Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Pauwels van Lantschoot in 1572


Pauwels Van Lantschoot en Jan de Munc filius Jans/ als wettelicke voochden van de kinderen Pieter de/ Munck die hij hadde bij Cathelijne de dochter van Pieter/ Zeghaert brijnghen over ten pampiere inden weesen/ bouck vande heerlichede ende Ambochte van/ Maldeghem, al sulck goet als de voornoomde kinderen/ toecommen ende verstorven es bijden overlijden van haere/ moeder ter zalighen memorie.
In erfve ende is/ vaderlicken gront den vader toebehoorende in ontrent/ een ghemet en veertich roeden ligghende t'Hulendocnk/ in drie parcheelen.
Item in catheijlen desen kijnderen/ toebehoorende de somme van vijf ponden thien schellijnghen/ 2 grooten zijn rustende onder den vader.
Aldus/ over ghebrocht bijde voochden up heurlieder eedt/ naer costume den 25ste dach van lauwe 1572/ Magdelena de weduwe Jan de Munck/ constutueert haer zelven borghe voor het inhouden/ van desen pampiere. /
Present schepenen Pieter Lambrecht ende Jan van Steenberghe
Folio 25 * 25-1-1572
Pauwels Van Landschoot 1572