Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Pieter van Lantschoot in 1578


Adriaen de Bree filius Clemens en Pieter Van Landschoot filius Jans als wette-lijcke voochden/ van drije kinderen Jan de Bree te wetene/ Fransken, Barbelken en Dijnkin brijnghen vut/ voor Burghemeester en schepenen onder Heerlichede/ en Ambochte van Maldeghem alle tgoet de/ voorn(oomde) kinderen verstorven bij de doot en overlijden/ van heurlieder vader. Zaligher memorie.:
Item eerst patrimonie erfve de drije/ deelen in vier ghemeten lants ter prouffijtte/ van voorn(oomde) weesen waerof daer licht/ een ghemet upde .. die men ghelt bachte / Jan van Dammens en noch zo ligghets/ drije ghemeten te Brouckelken ghenaempt/ "t' Langhe stick" enne is naest ghelant/ aen de westzijde Aernoudijne de weese Jan/ van Lantschoot ten noortsijde de waterganck/ ende westsijde Jan Veltganck ter zuut-hende/ up het Brouckel straetken ende licht/ ghemeene met Lambrecht de Bree dese/ weesens broeder en van dese erfve hout/ de moedere de helft in bijlene heur leven lanck/
Item noch in conqueste erfve de drije/ deelen in vijer ghemeten twee lijnen 34 roeden/ ligghende in diversche partijen te wetene/ eerst es half ghemet inde hofstede daer/ Jan de Bree vut verstarf van costume/ (gewoonte; gewoonterecht; belasting )
Inne noch zuudt van diere ligghets/ een stick ghenaempt " de Vierendeel" en/ in Heulenmeulen bilcxken een ghemet vijf lijnen/ t'zeventigh roeden. Noch bezuudt van daer/ liggets in een stick ghenaempt " de/ Langhe brouck" vier lijnen, Noch ligghets/ noorwest van diere te Brouckelken in een/ stick nevens Jan van Leene es half/ ghemet 75 roeden noortoostr van diere/ ligghets in een stick ghenaempt "Snebbouts/ stick" twee lijnen 10 roeden.
Noch ligghets/ in een stick lant ... Jan van/ Daennens 75 roeden .. in als vande/ conqueste erfvenisse vier ghemeten twee/ lijnen 35 roeden daerof dat dese voor-noomde/ wese competeert de drije deelen ende/ Lucas de Bree het ander vierendeel en/ ligghen metten voornoomde Lauwereijns ghemeene/ en met de moeder./
Item noch matrimonie erfve zesse ghemten/ een lijne 80 roeden en ligghen in diversche/ partijen, ende dese voornomde weese ligghen/ ghemeene en onverdeelt in alle de/ huusen en boomen metten moedere en Lucas de Bree/
Item noch competeert dese voornoomde drije/ weesen in catheijlen de somme van achtenzestigh/ ponden zeven schellijnghen neghen grooten zesse mijten/ ende zijn rustende onder de moeder.
Aldus /over ghebrocht bijde voochden up heurlieden eedt/ de tweeden sporckle xvC 78 Memorije hoe dat Jan de Bree filius Clements/ dese weesens vader was zaligher memorie, gheleent/ heeft de ... de staende vander lande/ de somme van vijer ponden grooten vlaemsch/ waerof dan .. vooghden bekennen voor/ onghereede schult indien ghevalt dat/ ... daerof comp(eteert) beter worden zo/ zullen wij in rekenijnghe brijnghen zulck verschenen/ als dese weesenen pretenderen.
Aldus/ghestelt voor ***memorie. .. de Weese Jan de Bree stelt en verzekerheede/ van weesen cathierlij alle heur erfve de/ weese alleene toebehoort/
Present schepenen Jan Veltganck ende Pieter Danckaert
Folio 143 * 2-2-1578
Pieter Van Landschoot 1578
Pieter Van Landschoot 1578
Pieter Van Landschoot 1578