Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

jan van lantschoot in 1540


Jan filius Pieters van Lantschoot ende Jan filius Phillips van loo als we(ttelicke)/ voochden vande zeven jongste kinderen Gilles van/ Loo bringhen te papiere inden weesen bouck vande/ Ambochte van Maldeghem al sulcl goet als den/ voornoemde kinderen teocommen ende verstorven es bijden/ vaderlicken grondt iiii ghemeten ii lijnen lxxx roeden/ lettel meer of min, daer of dat de moeder de/ gelt in bijlenijnghe houdende es haer leven lanc/ gheduerende ende in conqueste erve die gelt/ van iii ghemeten i lijne den voornoomde kinderen toebehooren/ met Vincent Pinckele als ghetrauwet hebbende/ Margriete filia Gilles van Loo des voornoomde weesen/ zustere. Item zo blijven alle de huusen ende boomen/ metten moedere ende Vincent Pinckele ende den/ voornoomde kinderen al ghemeene ende onverdeelt. Item/ zo es desen voornoomde grondt belast in viii schellijnghen grooten sjaers/ losrente den penninck xvi/ ende dit de voornoomde ver-/loste de voornoomde vente dat zal haer ofslach doen/ jeghen de catheijlen die de vente den voornoomden kinderen/ gheven moet, ende in cateijlen den zeven kinderen/ toebehoorde de somme van xxv schelijnghe, rustende/ onder de moeder. Aldus overghebrocht den xxvii sten/ in wedemaent xvC xv bijden voochden up haerlieder/ eedt naer costume vande vierschaere van Maldeghem/ ter presentie van Joos Fraijgaert ende Jan Gheeraerdt als scepenen/ folio 57 * 27 wedemaent 1540 (27-5-1540)
jan Van Lantschoot 1540