Search billions of records on Ancestry.com
   

1622 - Staet van Goed van Pieter Van Lanschoot

Staet ende Inventaris die is ( )/ Pieter filius Pieter Van Lantschoot getrauwd hebben Tanneken de dochter van Cornelius Standaert en is overleden den 15 oktober 1619 saliger memorie ende in heeft achter gelaten twee onbejaerde weezen ( ) ende Pieter Van Lantschoot voor vermijns heeren Burgemeester ende schepenen der stede ( ) ende vrijhede van Eecloo van gronden van ( ) talgemeen ende andersins soo hier naer volgt.

Eerst

Alvooren brijnght den voorn(oemde) vader hier eerst ter kennisse ende/ verstande voor ( ) de hofstede daer hij teghenwoordich up woont/ met het landt groot 16 gemeten ( ) en onderdeelt met sijn/ broeder compr(eerende) onder de weesen portie het vierendeel ( ) ende/ onverdeelt.

Item brijnght den vader ter kennisse dat hij heeft doen timmeren een/ schuere te weten een wijnckel ? ( ) daer den broeder van houdere/ geen gemeen en heeft dus compt(eerende) onder de voorn(oemde) twee weesen de/ helfscheede vande voorn(oemde) schuere.

Insgelijcke heeft hij Pieter ende vader noch gecocht een partije van drije/ gemeten landt liggen inde voorn(oemde) hofstede vader met sijne die hij ( ) / gecocht hebben jegens Jan lippens dus comp(eterende) hier voor de twee/ weesen dhelfscheede.

Insgelijcke heeft den vader alhier te kennen hoe dat hij heeft met sijn / broeder Jacquesen dhoirs Clement de pau filius Jans sijn gerecht in een/ partije va alhin eenendertig gemeten landts commen bij ( ) conforme/ de lijste danof sijnde dus onder den voorn(oemde) Pieter en Jacobus met de weesen/ alhier noch met ( )

Pag 945

Eerste deel

Alsoo den vader vande twee onbejaerde weesen ten eender Adriaen Snebbaut / en P(ieter) Lippens tsamen respective(lijcke) voochden van boven(vernoemde) weesen sijn qualijcke / staet geaccordeert soos ij hebben geaccordeert medt desen hoe dat den voorn(oemde) vader / de weesen toerecht van haerl(ieder) moederlijcken goederen, ter some van negenen / twintich ponden grooten vlaems ende de vader wort gehouden de penninghe / elck sijn portie uptt leggen ten ( ) ofte ( ) staet ofte ( ) / behooren houderdom midt wort den vader de voorn(oemde) weesen te onderhouden / naer sijn staet volghen de costuijmen deser vierschare ende tot versekert ende van voorn(oemde) penninghe soo stelt in

Tweede deel

Onderbroch in handen van Burgemeester ende Schepenen der stede / ende Vrijheede van Eecloo colligralijck vergadert zijnde bij Adriaen / Snebbaut voogt van dese weesen onder de vaderlijcke zijde en Pieter / Lippens voocht van moederl(ijcke) zijde den welcken hebben verclaert / opden eedt bij heml(ieden) inde zelver qualetheijt gedaen hemlieden ( ) / thebben ten meesten proffijete van weesen heml(ieder) mo??, / geweest zijndt en van geen meerdere baete te wesen actum ter ( ) / van P(ieter) Van Landschoot vader van voorn(oemde) wesen die verclaerde / dat beede de staeten zoo wesen van zijnen tweege als van wijlen sijne / huijsvr(auwe) staen ter weesen boecke deser stede en oorconden desen XVten / january XVIc twintig II - 15-1-1622