Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Staet van Goed van de vrouw van Marijn Van Landschoot 1602

Onderaan bevindt zich de 1ste pagina van negen van dese staat.

Hij was gehuwd met Lijsbeth Landsucht en afkomstig van Knesselare-Oedelem en later verhuisde hij naar Brugge.

1- Staet vande achterghelaten /goedinghen meuble ende immeuble als/ bleven ende bevonden es naer de doot/ van Lijsbette fillia Pieter Landsucht/ thaeren overledene poortesse ter/ stede van Brugghe en huijsvrauwe/ van Marijn Van Landschoot overleden/ inde maent van junius xviC twee/ wiens ziele woort ghedane in/ den welcken staet es in gheschrifte/ ghedaen maken en den voor-noemden/ Marijn Van Landschoot als bezitter/ van hueren sterfhuuse ende/ achter ghebleven goedijnghen die/ over ghevende Jacob Van Landschoot/ ende Michiel Vetelaere/ als vooghden van Mechelijncken ende/ Betken s'overledens kijnderen/ bijden bezitter als hoirs van de twee/ deelen van drie ende voorts anden/ zelven Michiel t'ghetrauwt hebbende/


2- Jacquemijne dochter vanden overledene bije/ wijlent Gilles vande Peere hoir/ van tander derde deel omme/ jeghens hemlieden daer opte verlijcken/ ende verdeelen int vierendeelst ofte/ anders wettelick naer de costume/ deser stede presenterende bijden/ voornoemden bezitter desen jeghenwoordighe / staet te affirmeeren bij alle tghewone/ ende tgheconstuueerde protestatie naer/ stijlle/


Cause ten voornoemden sterfhuijse bevonden/

Alvooren es ten overlijdene bevonden/ dhelft van een onbehuuse/ hofstede groot int gheheele/ on- trent xxii=22 ghemeten landts/ ligghende inde prochie/ Oelem bijde heerlicheede van/ Wulfsberghe verre zuut oost/ vander kercke int gheweste/ ghenaempt “Zeldonck” belast/ int gheheele met xx schellijnghe grooten/ den penninghe xvi/ dienen tgoet dhoirs/ van Adriaen De pau ende/ voorts met de heerlicsche rente/

Zeldonk op kaart van Feraris 1772


Item noch dhelft van een onbehuusde/ hofstede ligghende inde prochie/ van Oelem groot ontrent acht/ ghemeten onder busch en landt/ ghenaempt "ter Lende" belast/ int tgheheele met xx pennijn-ghen grooten den/ pennijnghe xvi dienen tgoet/ Adriaen roels ende met de heerlicste/ rente namelich met viii ponden sjaers/


3- dienen tgoet de aermen der prochie/ van St Cruus buuten Brugghe/

Item noch twee lijnen xxv roeden/ landts ligghende ghemeene en/ onverdeelt met Jan Landsocht/

ende andere te Moerbrugghe/ belast int gheheele niet/

Moerbrugge bij Oostkamp kaart Feraris 1772


Baten gheprecedeert over de/ vercoopinghe vande partien naer/ ghespecissiert inde manieren naer volghende/

Alvooren over de vercoopinghe van/ een partie coorene op lene acker/ compt bate 0-xxx-0

Item over den tweeden coop zes/ tafels inde middel 0-xxx-0

Item over den tweeden coop en es/ de westijnde 0-xxvii-vi

Item ost daer van daer noch over/ partie terwe 0-xxvii-ii

Item over een coop coorne ande/ oostijde vande terwe 0-xxviii-iiii


4- Item up kijnerstick over een partie/ haver ande oostzijde aen tot een/ veure daer dander een cleen/ partie vlas staet 0-xxx-viii

Item ande westhende vande voorstaen/ coop, een coop haver met een/ cleen partiecken vlas voor 0-xxxviii-iiii

Item west vande voorgaende partie/ een parteijcken bouquet 0-xxvi-viii

Item noch west ande voorstaende/ partie een partieken bouquet 0-xxvi-viii

Item een partie cooren en heet "den/ Commis bilck"groot ontrent een/ ghemet ende vijventwintich roeden ii-iii-ix

Item noch west van tvoorgaende een/ partieken haver en heet "Moye bilcken" 0-xxi-viii

Item west van tvoorgaende een/ partieken haver achter .. 0-xxv-0

Item een partieken hoy hars en es/ dhofstede 0-xxvii-viii

Item een partie vers an thof en en ghebleven voor 0-ii-0

Item een partieken hoyhars west/ an thof en heel de veermeesch 0-xxvii-ix

Item noch een partie hoyheers hout/ den achterste meesch ii-xi-0

Item noch een partie haver dese/ voor meesch 0-xi-viii

SOMME XX=20 pond - XIII=13 schellijnghe - 0 grooten


5- ANDERE BAETE GHECOMMEN OVER DE VERCOOPINGHE VAN T NAERSCREVEN HUIJSCATEIL

Alvooren een boom stauveken met een zwinghel/* 0-xxii-0

Twee meibo.. met een scippe ende een loothamer/* 0-iii-vii

Twee bleijen met twee deze en volgende pagina verder afwerken.


6- ANDERE BAETEN OVER DE VERCOOPIJNGHE VANDE COEBEESTEN

Alvooren over een gaisde schilde coe /* v-xiii-0

Een zwart witte ghestrijpte coe/* vii-0-0

Noch een zwarte ghestrijpte coe/* vii-0-0

Een zwarte sterre coe/* v-xiii-iiii


III Somme xxv-iiii-0

INSCHULDEN DIE DE NAERVOLGHENDE PERSOONEN TEN STERFHUIJSE SCHULDICH WAEREN/

Alvooren Jan Beerblock over/ het overnemen van twee jaerlijnghe/* iiii-xiii-iiii

Totale somme van alle de voorscrevene baten belopen LXIIII-VII-IX


LASTEN JEGHENS DE VOORSCREVENE BAETEN van die men ten tijde van overlijden schuldich was/

Alvooren Jan Baert parceville/* 0-vii-0

Mathijs de Smet van landpachte/* 0-xxi-vi

Adriaen Roels over twee jaeren rente ende anders/ iii-i-v

Cornelis de Witte van lantapchte/* 0-xxvi-0

Janne Loijo van der overledene in haer zicte bij ghestaen t'hebben /* 0-xxv-0

Steven de Langhe van lantwinninghe met een voer goet te bringhen tot wegenen vijf baten cooren t'saemen/* ii-xi-viii

7-Steven Beerblock van lijnwaet/* 0-vii-vi

Arnoudt Kerckhof van broot ende andere/* ii-x-0

Guillaume de Meijere van waere/* 0-xix-0

Lieven Kervijn van coe en mael goet/* 0-vii-0

Franchois Le Gilon oock alvooren/* 0-xxvi-vi

Pieter Driepont van prochie costen/* 0-xxxiii-ix

Charles vande Berghe van coe ende mael ghoet/* 0-x-0

Willem Melis vande werckheden voor Oostende/* 0-vi-xi

Pieter de Waeghemaecker over den/ disch van Sinte Cruus over de/ achterstellen van de voorseijde/ rente te weten tot jaer xviC/

x schellijnghen grooten appointement, midtsgaders/ iiii schellijnghen iii grooten van ghekupeerde costen ende noch twee jaeren rente/

tot en met xviC twee xv schellijnghen makende/* 0-xvi-0

Maerten de Busschere van huijshuere/* 0-v-0

Maeijken van Landschot over huer weese pennijnghe/* 0-xx-0

Jehanna xxx van gheleende ghelde/* 0-xiii-0

Anthonis Melis van lant pachte/* 0-iii-0

De weduwe van Pieter coop van/


8- dreij bij huere ghedaen /* 0-iii-iiii

Jan Pijcke van lijnwaet/* 0-iii-0

Willem Lampsins van .../* 0-v-0

Pieter Beeck over../* 0-ii-0

Int


9- Item voor d'affirmatie van desen staet/* 0-viii-0

Item voor consent om te moghen verdeelen/* 0-ii-viii

Item voor de bewarenesse die den bezitter doe meot voor de weesen pennijnck die duer dese doot onder hem blijven rustende /* 0-iii-iiii

Item betaelt voor vercreijghen vanden executie om te innen de pennijnk van voorseijde venditie/*

0-v-0

Item betreet voor de verteerde costen bij dezen besitter met de voochden midtsgaders Willem

Melis en andere ghedaen int liquideren van desen staet/* 0-xiii-vi

Soma van alle de voorscreven lasten beloopt xli-xvii-i


Ende totalle baten es lxiiii-vii-ix

Dus meer baeten dan lasten de somme van XXII=22-X=10-VIII=8

Die ghedeelt in twee es voor den besitter/* xv-v-iiii

Ende ghelicke somme voor de drie hoirs danof de twee weesen commen over de twee deelen van drie de reste van/* vii-x-xvi

Ende tander derde compt tot proffijtee van voornoomde Michiel causa uxoris bedraeght/* iii-xv-viii

Dus blijven den bezitter met de voorseijde hoirs t'saemen ghemeene inde voorseijde partien van lande ende het steven hier vooren folio i verso et ii /* memorie

Staet van Goed Marijn Van Landschoot 1602