Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Pauwel van Lantschoot in 1574


De vijf kinderen Pauwel Van Lantschoot. Jan Van Lantschoot filius François en Vincent/ Zoetaert filius Pieter wettelijcke voogden van Hansken (Joannes)/ Pierken (Pieter), Copkin (Jacob), Sentken (Josine) en Fransijne (Francisca) de/ kinderen Pauwels Van Lanschoot filius François/ die hij ghehadt heeft bij Claerken filia Pieter/ Zeghaert brijnghen over in de weesen bouck der/ heerlichede en Ambachte van Maldeghem al sulck/ goed als de zelf over- g(ebrocht) v(er)storven es bijden doot/ ende overlijdene van huerlieder vaeder.
Item in erfvne patermoinie gront onder eene/ busch meersch en hofstede omtrent vijve ghemeten/ zes roeden in diversche partijen danof de/ staet vanden sterfhuuse breede verclaert midtsgaders/ de helft van huijsen en bomen daerop staende/ ghemeene met de kinderen moeder staende/ de hofstede enne de vaeder vut verstarf en noch/ de bomen upde ander partije/
Item noch in conqueste erfne onder lant busch/ en oock inde hofstede de helftscheede van ontrent/ xii ghemeten een lijn xvii roeden ligghen in diversche/ partijen ghemee-ne metten moeder mette helfscheede/ vande bomen daerup staende/
Item in matrimoine erfve de helft van ontrent/ viii ghemeten een lijne in diversche partijen zo oock/ den staet brede verclaert en noch te prouffijte/ van voornoompde weesen de helftscheede van een ../ van twintich schellijnghen grooten den penninck/ zesthiene ghemeene mette moeder es zelf .../... ten laste van goede van weesen en/ houd daerop de ..
Item noch in cateylic ter prouffijte en ..erfve/ van .. .. de somme van zevenenzestich/ ponden alleene schellijnghe resten ponden grooten en ../ de welcke zijn rustende onder de moedere/ voor welcke somme zo velt hij in zekere/ borghe en principael de helftscheede van xii ghemten/ een lijne lant en busch van haer gherechte/ erfve hier over verclaert ghemeene met/ haere kinderen
Aldus overghebrocht ande voornoompde/ voochden up haere eedt de 12 decembre 1574 (lxxiiii:74)
Schepen Pieter Lambrecht ende Jan van Steenberghe
Folio 77v * 12-12-1574
Pauwel Van Landschoot 1574