Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Jan van Lantschoot in 1559


Jan filius Clemens de Breede en Jan filius Willems van/ Lanschoot als wettelicke voochden van Janneken (Joanna) t'onbejaerde/ kindt Cornelis van Landschoot bringhen over ter/ pampiere inden weesen bouck van Maldeghem/ alzulck ghoet als den voornoomde kind/ toecommen ende ver-storven es bijden overlijden/ van zijne vaders doot ter zalighen memorie/
Eerst in erfve vaderlicke grondt ii ghemeten ii lijnen/ lxxv roeden onder landt ende meersch danof/ vut de voornoomden partije. Cornelis voornoomt es houdene/ t'vierendeel in bijlevijnghe heur leven lanc/ ghedeuren. Eerst van dat de weese en/ toebehoordt was als heur vader .heurlieder 2 schellijnghe/ 7 grooten 12 mijten.
Ende in catheijlen de somme/ van ix ponden xix schellijnghen v grooten
Aldus over ghebrocht bijde voochden up heurlieder/ eedt den ix sten in april xvC lix *9-4-1559
Present Veltganck en Schellebroot als schepenen
Folio 110v * 9-4-1559
Jan  van Lantschoot in 1559