Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Jan van Lantschoot in 1557


de kinderen bouden de Groote
Jan Van Lantschoot en Weijnde Pau als wettelijke voochden vande Lauken (Lauwereijns) / en Tanneken (Anna) de twee onbejaerde kinderen van Bouden de Groote/ brijnghen over te weesen bouck vande heerlichede ende/ Ambochte van Maldeghem al sulck goet als de voornoomde/ kinderen toecommen ende verstorven es bijden overlijden van/ Jan de Rijcke t'voorseijde heurlieder oom ter saligher memorie./
Eerst in erfve de helftscheede in een ghemet meersch/ inde Maldegemsche meersch, noch de helft in een/ lijne lants die Corn van Ma... de ... noch/ de helft in twee lijnen 25 roeden busch, inde ..gracht/ noch de helft in een gemet lants van Jan de Clercq gesloten/ .., noch in een gemet 50 roeden lants ofte de helft van/ platse ghenaemt " de noordersten zandt hellen", noch de/ helft in een ... .... upt ghoet van Willem Wibrant van 10 schellijnghen, noch de/ helftscheede in 90 roeden lant inde hofstede es Jan/ de Rijcke vut verstarf, met heuren advenant inde huijsen/ ende boomen, belast int jaerghetijde ende jaerghelt/ 12 schellijnghen .. 15 jaeren lanck, noch de helft van de helft/ van t'verbande .. van … helft vande helft van ..., alle dese gront/ alsvooren licht ghemeene met Jan de Groote en Gweijn/ de Pau ter cause van zijne wijfve volghen heurlieder/ deelrolle, noch soo condt dese voornoomde weesen heurlieder advenant/ vande sterfhuijse van Jooris Lievens te Eecloo, ende/ eene prouffijct opcomt sullen dat ter naeste rekenijnghe/ in brijnghen ghelt van...... ten voornoomde sterfhuijse/ van Jan de Rijcke blijven ghemeene staende.
Ende in/ catheijlen de voornoomde twee kinderen toebehooren de somme van/ 24 ponden 6 schellijnghen grooten. Aldus over ghebricht bij de voornoomde voochden op heurlieder eedt/ den 25 sten in april 1557 na Paesschen
Folio 61 v -62 * 25-4-1557
Jan van Lantschoot in 1557