Search billions of records on Ancestry.com
   

Jan van Lantschoot - 15 augustus 1539 --1


Jan van Landtschot ende Christoffels De Velaere w(ettelijcke)/ vooghden vande kinderen Joos de Dobbelaere bringhen/ over de papiere inden weesen bouck vanden/ Ambochte van Maldeghem al zulc goet als de/ de kinderen toecommen ende verstorven es bijden/ overlijden van Mabelije de weduwe van jan/ Muul de voorn(oemde) kinderen grootvrouwe was vanden/ moederlijcke zijde, eerst in lant een half ghemet/ ende xxii roeden lants ligghende in eene paerchele/ xvii roeden inde hofstede daer de voorn(oemde) weduwe/ Muul verstorven is "te Bogaerde", Item noch lxxxiiii roeden/ ende in meersch ghenaempt "de Heest", Item noch xvii/ roeden landt inde in een hofstede ligghende up de / noortsijde vander ghenssche lieve ende inde heerlichede / van Middelburg in ghemeene ende onverdeelt/ ende huusen ende boomen, ende in eene met de/ aeldijnghers vande voorn(oemde) weduwe van jan Muul/ der voorn(oemde) kinderen ooms ende moye vander/ moederlijcke zijde, ende in cateylic de somme van/ twee ponden v schellijnghen grooten ten kinderen behout, Aldus overghebrocht/ den vi hoymaent xv C xxxix scepenen/ Joos Frayaert ende Jan Gheeraaerdt. 6-8-1539 folio 36v-37 * 6-8-1539
Jan Van Landschoot voogd bij overlijden van Mabeijle

WEZERIJAKTEN < 1600

STAETEN VAN GOED > 1600