Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Adriaen van Lantschoot in 1574


De Kinderen Adriaen Van Lantschoot -
Pieter Dijserijnck filius Jans en Jan Coorte filius Pieters wettelijcke/ vooghden van Janneken (Joanna), Grijtken (Margriet), Betken (Elisabeth), Calleken (Catherina) en Leentken (Magdaleena) de kinderen/ Adriaen Van Lantschoot filius Gillis die hij ghehadt heeft bij/ Tanneken (Anna) filia Fransois De Wulf bringhen over voor Burghemeester/ en schepenen van de Eerleecheede en Ambachte van Maldeghem/ omme inde weese bouck ghestelt hebbende al sulcs goedt als/ de voornoem(oede) kinderen toecommen ghesuccedeert en verstorven es/ bijde voorn(oemde) doot en overlijdene van haerlieder moedere ter/ zaligher memoorie ghedachte/
Item eerst in erfvenessen moederlijcken grondt omtrent vijf ghemeten/ in diversche partijen ghemeene met Pieter Dyserincx cause up/ In welcke voorn(oemde) wesen zoo houdt Fransoit De Wulf de helft in bij/ eene zijn leven lancst ghedueren.
Item noch v(an) moederlijcke grondt omtrent drie ghemeten een lijne/ in diversche partijen metschaders een achste deel in alle de huuzen en/ boomen daer up staende alle ghemeene en onverdeelt met dese kijnderen/ vadere met Fransoit De Wulf en met P(ieter) Dyserinck cause .. / en dat inde hofstede daer Fransoit De Wulf int ten tijden up en in/ wonend met meer. Andere erfven van lande busch en meersch/ danof den staet vanden sterfhuuse breeder verclaert
Item vaderlijcken grondt de elfscheede van omtrent vijf ghemeten/ vichtigh roeden onder lant en hofstede en inde huusen en boomen/ naer advenante staen up tzelve goedt al volghens den voorn(oemde)/ staet van sterfhuuse ghemeene en onverdeelt met de/ kinderen vadere met Fransoit De Wulf cause en met/ de weesen van Adriaen Van Lantschoot filius Gillis
Item in catheylen ten presente en behonne van voorn(oemde) kinderen/ tgherechte vierendeel van alle de boomen staende up de pater-/ en mater monie erfve toebe-hooren Fransois De Wulf al ghemeene/ en onverdeelt met Fransoit voorn(oemd) en met Pieter Dyserinck cause/ vx ende noch in catheylen ten behonne van voor-n(oemde) kinderen/ de somme van eenendertich ponden, grooten zeventhien schellingen/ vijf groote rusten(de) onder den vader voor welcke soo ghestelt/ Adriaen Van Lantschoot zeker en borghe zijne patermonie erfne/ over boomen verclaert aldus over ghebrocht bijden voorn(oemde) voogden/ up huerlieder eedt desen xv den dach in wedemaent xvC lxxiiii (15-6-1574)
Present schepenen Roelandt Lambrecht ende Corn(elius De Wulf
Folio 66 v *15-6-1574
kinderen Adriaen Van Landschoot 1574