana mei 'Eua pea ne taa'i 'aki e kolotau ko Velata.  Ne 'ulungia ai 'a Laufilitonga TT39 pea hoko 'a Taufa'ahau koe Tu'iha'apai.
1827 Tisema 7 - Fakanofo 'a Tupou Aleamotu'a TK18 koe Tu'ikanokupolu 'i Tongatapu. 
1829 Sanuali 9 - Fuofua Tonga ke papitaiso ki he lotu faka-Kalisitiane, koe tangata ko Lolohea, koe tama 'a Papa, hoa 'o Ata.
Ma'asi 28 - Papitaiso 'a Melemoala, hoa 'o Sosaia Tupou Aleamotu'a TK18 ki he lotu faka-Kalisitiane. 
1830 Sanuali 18 - Papitaiso 'a Tupou Aleamotu'a TK18 ki he lotu faka-Kalisitiane pea ne to'o ai hono hingoa faka-Kalisitaine ko Sosaia ('a ia ne hoko ai ko Sosaia Tupou Aleamotu'a).
Hiki ai 'a Misa Tomasi ki Ha'apai kia Taufa'ahau.  Ne fuoloa pe fakakaukau 'a Misa Tomasi ke hiki mei a Ata ka na'e ikai loto ki ai 'a Ata.
Taimi eni ne fakaului ai 'a Pita Vi kia Taufa'ahau ki he lotu faka-Kalisitiane.
1831 'Akosi 7 - Papitaiso 'a Taufa'ahau ki he lotu faka-Kalisitiane.
Fakahē 'a Lualala ki Fisi hili ia 'ene angatu'u koe 'ikai ke ne fie tali e lotu faka-Kalisitiane 'i Vava'u.
1832 Sepitema 28 - Papitaiso 'a 'Ulukalala ki he lotu faka-Kalisitiane. 
1833 Pekia 'a Fa'e To'a Pea (tehina 'o Takai To'a Pea). 
Ma'asi - Pekia 'a 'Ulukālala Tuapasi.  Kimu'a pea pekia 'a 'Ulukalala na'a ne fili 'a Taufa'ahau ke hoko koe Tu'ivava'u. 
Mei he taimi ko eni ne hoko ai 'a Taufa'ahau koe Tu'ivava'u moe Tu'iha'apai (1826). 
1834Siulai 22 - 'Aho ne To ai e 'Ofa 'i Ha'akoka, Utui, Vava'u.  (Tohi 'a Veikune, peesi 74).  Ne hifo e Laumalie Ma'oni'oni pea tafu'ua e fakataha'anga ni 'o nau fakamo'oni mo hiki Kololia koe Mo'oni 'ae Mo'ui moe Feilaulau 'ae 'Eiki ko Sisu Kalaisi.    
1835 Kuo mafola e lotu faka-Kalisitiane 'i Ha'apai mo Vava'u kae tuai 'ene mafola 'i Tongatapu.  Na'e 'ikai poupou'i 'e Ha'a Havea (Tongatapu) 'ae lotu faka-Kalisitiane.  Ko ia ne lonuku mai e kakai ne nau tali e lotu faka-Kalisitiane ki Nuku'alofa kia Sosaia Tupou Aleamotu'a TK18 mo 'ene kau poupou, pea nau toe langa ai 'ae kolotau ko Nuku'alofa ko honau malu'i.
Me 22 - Fuofua malanga 'a Taufa'ahau 'i he lotu faka-Kalisitiane.  (Tohi 'a Veikune, peesi 74).
1837 Sanuali - 'Ohofi 'e Lavaka 'ae kolotau ko Nuku'alofa, koe nofo'anga ia 'o Sosaia Tupou Aleamotu'a TK18, pea poupou ki he 'ohotau ko eni 'a Ha'a Havea.
Folau mai 'a Taufa'ahau mo 'ene kau tau mei Ha'apai 'o malu'i e kolotau Nuku'alofa, pea ne ohofi 'ae ngaahi kolotau ko Ngele'ia, Pea mo Hule.
Na'e faka'auha e kolotau Ngele'ia.
Tau 'i Pea.  Ko hono 'ohofi ko eni 'o Pea na'e 'iloa koe Tau 'i he Ango.  Ka na'e 'ikai mate ai 'ae mafi 'o Pea pea ne toe fai pe 'ohotau 'e ua ki mui 'i he 1840 moe 1852.  (Tohi 'a Veikune, peeesi 74).  
Tau 'i Hule (Nukunuku, Tongatapu).  Na'e ului 'a Tu'ivakano ki he lotu faka-Kalisitiane pea angatu'u ai e kau Nukunuku 'o nau fakanofo 'e kinautolu 'ae Tu'ivakano fo'ou.  Na'a nau fokotu'u tau mai leva mei he kolotau ko Hule.  Na'e a'u atu ki ai 'a Taufa'ahau mo 'ene kau tau 'o nau ta'a'i 'a Hule pea nau faka'auha e mo'ui kotoa pe 'i he loto kolotau. 
1839 Fokotu'u 'e Taufa'ahau 'ae fuofua lao fakafonua 'o Vava'u mo Ha'apai.  Fakahoko ʻe Taufaʻahau ʻae Tukufonua ki Langi ʻi Pouono. 
1840 Tau 'i Pea.  Na'e kautau ai e vaka manuao Pilitania.  Na'e fokotu'u e ngaahi me'afanafonua 'ae vaka 'o fana mei Tufumahina.  Na'e to ai e kapiteni 'oe vaka, Kapiteni Kaloka (Captain Crocker) 'i hono 'ohofi o Pea pea 'omai 'o tanu he Funga Sia ko Veiongo.  Koe 'ohotau faka'osi eni 'a Taufa'ahau mo 'ene kau tau 'i Tongatapu.
1844 Me 27 - Hiki Tohi Nima 'e he kau Faifekau Uesiliana 'ae Tohi Hohoko ne fakalau 'e he Tamaha fakamuimui 'o Tonga ko 'Amelia Fakahikuo'uiha 
1845 Novema 18 - Hala 'a Sosaia Tupou Aleamotu'a TK18. 
Tisema 4 - Fakanofo 'o Taufa'ahau Tupou I koe Tu'i 'oe 'Otu Tonga 'i he fu'u Koka 'i Hihifo. 
Hoko 'a Nuku'alofa koe kolomu'a 'oe 'otu Tonga.
1852Ma'asi 23 - Ne toe fokotu'u tau pe 'a Pea mo Houma kia Taufa'ahau pea toe uki ai 'e Taufa'ahau 'ae Tautahi ke nau 'ohotau faka'osi.  Ne fuoloa atu pe pea avangi 'a Houma pea fekau 'e he Tu'i ke 'oua na'a tauteamate ha taha.  
'Aokosi 17 - Na'e 'ave 'ae fekau 'ae Tu'i ki Pea ke nau omai ke fai ha alea.  Pea koe lolotonga e alea ko ia kuo ongona mai kuo 'oho a Ha'apai mo Vava'u ki loto 'o avangi 'a Pea.  Koe pehe koe angi 'a Matekitonga mo Takitolu, pea ne lava'i ai 'a Pea.  Ka ne lahi e kau Vava'u ne mate 'i he 'oho ko ia.  Pea loto mamahi ai 'ae kau Vava'u na'e toe 'o ohofi 'a Matekitonga ke tamate'i.  Ka na'e ta'ofi 'e Veikune 'aki 'e ne lea ke 'oua na'a ala ha taha ki hono foha.        
Na'e kau 'i he fa'ahinga na'a nau totau 'i he ongo 'oho tau ni 'a Tongapoteki mo hono tehina ko Saimone, mo 'Ofakikoloa.  'E hokohoko atu pe hono tanaki mai 'oe ngaahi hingoa.  Na'e kafo 'i he tau ni mo Pangia.  (Tohi 'a Veikune, peesi 75)
1854 Sanuali 15 - Pa 'ae afi 'i Late
1860 Kamata e hoka tofua'a vaka papalangi 'ae tangata Pilitania ko Albert Cook. 
A'u 'ae fuofua fanga pulu, moe fuofua misini tuitui takainima ki Nuku'alofa, koe 'omi 'e he ongo matu'a Pilitania ko Joshua mo Elizabeth Cocker. 
1862 Sune 4 - Foaki 'e Taufa'ahau Tupou I 'ae tau'ataina ki he kakai 'o Tonga. 
1865 Hala 'a Laufilitonga TT39, koe Tu'itonga fakamuimui 'o Tongamotu'a.
1866 Fepueli 14 - Fokotu'u e Kolisi ko Tupou.  Koe makatu'unga ia 'i he ngaue 'ae faifekau ko Reverend James Moulton (Molitoni).
1875 Sepitema 16 - Fakaava ʻoe Falealea ʻo Tonga.
Novema 4
- Fokotu'u e Konisitutone moe fuka 'o Tonga.
1876 Hoko 'a Pilinisi Tevita 'Unga koe fuofua Palēmia 'o Tonga.
1880 'Epeleli - Hoko 'a Shirley Waldemar Baker koe Palēmia hono 2 'o Tonga.
1882 Fokotu'u e Kolisi Pule'anga 'i Nuku'alofa, 'a ia na'e hoko 'o 'iloa koe Kolisi Tonga 'i he 1883.
1885 Sanuali 5 - Fokotu'u e Siasi Uesiliana Tau'ataina 'o Tonga.
Siulai 15 - Katoanga Kula faka'osi 'o Tonga.
1890 Hoko 'a Siaosi Tuku'aho koe Palēmia hono 3 'o Tonga.
1893 Fepueli 18 - Hala 'a Siaosi Tupou I. 
Fepueli 21 - Hoko 'a Siaosi Tupou II koe Tu'i o Tonga.
Hoko 'a Veikune Siosāteki koe Palēmia hono 4 'o Tonga.
1900 Tokolahi 'oe kakai 'o Tonga koe 19,968.
Talite Malu'i 'a Tonga mo Pilitania.  Malu'i fakatu'apule'anga 'e Pilitania 'a Tonga, kae pule'i kakato pe 'e Tonga 'a Tonga.

Senituli..20  Ta'u 1901 ki he ta'u 2000
1905 Hoko 'a Siaosi Tu'ipelehake koe Palēmia hono 5 'o Tonga.
Hoko 'a Tupoutoʻa Mateialona koe Palēmia hono 6 'o Tonga.
'Okatopa 21 - Pa 'ae afi 'i Tofua.
1906  Fepueli 1 - Pa 'ae afi 'i Tofua.
1912  Sanuali 30 - Afa lahi e 'Otu Tonga.
Hoko 'a Tu'ivakanō Tevita Polutele koe Palēmia hono 7 'o Tonga.
1918 To 'ae mahaki faka'auha 'i Tonga.  Mate 'ae si'i kakai tokolahi fau.
Hala 'a Taufa'ahau Tupou II pea hoko 'a Sālote Tupou III koe Tu'i o Tonga.
1919  Novema 20 - Fokotu'u e Makoni 'i Nuku'alofa.
1922 Tu'uta 'ae manu faka'auhaniu koe manukainiu 'i Niuatoputapu. 
Koe kaveinga ia 'oe fo'i hiva malie 'a Kaati Fifita koe "Manu Kai Niu":
He koe mongomonga lainisolosi, koe manu kapakau malohi, kuo mau fiu hono filio'i
'E Miki Mila 'oku anga fefe, 'ae manu ni oku anga kehe pe, 'e ne nofo lata he niu mate, he 'oiaue 
'E Niua tuku e talakehe, ki he tu'utu'uni e kau pule, neongo e hela kae fefe
He koe feinga'i moe hakule, telia he manu e kelekele, na'a fa'ele o lau'i afe, he 'oiaue
'Oi tama tuku mu'a 'ae laupipisi, ho'o lau koe manu lelei, ta koe toki manu papahi
'Oi me'a hake ki he muka 'oe niu, kuo makosikosi si'ono lau, ta koe toki manu palaku, he 'oiaue 
1923 Hoko 'a Pilinisi Tungī Mailefihi koe Palēmia hono 8 'o Tonga.
1924 Fuofua tau 'akapulu fakavahafonua 'a Tonga mo Fisi pea malohi ai 'a Tonga 9 ki he 6.  Koe kamata eni e ngaahi tau fakavaha'a ta'u ne toki tuku ki he 1938. 
Koe tupu'anga eni 'oe lea 'oe hiva Taio ... "na'e tau 'a 'Amelika mo Siamane ki he pule'anga ... kae tau 'a Tonga mo Fisi ki he kololia".
1929 Siulai 23 - Pa 'ae afi 'i Niuafo'ou.
1930 'Okatopa 22 - Kasia 'e he 'ahu 'oe mo'ungaafi 'ae langi 'i Niuafo'ou pea 'ikai toe 'asi 'ae la'a.
1941 Hoko 'a Ata Solomone Ula koe Palēmia hono 9 'o Tonga.
1943 'Epeleli 1 - Kamata 'e he Potungaue Ako hono ngaue 'aki 'oe sipela fo'ou, ko hono ngaue 'aki 'oe pa, sa mo nga kae tuku atu e ba, ja moe ga.
'Okatopa 4 - Pa 'ae afi 'i Niufo' ou.
Hiki e Kolisi Tonga mei Nuku'alofa ki 'Atele. 
1944 Fokotu'u e Kolisi Fakafaiako 'i he tu'u'anga motu'a 'oe Kolisi Tonga 'i Nuku'alofa. 
1949 Hoko 'a Pilinisi Tupouto'a Tungī (Taufa'ahau Tupou IV) koe Palēmia hono 10 'o Tonga.
1950 Tokolahi 'oe kakai 'o Tonga koe 43,388.
Fokotu'u 'oe Komiti Tala-Fakafonua 'o Tonga.
1951 Ma'u 'e he kakai fefine 'o Tonga 'ae totonu ke nau kau 'i he fili Falealea.
1952 Huufi 'oe Falelotu Senituli ko Saione 'i Nuku'alofa.
1953 Fokotu'u 'oe Kolisi Liahona.
1955  Lava 'i muli 'ae ako 'ae fuofua toketa Tonga ko Sione Tapa.
Lava 'i muli pea moe ako 'ae fuofua neesi Tonga ko Fatafehi Mataele.
1956 Fokotu'u 'e Kuini Salote 'ae Komiti Langafonua 'ae Fefine Tonga.
1961 Ma'asi 16 - Afa lahi 'a Ha'apai mo Vava'u.
Siulai - Huufi 'e Kuini Salote Tupou III 'oe Letio ZCO 'i Nuku'alofa
1962 Toka e vaka koe Tuaikaepau 'i he hakau Telekitonga (hakau Mineva).
1963 Kamata 'oe ako'anga 'Atenisi, koe visone langafonua 'a Palofesa Futa Helu, ne hoko koe Hai Sikulu 'i he 1966, pea tanaki atu ki ai 'ae 'Univesiti ko 'Atenisi 'i he 1975.  Na'e kehe 'a 'Atenisi mei ha toe 'apiako 'i Tonga he koe ngaue 'ofa fakafo'ituitui 'ae tangata pe 'e taha, pea 'ikai ko ha ngaue fakapule'anga pe fakasiasi 'o hange koe ngaahi 'apiako ne 'osi fokotu'u.
1965 Fakaava 'oe International Dateline Hotel.
Hoko 'a Pilinisi Fatafehi Tu'ipelehake koe Palēmia hono 11 'o Tongá.
Siulai 1- Kamata hono fokotu'u 'oe uafu Kuini Salote.
Tisema 17 - Hala 'a Kuini Salote Tupou III. Hoko 'a Taufa'āhau Tupou IV koe Tu'i o Tonga.
1966 Kamata e fale ta'o ma (mapakupaku) 'a Likamani 'i Nuku'alofa.
Hoko 'a 'Atenisi (ne kamata koe ako'anga 'i he 1963) koe Hai Sikulu. 
1967  'Epeleli 3 - Fuofua ngaue'aki 'oe Pa'anga Tonga, koe pa'anga 'i he tu'unga Tesimale.  Kimu'a ai na'e ngaue'aki 'ae Pauni moe Silini Pilitania.
1969 Fakanofo 'a Toketa Langi Kavaliku koe Minisita Ako.  Ko Toketa Langi Kavaliku koe fuofua Tonga ia ke ma'u hano PHD. 
Fakanofo 'a Paloni Vaea koe fuofua Talafekaulahi 'a Tonga ki Pilitania, pea koe fuofua Konisela ia 'a Tonga ki muli.
1970 Fakanofo 'a Toketa Sione Tapa koe Minisita Mo'ui. 
Ngata 'ae Talite Malu'i 'a Tonga mo Pilitania na'e fokotu'u he 1900. 
Kau 'a Tonga ki he Kominiueli 'oe Ngaahi Fonua (Commonwealth of Nations).
1972 Fakakau 'ae ongo hakau ko Telekitonga mo Telekitokelau (hakau Mineva) 'i he tofi'a fakavaha'apule'anga 'o Tonga. 
Kau 'a Tonga ki he Pangike Fakalakalaka 'o 'Esia (Asia Development Bank).
1973 Fakaava 'oe fuofua hala to'anga seti 'oe mala'evakapuna Fua'amotu.
1974 Fokotu'u 'oe Pangike Tonga (Bank of Tonga).
1975 Fili 'a Pilinisesi Mele Siu'ilikutapu koe fuofua Fakafofonga Fefine ('oe Kakai) 'i he Falealea 'o Tonga (1975 ki he 1978). 
Kamata 'oe 'Univesiti ko 'Atenisi (ne kamata koe ako'anga 'i he 1963), koe fuofua 'Univesiti 'o Tonga.
1977 Fokotu'u 'oe Pangike Fakalakalaka 'o Tonga (Tonga Development Bank).
Sune 22 - Mofuike lahi 'a Tongatapu mo 'Eua.  Ko hono fua koe 7.2 he sikeili likita.  Na'e maumau lahi ai e uafu Vuna moe ngaahi konga kehekehe 'o Tongatapu mo 'Eua.  Fakamalo kia Samisoni Tu'itupou ko 'ene tanaki mai eni.
1978 Fili 'a Papiloa Foliaki koe Fakafofonga Fefine ('oe Kakai) hono ua 'i he Falealea 'o Tonga (1978 ki he 1981). 
1980 'Okatopa 23 - Mofuike lahi 'a Tongatapu.
1982 Afa lahi ko 'Aisake ne to he 'otu Tonga.  Malolo e toko 6.
1984Fili e tangata ko 'Akilisi Pōhiva ki he Fale Alea 'o Tongá.  Kuo hoko ia koe Fakafofonga Kakai fuoloa taha 'i he Falealea o Tonga (2014).
1986 'Akosi 3 - 'Aho momoko taha ne lekooti 'i he hisitolia 'o Tonga, koe tikili 'e 9.
1991Hoko ʻa Vaea ʻAlipate Halakilangi Tauʻalupeoko Tupou koe Palēmia hono 12 ʻo Tongá. 
1996Tokolahi 'oe kakai 'o Tonga koe 97,784.  Pea koe toko 31,404 ʻoe tokolahi ko ia ne nofo ʻi Nukuʻalofa. 
1999 Sepitema 14 - Kau 'a Tonga ki he Pule'anga Fakatahataha 'oe Ngaahi Fonua (United Nations). 

Senituli..21  Ta'u 2001 ki he ta'u 2100
2004 Kamata e fakaangaanga moe teuteu ki hono fokotu'u e ngaahi Roundabout 'i Nuku'alofa.
2005 Situlaiki (tukungaue) 'ae kau ngaue fakapule'anga tokolahi 'i he faka'amu ke fakaleleli'i honau tu'unga vahenga.
2006 Ma'asi 30 - Hoko 'a Toketā Feleti Sevele koe Palēmia hono 13 'o Tongá. Koe hoko eni ʻa Toketā Feleti Sevele koe fuofua Tuʻa ke Fakanofo koe Palēmia ʻo Tonga.  
Sepitema - Hala 'a Taufa'ahau Tupou IV.  Hoko 'a Siaosi Tupou V koe Tu'i o Tonga.
Novema 16 - Tutu 'o Nuku'alofa 'e he kau fakamoveuveu.  Koe tupu mei he ngaahi loto ta'efiemalie mo hamumu 'i he tuai 'a hono tali e ngaahi faka'amu moe ngaahi fokotu'utu'u fakatemokalati ma'ae fonuá.  Malōlō e toko 8 'i he vela.
2009 'Akosi 5 - Ngoto 'ae vaka koe Princess Ashika 'i he'ene folau mei Tonga ki Ha'apai.  Malōlō e toko fitungofulu tupu. 
Sepitema 30 - Hake 'ae Sūnami 'i Niutoputapu, hili e mofuike (8.3 he sikeili likita) he vaha'a 'o Niuatoputapu mo Ha'amoá.  Malōlō e toko hongofulu tupu.
2010 Novema 26 - Fuofua Fili Falealea Faka-Temokalati 'a Tongá. 
Tisema 22 - Hoko 'a Tuʻivakanō Siale 'Ataongo koe Palēmia hono 14 'o Tongá, moe fuofua Palēmia 'oe pule'anga fili fo'oú.
2011 Sepitema 9 - Fakaava 'ae Rugby World Cup 2011 'aki e tau 'ae ʻIkale Tahi moe All Blacks.  Mālohi e All Blacks 41 ki he 10.  Laulōtaha pea fakaholomamata 'ae fakafofonga fonua 'ae 'Īkale Tahí pea moe poupou mateaki'i fonua 'ae Tonga kotoa pe.
Tisema - Dux 'oe ngaahi kolisi: Kolisi Tonga - Maeakafa Tu'inukuafe, Tonga High - Latunipulu Craig Fine Fotu, Kolisi ko Tupou - Alipate Tutoe, Tupou High - Sitaleki Siu, Kolisi Kuini Salote - Florence Halapio.
2012Maʻasi 18 - Hala ʻa Siaosi Tupou V.  
Hoko ʻa Tupou VI ʻAhoʻeitu ʻUnuakiʻotonga Tukuʻaho koe Tuʻi ʻo Tonga.
2014Tīsema 30 - Hoko ʻa Samuela ʻAkilisi Pōhiva koe Palēmia hono 15 ʻo Tonga.  ʻI he ʻaho 29 ʻo Tīsemá naʻe fili ʻa ʻAkilisi Pōhiva ʻe he Falealea ʻo Tongá ke hoko koe Palēmia hono 2 ʻoe Puleʻanga Fili foʻou ʻo Tonga naʻe fokotuʻu ʻi Tīsema 2010.  Naʻe fakanofo faka-puleʻanga leva ʻe Tupou VI ʻi he ʻaho 30 ʻo Tīsemá koe Palēmia ʻoe ʻOtu Tongá.  Ko ʻAkilisi Pōhivá koe tokotaha Fakafofonga Falealea fuoloa taha ia maʻae kakai ʻo Tongá, koe lava eni e taʻu ʻe 28 mei hono fuofua fili ki he Falealeá ʻi he 1988.  

JamesCocker14Nov00