Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Passchier van Lantschoot in 1569


Pieter Danckaert ende Passchier Van Lantschoot/ wettelijcke voochden van Pierken (Peter) ende Coorken (Cornelius) de kijnderen van Lambrecht /Van Lantschoot die hij ghehadt heeft bij Mechelijne filia Jan/ Danckaert filius Jan brijnghen over voor Bur-ghemeester ende schepenen vande/ heerlichede ende Ambochte van Maldeghem omme in het weesen/ bouck ghestelt te hebbene alzulck goet als de voorseijde kijnderen/ toecommen ende verstorven es bij den doot ende overlijden van heurlieder moeder/
Item in erve ten proufijt vande voorschreven kijnderen in moederlijcke gront/ ontrent vii ghemeten een lijne veerthien roeden in twee diversche/ partijen waerof de staet vande sterfhuijse breeder verclaerst/ al ghemeene ende onverdeelt met Hansken (Jan) ende Coorken (Cornelis) de kijnderen van Jan Danckaert dese wesen ooms/
Ende noch in conquest erve in proufijt van de voorschreven wesen/ de gherechte helftscheede van ontrent v ghemeten een lijne zestigh roeden/ lants ende busch lig-ghende in twee diversche partijen/ waerof de staet vanden sterfhuijse breeder ver-claerst/ al met de vader ghemeene ende onverdeelt, ende noch/ vaederlijcke gront de helftscheede van ontrent vijf ghemeten/ een lijne xi roeden onder lant ende busch danof de staet breeder verclaerst/
Item noch te proufijt vande zelve weesen het gherecht sest/ deel van alle huusen ende boomen staende upde hofstede/ daer de kijnderen moeder vuijt verstarf ghemeene ende/ onverdeelt met de vaeder ende Hansken (Joannes) ende Copkin (Cornelis) de kijnderen/ van Jan Danckaert dese weesen ooms./
Item noch in catheijlen ter proufijte van voornoomde weesen het/ sesde deel van een losrente van thien schellijnghen grooten t'siaers/ den pennijnck xvi die jaerlich ghelt tgoet vande weduwe en t'kint es Pieter van Loo/
Item noch in catheijlen ter proufijt van voorschreven weesen, midtsgaders/ daerinne begaen acht schellijnghen grooten mede voornoomde kijnderen/ competeren over de prijs van zeker boomen staen upde/ patrimoniale gront ende noch zeventhien schel-lijnghen grooten/
Commende van het vierendeel van drie volume een eerste/ ende twee ... al t'saemen ter somme van acht ende/ twijntich ponden thien schellijnghen grooten de welcke zijn eerst/ onder de kijnderen onderdeelt alsdus over ghebrocht bijde voorschreven/ kijn- deren up heurlieder eedt xxvi sten sporcle xvC lxix
Present SChepenen Jan Zanten en Matijs Nijsens
Folio 86 v * 26-1-1569
Passchier Van Landschoot 1569