Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Jan van Lantschoot in 1558


De kinderen Jan filius Cornelis Van Lanschoot.
Jacop filius Cornelis Van Lanschoot ende Jan de Breede als/ wettelijcke voochden vande kinderen Jan filius Cornelis Van/ Lanschoot brijnghen over inden weesen bouck vanden/ Ambochte van Maldeghem al zulc ghoedt als den voornoomden/ kinderen toecommen ende verstorven es bijden overlijden/ van heurlieder vaeders doot ter zaligher memorie.
Eerst/ moederlijcke gronde de helftscheede in v ghemeten xxxvi roeden/ letter meer of min te weten inde hofstede daer haer/ vaeder huut verstaerf, een alf gemet landts ghemeene/ met heur kijnderen, noch ten Brouckelken drie ghemete/ terbede iiii lijnen noch inde helftscheede vanden zeven/ lijnen vxxxvi roeden comt als boven, ende in conqueste/ erve de helftscheede ten "Brouckelken van iiii lijnen l roeden/ ende bijlene groot iiii lijnen, end einde hofstede v lijnen/ vichtich roeden compt te saemen in conquesten/ gronde iiiii ghemeten ii lijnen al ghemeene ende onverdeelt met den/ moeder over de helftscheede ende FRanchois de Rijcke/ over een achste deel ter cause van zijne wijne.
Item zo blijven alle de huusen end eboomen staende ghemeene/ ende onverdeelt, end ein catheijlen de voornoomde kijnderen/ toebehoorende vijfendertigh ponden drie schellijnghen/ zes pennijnghen grooten rustende onder de moeder.
Aldus/ over ghebrocht bijden voochden up heurlieder eedt naer/ costume der heerlichede ende vierschaere van Maldeghem/ ter presentie van Jan Gheeraert ende Jan Veltganck als/ schepenen. Actum den xxv sten in april xvC lviii naer Paesschen.
Present schepenen Jan Gheeraert ende Jan Veltgank.
Folio 82v * 25-4-1558
Jan van Lantschoot in 1558