Search billions of records on Ancestry.com
   

Jan Van Landschoot 1534

EERSTE van de 26 oorspronkelijke pagina's

Gezien de moeilijkheidsgraad van het geschrift zijn sommige woorden deels of zelfs niet vermeld. Het geschrift werd bewerkt met de hulp van Jan Vanderhaeghe; directeur Familiekunde Vlaanderen, waarvoor mijn oprechte dank trouwens.

Mogelijks is deze Jan Van Landschoot een voorvader van de Brugse tak van de Van Landschoot's aangezien verschillende van de vermelde lokaties ook voorkomen in een staat van goed van verdere generaties aan het einde van de 16de begin 17de eeuw.

Blz. 1

Staet van Jan Van Landschot

Blz. 2
Hier volcht de staet vanden achterghebleven goede tusschen Jan Van
Landschoote ende
Lijsbette filia gillis van houtte zijn wijf
Was saligher memorie ghepresen ende
Gheree…t naert weerdich wesende bij
Lauwers xprimus pieter slabbaert
En jan vanden eeckhoute ende janneken
Speelmans en vrouwe petrus loop
Vrouwe hemlieden dies
Verstande ende dit aldus
Ghedaen met huerleden consiente ende

Beste vermueghen onder hier het
Maniere alzo hier navolght

Eerst de erve de welcke niet ghepresen en zijn;
Item v lijnen xxxiiii roeden landts of daer
Omtrent vrijlandt ligghende inde
Prochie van sinte cruus ende heerlichede
Van sijssele en es conquest landt v lynen xxxiiij roeden
Item noch hier anne één lyne en xvi roeden
Landts of daer proostlant
En es conquest
Item noch xxx roeden landt of daer
Omtrent ligghende int bogaerdeken van Hofstede en es conquest landt
------------------

Blz. 3
Item noch ii gemet ii lijnen roeden landts of
Daer omtrent ligghende in beernem
En es conquest.
Item noch percheel van i gemet landts
Of daer omtrent ligghende in beernem/
Waerof de drievierendeelen zijn conquest
En tander vierendeel es patrimonie
Vanden overledene.
Item noch vier roeden busch of daer omtrent
Ligghende in beernem en es patrinmonie
Vanden overledene.
Item noch in beernem ii gemeten landts of
Daer omtrent wijlen busch commen
Vanden overledene.
De cheinse ...
Item één ghemet xlii roeden landts
Of daer omtrent cheins landts jeghens
Den disch vander kercke van sinte
 Cruus bij brugghe voor vii ponden grooten schelling

---------------

BLZ. 4
Item noch een cheinse jeghens die
van sinte donaes vxxl roeden landts
vnde es landt daer de huisinghe van desen sterfhuijse up staen
voor ii ponden grooten schelling
Item noch i cheinse ligghende naester
Pieter van westmonde commende
ter cause van zijn b..e voor ii ponden grooten schelling

------- -----------

Blz.5
Hier naer volght catheylen goedt ghelijc
huise, boomen, hagen, troncken,vruchten
ende andersins catheylen vruchten, beesten
waghenen also hier naer geschreven
staet
Eerst
Item twoonhuis metter …… peerstal
coestal ende zwijn stal xl
Item noch een huis binder stede van
Brugghe bijder cruuspoorte ghenaempt
de drie hemelskinderen; xxxiiij
Item hier de troncken ende ………
appelbomen metten herweten staende
up den cheins van 1 gemet xvii roeden
landts …… haar staende up ………..

………
lande es iijc x
Item noch de fruytboomen
ende ander boomen staende binder
haghen ende haghe staende
in bogaerden van den hove xxx 

 -----------------------------------

Blz. 6
Item de mestinck van den hove viii
Item noch twee zwijnen xvi
Item noch rontomme de hofwal
en upghende boomen tot xxi es xxxv
Item noch xvj troncken iiij appelboomen
een …… ende een……. Xij
Item een hoop coorne ontrent
vijfhondert geerste bonen inde
cuppen tot ontrent iij duisent
tsamen tot iij g hondert iiij
Item een hoop rijs bijden …………
tot thien hondert xxv
Item noch up thf een hoopkin
sa……len bij estiminaeren (geschat) tot ij es v
Item noch een braem…..inne met
under barminghe achter ‘thof es viij
-------------------------------

Blz. 7
Item up thof ende inde scure boonen
IIJ voo…..hoys of daerontrent de
boonen ende thoy tsamen xxj
Item noch in de scure 1c schoven of
daerontrent iiij
Item noch up thof een bastaerden waghen
IJ paer cassen een langhe waghen
Vier achter beslegen wielen metten
gheslachte twee plongen (?) Metten
harnassche twee bastaerde achter
wielen vande een ……. Met ij of iij
quadijssers vande langhenwaghen tsamen xxxv
Item noch een lijne coelen staende
up den cheins van den dissche van sinte
cruus xv
Item vier meryen metten harnassche
ende met de wagenzeelen……
ende winder compt t’samen XVIIJ
Item noch eenmerye metten cach…….. IIIJ XVI

---------------------------

volgende pagina