Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Staet van Goed van Pauwel Van Landschoot - 1641

 

 

1 - Ghepresenteert in audytie by de besettighe aen/ Pieter van Lantschoet oom paeterneel en fransoey/ van driessche oom maeterneel als wettelijcke/ voe(gh?)de van Jan fs pauwels van lanschoet ende pieryne/ fa pauwels van lanschoet ende pieter van lanschoet/ voeght van de jonste weesen ghenaemt pauwels fs pauwels van lanschoet/ Pryneken fa pauwels van lantschoet/ de besetteghe gheproekereert bij pauwels van lantschoet/ fs pieters ende dit in de presentie van gilles de Smet ende niclaeys Matthijs als schepenen desen xxiiii april 1641

(dit deel stond op de linkerzijde van de eerste pagina)

Staet en de Inventaeris van alle/ de achter ghelaeten goederen/ Muebelen en immuebelen erve ende /caeteylen baeten ende schaeden/
bevonden ten sterfhuyse van Pauwels fs pieter van landschoet/ overleden bynen de prochie van/ Adeghem up de seventiensten van/ de mant van Maerte 1641/ Welcken staet doet maeken caeteyline/ Doebelee besetteghe van desen Sterfhuijse ende schrestelijcken overgheeft aen pieter van lanschoet oom paeterneel ende franchoeijs van driessche oom maeterneel als wettelicke voeghden van Jan fs pauwels van
(dit deel stond op de rechterzijde van de eerste pagina)

2 - lanscoet houdt ontrent (niet ingevuld) jaeren en pierynne filia pauwels van landschoet/ oudt omtrent (niet ingevuld)/ jaeren van de twee onbejaerde/ kinderen die hij gheprochyrert/ heeft bij Janneken fa Lieven/ van driessche en pieter van Landschoot als voogt van de / twee jonste onbejaerde kinderen/ die hij gheproecherert heeft bij/ Caethelijne Doebelee Pauwels fs pauwels Van Landschoot oudt omtrent de (niet ingevuld) jaeren/ende Pryneken filia Pauwels Van Landschoot oudt omtrent/ de (niet ingevuld) jaeren om

3 - Aldaer tenden te scheeden ende deese voolghende de brieven/ ende costumen slans vanden/ vryen al waer het sterfhuijs/ gheelegen es ende presenteert den selve/staet te affermeren dyes versocht synde/

Erve paeterneel

Eerst een paertije landts/ghenaemt de velt bilck groot/ twee ghemeten ghelegen in de/prochie van Adeghem in een/ gheweste ghenaemt Onderdijcke/ daer is naest ghelant up het/ Oost hende de weesen van hunne symoen/hecke up het West hende de/heyden dreve up de suijt /seyde Joos van quaebeke up de noort sijde Lyeven danckaert/ en Pieter Van landschoot compteerende hier ij ghemeten.

4 - Item voorts noch deelft van/ een gemet landts up de/ Oofstede daer den overleden/ vut verstorven is ghemeene met/ sijne vier kinderen die de ander/ eelft toecoemt bij verster(f)te van.../ kinderen moedere met/ deelft van het woenhuijs ende/.aengaende de schuere heeft/ de besetteghe de drij deelen/ ende de twee houste weesen het/ ander vierendeel daer is / naest ghelaendt van up het noort/ hende de onderdicke straete/die loept naer het fraeweelen/ gaet up het suyt hende de /weesen van sijmoen van hecke up de oost sijde de selve weesenup de weest syde pieter van lanschoet compt hier / van de oost wees/ up de west sijde Pieter Van/ Landschoot compt hier i lijn l roeden

5 - item noort van dese vorgaende/ partie in de voornoemde/ prochie ghemene als vooren/ een partije ghenaemt de/gheeters groot drij ghemete/ ghemene als vooren daer/ in naest ghelandt up het/ suijt hende de onderdijckstraete/ up het noort hende de /voornoemde weesen up de/ oost sijde het mees strae(t)ken/ up de weest sijde de/ weesen vbij Filijpe felyps Goederthier/compt hier/ i ghemet i lijn L roeden. Item oost van de voorgende/ paertije ghenaemt de drij/ bijlckens ghemeene als / vooren groot vier lijnen/

6 - daer is naest ghelant/ up het suijt ende de/ onderdijkstrate die van/ appelboem loopt naer het fraweelen gaet up/ het noort hende de Susanne/ Claessens tot ghendt up/ de weest sijde franchois/van driessche met sijne/ dreve up de oost sijde/ dese voornoemde weese - compt hier ii lijnen.

7 - Dese voornoemde) paertije/ is belast met seventhien /schellinghen vier zes?/ groete tsjaers diemen gelt/ gilles de smet compt hier voor memoerye / Conquesten gronden van/ erven gheconquesteert/ bij Pauwels Van Landschoot/ in huwelijcke hebbende/ Caetelijne Doebellee Eerst twee lijnen landts/ ghenaemt de Goes suijt oost/ van dese vorgaende partije/ partije daer is naest ghelant/ (In kantlijn : bij coepe van Joos Soetaert) up het noort hende de/ onderdickstraete die loopt/ naer het fraweelen gaet (is het Wambuis) gaet/ up het suijt hende Pauwels/van Landschoot up de noortweest/ sijde Pieter vanden Voerde / up de oost sijde de weesen/ Symoen Van Haecke compt hier/ twee Lijnen

8 - Item aen het sujt hende/ van dese voorgaende/ partije ghroot vier/lijnen ghenaemt het/ Perdevelt commende/ bij coope van Allaert Claessens en Gheraert/ Dooghe en de weesen van/ Denijs Gheeraert daer is/ naest ghelaent up het/ noort hende de voornoempden/Pauwels up het suijt/ hende het goed ter/ heyden up de oost sijde/Niclaeys Matthys up/ de west sijde de/ weesen van Symoen van / Hecke compt hier deselve/ een ghemet een lijne. Ander baete bevonden/ ten sterfhuijse van Pauwels/ van Landschoet ghepresen bij/ Gilles De Smet en Niclaeys Westhijs Mathijs

Eerst ghepresen een bedde/ ter somme van xiii schellingen iiij groote (0-13-4, 0 is pond)

9 - ghepresen een betel met/ een poet (poot) twee aeckers (emmers) ende een schoetelvaet twee schoetels twee eerden testen (kommen) ende een tynen lante?,° 1 pond gepresen een gaerdeloeke met een coeffer compt 0-16-0 ghepresen een keeren met een melcstaende een coefer ende een kisschen ? stande ende een vlees Block tsaemen 0-10-0

10 - een waeffelysere met een seysen ende een spaee ende een verweel? Een ble een yseren panne 1-3-0

Een heckele een spinheckele met een spinnewile een asper 0-10-0/ Een b?oetse met een leere ende een theems 0-6-6/ Een paer baluwe caussens 0-3-0/ Twee vaerwe coeien 7-3-1/ Een veese (vaars) ende is vernieut 3-0-0/ Een oop lemen???? 1 pond/ De brandinghe up het hof 0-10-0/ De vette up het hof 1-15-0/ Wat hoy in de schuere 0-8-0/ Schueten van twee jaeren achter het woonhuijs met de vette in het landt ende labeuer tsaemen 0-16-0/ Schueten van twee jaeren up den veltbilck 1-13-4

12 -

Schueten van drij jaeren up een paertye ghenaemt de gheetere 0-8-0 / Den voornoemden gheetere de plaensoenen ende troncken 5-10-0 daer de besetteghe haudt deelft compt hier 2-15-0

14 -

Schueten van een jaer up ee paertye ghenaemt de drij bilckens ende de vette met het labuer ende saeylycke compt ter somme van 3-15-0

De plansoenen up dit voormoemde lant een pont viij daer van de besette handt deelft compt hier 0-14-0

 

Het haudt staende up Com Stick met het labuer 1-1-4

Plansoen ende troncken staende up com stijck de somme van 0-6-0 compt voor de besetteghe deelft 0-3-0

Een paertye ghenaemt den boos met het labuer saet ende vette in tlandt compt hier 2-17-4

De fruyboomen ende plansoenen staende up de hoefstede daer den overleden vuyt verstorven is de somme van thien pont thien schellynghe compt voor de besetteghe de gherechte eelft compt 5-5-0

Item is noch ten desen sterfhuijse bevonden in ghelde de somme van twee pont groote compt hier de selve 2 pond

Somme van dese baete bedraeght ter somme van 47-18-2 p gr

 

Hier naer voolcht de lasten ten desen sterfhuijse bevonden

Item moet ten desen sterfhuijse jnghebrocht worden van vercochten groent (grond) de somme van 17-6-4

Item is men schuldich aen pieter van lanscoet als voocht over de weese van Jaspaert de goe de somme van 16 p gr ende loept ten intreste jeghens den penninck sesthiene ingaende den eersten van Lauwe 1641 ende valt den eersten Lauwe 1642 compt voor memorye

16 -

Item is men schuldich aen pieter Verheecke van coope van haudt ende en eevet niet ghelevert comt hier 2-16-8

Voorts ismen schuldich aen Adryaen Colpaert tot gent van coope van lysaet ende laecken comt hier 2-6-8

Voorts ismen schuldich aen de weesen van denys gheraert over coope van lande comt hier 2-6-8

Voorts is men schuldich aen baudewijn de meijere up dee van coepe van lysaet compt hier 1-3-4

Item is men schuldich aen de twee ouste weesen van pauwels van lanschoet over de weese penninghen de somme van 3-19-6

Voorts ismen aen guilliaene berthoelf van coepe van branthaur de somme van 1-3-2

Voorts ismen schuldich aen Abram van Cauwenberghe oer d eprochie coesten de somme van 0-8-0

Voorts ismen schuldich aen fransoeys van driessche van labuer de somme van 0-6-8

18 -

Voorts ismen schuldich aen Jooris Verheecke van verterde ghelaeghen de somme van 0-7-0

Voorts ismen schuldich aen pieter doerleyns van verteerde ghelaeghen de somme van 0-2-04

Voorts ismen schuldich aen gheeraert dooghe van aerbeijt de somme van 0-2-0

Voorts ismen schuldich aen antheunis van oost van slacghelt de somme van 0-6-0

Voorts ismen schuldich aen de doender deser voor het maecken van desen staet met noch twee doebels ende noch deverschen dienst ghedaen compt hier ter somme van 1-0-0

Voorts ismen schuldich aen gillis de smet ende niclaeys matthys over het prijsen van den sterfhuijs ghedaen comt hier 1-12-0

Voorts ismen schuldich aen de auste weesen de somme van twee pont vijf schellijn van seeker Ackaert van cappen van plansoenen die de kinderen vaeder eeft of ghecapt de somme van 2-5-0

20 -

Voorts is men schuldich aende auste weesen van lantpacht 6-1-0

Voorts ismen schuldich aen Jan vander Stoeck over coost ende dranck ghedaen in den huytvaert van den overleden ende noch diversche teere ghedaen by de voechden met de prijsers de somme van 7-3-0

Voor het recht van schepenen van het liquideren van desen 0-8-0

Voor het Eeden vande voeghden voor het recht van schepenen 0-0-33

Voor trecht van den balliu in het eerden vande voeghden met het affirmeren van desen 0-0-15

Voor trecht vanden greffier in het lybederen van desen 0-0-12

Voor trecht vanden greffier van het sweesen goet te boecke steelen 0-3-0

22 -

Somme van dese baete bedracht ter somme van 47-18-2

Somme van de lasten bedrachen ter somme 51-6-8

Aldus meer lasten daen baete de somme van 2-8-6

Aldus desen staet overghegeven ende gheaffermeert ende gheluiqideert onder de ghecostumeert proetijsatye (protestatie)

Meij toercoenden als greffyer desen 24 april 1641