Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

François van Lantschoot in 1545


Francois Van Landschoot en Jan Zoetaert wettelijcke/ voochden vande kinderen Boudewijn de Groote/ bringhen over in weesen bouck vande heerlickhede/ voornoompt (Maldeghem) Alle tgoede de voornoomden/ kinderen ghesuccedeeren ende verstorven bij den/ overledene van Cathelijne de weduwe van Jan/ de Rijcke der voornoomde kijndern grootvrauwe. Eerst in erfven onder landt busch, meersch,/ ende velt ontrent ses ghemeten twee lijnen/ tachtentich roeden Ende noch een veerthienste/ deel vanden lande huuse en boomen/ daer de voornoomde weduwe vut/ verstarf nocht het veertienste deel/ van "Kellaerts velt" Voorts het veerthienste/ deel inde ...midtsgaders/ noch het veerthienste deel in eenen/ busch gheleghen bij landschoots vijvere/ al naer inhouden vander deel../ Ende in catheijlen de somme van viere/ ponden derthien schellelijnghen neghen grooten/ Aldus overbrocht bij de voornoomde voochden/ up huerenlieder eedt Scepenen Pieter van/ Schoonackere ende Mathijs Nijsens/ als scepenen der voorseijde heerelicheede den/ xxixste inde maend septembre van xvC vijfnen veertich
register 623 folio 12v * 29-9-1545
Franchois Van Landschoot voogd in 1545