Search billions of records on Ancestry.com
   

Pachtbrief Zoetendale te Maldegem * Pieter van den Leene 1579 - Jan Van Landschoot vanaf 1582

Pieter Van den Leene werd pachter van het hof Zoetendaele, dit behoorde sedert 1215 aan de Abdij van Zoetendale gelegen op dezelfde plaats.

Pachters in de 16de eeuw:
a-3 april 1531 ten name van Roegier Roegiers uit Lochristi
b-19 september 1571 t.n.v. Pieter en Adriaenken Van den Leene
c-26 oktober 1579 t.n.v. Pieter en Adriaenken Van den Leene
d-5 juni 1584 (t.n.v. Jan Van Landtschoot)

Zoetendaele 1538 Kaart van 1538 Charta Flandriae Pieter van der Beke Petrus Caesar

Hij was gehuwd met Adriaeneken. Pieter moet overleden zijn tussen 1581-1582 aangezien er toen al een rekening bestond op naam van Jan Van Landtschoot pachter te Zoetendaele in 1582. Hij was trouwens met de weduwe van Vanden Leene gehuwd.

Hier onder de pachtbrief die Pieter Vanden Leene afsloot met de prelaat van Zoetendale op 26 oktober 1579. Daarna volgt de pachtbrief van Jan Van Landschoot, een kortere versie. De eerste wordt hier getoond omdat het een zeer uitgebreide weergave is van de gebouwen en gronden van Zoetendaele.

Kaart van Blaeu rond 1600

Condt ende kennelick sy allen den ghuenen die dese presente lettren/ sullen zien ofte hooren lesen, hoe dat wy Jooris, den prelaet van: Zoetendaele, over ons ende onsen ghemeenen covente, verhuert ende/eenen loyalecken pacht gheheven hebben eenen Pieter Vanden Leene/ ende Adrianeken zyne wettelicke huusvrauwe, nu dater deser, de/ welcke Pieter voornompt, over hem ende zyne huusvrauwe oock, by desen kendt wel ende deuchde-lick ghepacht ende in huere ghenomen thebben een pachtgoet, onssen covente toebe-horende, ende dit eenen termyn van neghen jaeren achtereen gheduerende, ingaende Bamesse XVc tachtentich, wel verstaen nochtans dat den voornomden pachtere, ten hende van syn pacht, sal moghen hebben tgebruuck vanden huusynghen, schueren ende stallen, ende alle andere aysementen, tot alfmerte, om syne schoven te verteeren., mitsgaeders oock alle andere reservatien, bespreken ende condytien hier naervolghende. Alvooren sal hy pachter ghebruucken, den voornomden pacht gheduerende, de huusynghen ten poorten beghynende ten zuudtzyde vanden ghevele, met den dobbelen cafcoene, streckende zuudt ende oost tot aen et schaepstal vanden covente, de welcke hy by desen voornomden pacht gheduerende onderhouden moet van alle nootsakelicke reparaties, buten ende binnen, ende de zelve ten .expyreren zynder pacht laeten wel ende behoorelick gherepareert van dueren ende veijnsters, daken, solders, slooten, grendenls, glasen, mueren ende voorts al datter ertvast ende naghelvast in ende up aen es, ghelyck hy nu tsynen aencommen wel ende oock nieuwe gherepareert vindt,

mits al tghuene dat hy noch binnen den voornomden pacht inden voorscreven huusyngherizoude moghen maken boven tguent datter nu, date deser, up ende aen is, ende dit oock al latende met et voor-screvene ten profyte vanden prelaet ende zynen kercke, boven eeneghe recompence van daer vooren thebbene. Insschelicx zullen zij hoock ghebruucken de schuere metten dobbe-len wagecoote ende dilten daer boven, een zwynscot ende een haverschuere daeran, zo die dater deser staende es, ende anders gheene huusynghe, wel verstaende dat zy sullen vermueghen inde voorscreven schuere haerlieder gherief te makene om haerlieder koyen, calveren, swynen ender ander beesten, hemlieden aenghaende, daer inne te stellen, dies werden zij ten expyreren vonden voornomden pacht de voorscreven schuere ghehouden weerdich te laeten ten profyte vonden prelaet ende zyner kercke de somme van zeventich ponden grooten, beter ende niet erger. Oock zullen zy ghebruucken de plaetsscbe tusschen et twoenhuus ende de schuere, met noch een plaetsse lams bochten de schuere zuutwaert tot anden Hesschenbosch, sonder te commen an eenich houdt vanden bosch.

Item et pleyn voor de poorte mette Muelendreve, ende de dreve tot den Morassche, zullen ghemeene wesen omme den voorscreven pachtere over te rydene met waghen ende perden, ende zynen beesten over te dryven tot synen lande, ligghende inde waterynghe vande Zuudt hover de Leye. Item zo is oock bespreek dat .den voornomden pachtere wert ghehouden alle jaere te betalene tgeschot inde voornomde waeterynghe Zuudt overe, den pacht gheduerende, in minderynghe van pachte, overbringhende alle jaere quitancie, ende zij zijn ooc ghehouden den prelaet ende synen covente te leveren vryen wech met waeghe ende peerden, rydende ende keerende naer Brugghe over Thiende Vrystick ofte de Brussche Strynghen naer den Eetvelschen Waghewech ofte Brievers Wech.

So zy oock ghehouden zijn den voornomden prelaet ende covente te leveren, te ghedooghen vryen wech omme thoudt van huerlieder bosschen ende ander partien huudt te voeren ende te rumen, so wel van alsulcken houte ende ander nootsakelicke als mynen heere ten hoorbore van synen covente halen ofte doen halen zal, ofte oock anderen personen vercoopen, de de (sic) welcke coops hij pachter met huerlider ghecochte houte ende anderes, van ghelycken ghehouden wert te leveren over zyn lant vryen wech, ende ghedooghen altyts ter minste gherieve, sonder eeneghe recompense daer vooren en moeten hebben.

Overlay kaart 1700 -2016
kaart van 1700 geprojecteerd op een van 2016

Item so sal desen pachter ooc vermoghen te laten loopen vier ofte zes jongh e perden inde bosschen van mijn heere den prelaet, den pacht gheduerende, zonder danof eeneghe recompence ofte verghelt te hoeve, behoudens den voornomden pachter toesach ende bewaeren sal alle de bosschen van mynen heere van al andre vremde beesten, naer syn vermoghen.

Pachtbrief Pieter van den Leene (7) en Jan Van Landtschoot (2) uit Maldegem

Item de draybomen moet hy pachtere laeten, ten expyreren van synen pacht, wel ende behoorlick gherepareert, zo hy die vindt tzynen ancomen, te weten eenen draeyboom an tRoelvelt, een ande Langhe Strynghen, een an et hende vande Meulendreve, een ande Corte Stucxkyns jeghens over de dreve die naer Leeskyens loopt.

Item den voornomden pachter is oock ghehouden te delven alle de grachten van synen pachtlande, zo wel de ommelopers als ooc de binne grachten, ten houden cante ende houden bome, telcken daer hy pachter hauwen zal, ende daer dat hy thoudt van elcken hau bysonder gheruumt zal hebben, in jaer van zyn voornomden pacht, ende de erde, uut den selven grachten comende, te werpene ende te spreedene uut de schooten van synen ghecapten houte ten lande waert up, waer vooren hy pachter hebben zal in minderynghe van synen pachte eenen groote ende XII scheelinghen Vlaems van elcke streckende roede grachts, sonder meer.

Item de pachtere wert oock ghehouden het landt, daer hy hauwen sal, te besayen ende behoorlick te messen met vier nooten, deen jaer naer dander, ende alzo tzelve landt te laeten in goede vette, up peyne van drie ponden grooten van elcken hou- ende partie by sondere, ten profyte vanden prelaet ende zyne kercke, eer hy pachter et tselve lant met synen coyen ofte ander beesten sal moghen etten. So hy oock ghehouden zal wesen de schooten vande ghecapten houte vande voornomde pachtlande, in elcken hau by sondere, wel te bewaeren ende bevryden jeghens de koyen ende ander beesten, tot die selve schoten up elcke partie by sondere vier jaeren houdt sullen wesen, up peyne van te betalene schade ende intreest, alter estymatie vonder lieden van eeren, hemlieden dies verstaende.

Item dit naervolghende zijn de partien van landen, metten houten daer up staende, die den voornomden pachter ghebruucken zal ende hauwen, ende anders gheene, elcken hau by sondere te hauwen in tailhe, neghen jaeren houdt zynde, up peyne van drie ponden grooten, in elcken hau ende partie by sondere, ten profyte vanden prelaet ende synen kercke. Insghelicx wert den voornomden pachtere oock ghehouden, inder manieren hier naervolghende, te romen ende et houdt te weeren wut (sic) de schoten, binnen de Meye-maendt in elk jacr van synen voornoinden pacht, up ghelycke peyne voorscreven. Inden eersten zal den voornomden pachtere hebben ende-gliebrinicken, den pacht gheduerende, een partic van lande, niet dat up ende an slael, ghenaemt et Moras, suudtwest vande voorscreven cloostere.

Item noch een partieglienaenit de Langhe Strijnglien, beghynnencle winden Potynckbusch, noordtwaert streckende tot anders anderen hau vande voorseide Lange Strynghen, oost ancien Waterstringhen, west an et Vcldekynstick, ende et houdt staende up dese partie sal wesen synen eersten hau. Item insghelicx zal hy hebben noch een partic laat, ghenaemt Maldeghemsche Strynghen, noortoost an Treeskyn, zomen gaet naer Maldeghem, zuudt an et Nieulant, west aen Cleen Soetendaelbusch, noort ande Waterstrynghen ende Potynckbosch, ende et houdt staende up dese voornomde partic zal wesen synen Ilen hau.

Item inschelicx zal hy oock hebben ende ghebruucken de Waterstrynghen ten zuudthende vande pleyne ende wateringhe voor de poorte vanden voornoemden cloostere, zuudt ande Maldeghemsche Stryngen, west ande Lange Strynghen, oost ande bosschen vanden voor-nomden cloostere; ende 0, hout staende up dese partye zal wesen zynen IIIen hau. Item so zal hy pachter noch hebben ende ghebruucken een partie lants, ghenaemt de Meulestringe, beghinnende te westzyde vande Muelendreve, westwaert streckende tot ande Corte Stickens, somen gaet naer Leestkyns, noortoost an de busschen vanden voornomden cloostere ende som metten noordhende an den Brieverswech, zuudt ande Bruussche Strynghen, ende alle et houdt staende up dese partie zal wesen synen IIIIen hau.

Item noch zo sal hy pachter hebben ende ghebruucken een partie van lande, ghenaemt et Nieulant, beghinnende ten westen van het drevekijn somen gaet naer et voornomde Marasch, zuudt ende west, met seker partien van mersschen ende zydelynghen vanden voornomden cloostere, daer an ligghende, ende commende alomme an den Marasschen daer ontrendt, ligghende noort ande Maldeghemsche Strynghen, ende al et houdt staende upde voornoemde partie sal wesen synen Ven hau.

Item de pachter sal noch hebben ende ghebruucken de eerste Bruchssche Strynghen, be-ghynende ten westbende vanden pleyne voorde poorte vanden voornomden cloostere, west waert streckende tot ande Diepe Gaeten, noort an de Muele Strynghen, ende zuudt ande•Langhe Strynghen, ende et houdt staende upde voorseide partie zal wesen synen VIen hau.

Item so zal noch den voornomden pachtere hebben ende ghebruucken de auden Bruchssche Strynghen, westwaert tot an et landt van Vasschaels, zuudt ende noort als voren, met He Corte Sticxkijns, noort daer an, ende noortwaert streckende tot anden Brieverswech, west ande Zes Gemeten, ende oost ande Muelestrynghen, ende et houdt staende ande voorseide partie zal wesen synen VIIen hau.

Item dese pachtere sal noch hebben ende ghebruucken een partije van lande, ghenaemt de Zes Gemeten, west an et landt vande Vasschaels, noort an den Brieverswech, oost ande Bruchssche Strynghen ende ande voornomde Corte Sticxkyns, met noch dyverssche sticxkyns noort overe den Brieverswech, noortwaert streckende ande waterynghe Zuudt over de Leye, oost an eenen busch toebehorende den voornomden cloostere, west ande dreve zomen gaet naer Leeskyns, ende et houdt staende up beede voornomde partien zal wesen synen Villen hau.

ltem den voornomden pachter sal noch hebben ende ghebruucken een partije van lande, ghenaemt de Langhe Strynghen, beghynende ten zuudthende ande Brussche Strynghen, zuudtwaert tot anden voornomden pachters eersten hau, oost ande Waterstrynghen, west met ile dweessche sticken lint ende bosch tot an et landt van Paesschier Van Heede, ende et houdt staende up dese partyen sal wesen synen IXen hau.

Item noch so sal den pachter hebben ende ghebruucken een partije landts, ghenaemdt tRoelsvelt, zuudt niette sydelynghe ande Morasschen, noort oost anden busschen vanden voornomden cloostere, dese ;endee oost an et Achtervelt, west aen et drevekyn so men gaet naer Maldeeghern, ende up voorseide partyen sal den pachter hebben twee dyverssche hauwen, wanof hy, ten ecxpyteten van synen pitchte, den eersten hau Lieten moet, van westen inne tot el Breede Sticic, een jaer houdt zynde, ende den anderen daer naer volghende bloot. Item noch zo sa I den selven pachtere hebben ende ghebruucken een partye lants, ghe-naemdt et Achtervelt, noot., flide Vettebilck, suudt ende Oost mere zydelynghen ande morasschen ende bosschen van Ste Baefs, west an et voornomde Roelsvelt, ende upde voorscreven partye sal den pacht ere oock hebben twee dyverssche hauwen, wanof hy ten ccxpyreren van synen pacht den eerste hau, van noordthende inne zuudtwaert streekende tot andc nieuwe delven grachtkens, moet Juten bloot, ende dan tien hau suudtwaert tot asden voornomden marasschcn moet hy laeten zeven jaeren houdt zynde.

Item ende ten laetsten zal hy pachter noch hebben ende ghebruucken een partye nieuwe gheroot lant, metten houte daer up staende, noordt vander kercke van Soetendaele, noordt-west andc bosschcn van et tselve cloostere, ende suudt oost ande dreve zo men gaet daer de Leye, wanof hy pachter ghehouden is, ten expyreren van synen pacht, de schoten te laeten vyfjaeren houdt zynde. Al welcke voorscreven partyen, met alle den houte daerop staende, zal den voornomden pachter ghebruucken byden hope, zonder heenege breeden leverynghe van mate van lande te moeten hebben, ende dit voor de somme van veertich ponden grooten tsjaers, te betaelene de voornomde somme alle jaere, den voornomden pacht gheduerende, ten twee egale paymenten, deen heltscheede te Bamesse naer elcken ougst, ende dander heltscheede te Alfmerte daer naer eerscomende in elck jaer, voor al welcke jaerlicksche somme, mydt-gaeders alle de conditien, bespreken ende reservatyen in desen pachtbrief begrepen ende ghementioneert, den voornomden pachter ghehouden es, ten wille ende vermane vanden voornomden prelaet ofte syne naercommers, goede ende suffysante zeker borghe te stellen, met alsulcke daermede zy te vrede zyn sullen, ende de selve zekeren borge, inde manieren voorscreven, wettelicke te passeren voor mynen heeren ende wedt vander eerlicke van Maldeghem, up heerlicke ecxecutie vanden voornomden pachter ofte syne borge, behoudens nochtans mynen voornomden heere den prelaet dese eerste ecxecutie doen sal, indien noodt zy, upden voornomden pachtere. Dat was aldus ghedaen den XXVIen in Octobre, int jaer XVc neghenentzeventich, ten huuse van Jan Lauwaert "In Simpol".