Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Pauwels van Lantschoot in 1565


Pauwels Van Landschoot en Gaifier Van/ Steenberghe wettelicke voochden van Hannekin (Jan) ende/ Pierkin (Peter) de twee kinderen van Willem filius Pieter Dielbeke/ brijnghen over te weesenboucke vande heerlichede ende/ Ambochte van Maldeghem al sulck/ ghoet als de kinderen toecommen ende/ verstorven es bij de doot ende overlijden van/ Adriana filia Heijndrick Dhoyere weduwe van Pieter/ van Maldeghem.
Eerst in erfve niet en is en in/ erfve ghestaende houdt bij consente van Burghe-meester/ ende schepenen vercocht es gheweest. Ende in/ catheijlen voor dese kinderen .. de somme van/ eenendertigh schellijnghen grooten ende twaelf mijten/ Hierinne begrepen heurlieder parte vande vercoopijnghe/ vande lande volghende de caevel up heurlieder eedt/ naer costume den 25 sten in maerte 1565. Present schepene Jan Wouters ende Pieter Lambrecht.
Folio 5v * 25-3-1565
Pauwels Van Landschoot 1565