Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Jan van Lantschoot in 1556


Jan filius Clements de Breede en Jan filius Willem Van Lantschoot/ als wettelijcke voochden van Janneken filia Cornelis Van Lantschoot/ brijnghen over inden weesenbouck vander heerlichede/ ende Ambochte van Maldeghem al sulck goet als de voornoomde/ kijnderen toecommen ende verstorven es bij den overlijden van heurlieder/ moeder.
Eerst moederlijcke grondt een behuusde hofstede/ es de moeder vut verstarf, metten huusen en boomen/ daer up staende groot ontrent x gemeten noch noort van en de selve erfve groot ii gemeten de vaeder zijne bij lenijnghe/ costume lants. Item vaederlijcke gront de helft in vii ghemeten xxv roeden lants en meerscch, alle de huusen/ende boomen blijven metden vaeder ghemeene ende onverdeelt.
Ende in catheijlen de somme van zeven/ ponden ii schellijnghen vi grooten rustende over de vaeder.
Aldus over/ ghebrocht bijde voornoomde voochden up heurlieder eedt den/ xxvii in ougste cvC sesenvichtigh. Present Schellebroot en Gheeraert als schepenen
Folio 43 v * 27-8-1556
Jan  van Lantschoot in 1556