Search billions of records on Ancestry.com
   

STAET VAN GOED: CORNELIUS VAN LANTSCHOOT uit Eeklo - 1669

STAET VAN GOED: CORNELIUS VAN LANTSCHOOT uit Eeklo

Staet ende inventaris van alle de goederen meublen ende immeublen mitsgaders van commeren ende lasten als er bleven ende bevonden sijn naer de doodt ende overlijden van Cornelis van Landtschoot overleden binnen de prochie van St. Laureins op den 16 April 1669 - welcken staet heeft doen maken ende stellen int gheschrijfte Tanneken fa Willem Bertholf last weduwe van Christoffel van Leeuwe, besittighe ten desen sterfhuijse, den selven overghevende aen mijnheere Bouduwijn van Landschoot vooght paterneel ende Pieter Bertolf als vooght materneel bede wettelijcke geswooren vooghden van Pieter oudt vijf jaren, Maijken oudt drij jaren ende Cornelis oudt ontrent de ses maenden alle drije kinderen achter ghelaeten vanden overledene die hij binnen huwelijck sijnde bij dese besittighe tsamen gheprocreert hebben omme thende affirmatievelijk ende liquidatie van desen staet de goederen daerinne begrepen de ver...len achtervolghende.

de ceuren ende costumen der stede ende vrijhede van Eecloo waer onder dit sterfhuijs is ghebleven. Alvooren geeft de besittighe te kennen hoe datter contract van publique tusschen hemlieden met den overledene is ghemackt, te weten - Wij Lieven Blancqaert burghmeestere Aernault Heijne ende Niclaijs Claijs schepenen vanden Ambachte, heerlijchede ende baronie van Maldeghem, indien tijden doen te weten allen den gonne die dese teghenwoordighe lettren sullen sien ofte hooren lesen, dat hedent daete desen voor ons als voor Burghmeestere ende Schepenen bovenghenaempt commen ende ghecompareert sijn in properen persoonen Cornelis fs Pieter van Lanschoot jongman en geassisteert met Pieter van Lanschoot sijnnen vader ter eender, ende Tanneken fa Guillaume Bertolf weduwe van Xristoffel van Leeuwe gheassisteert met Pieter Bertolf haren broeder ter andere

dewelcke comparanten gaeven te kennen hoe dat tusschen den voornoemde Cornelis van Lanschoot ende ‘t voorseijde Tanneken Bertolf apparent was is gheschreden in huwelijcke bij sooverre ‘t selve voortganck hebben mach naer d’ordonnantie van onse moeder de h. Roomsche Catholijcke kercke ende dat sij voor eenich final verbant ofte compromis van huwelijcke elckanderen toegesijt hebben te onderhouden ende volcommen de plicte ende conditien hier naervolghende te weten indien ghebeurde dat naer de consummatie van dese huijwelijck mette gherequireerde, solleimhuiteijt d’een ofte d’andere vande ae(n)commende co..... quaemen te overlijden svaders kind ofte kinderen van hemlieden lichaeme gheboren ofte gheboren te worden in levende lijfe achter te laeten dat in den lancxt levenden vooren vuijtte sterfhuijse vanden eersten overledenen sal heffen ende behouden alle sijne clederen ende .... elcx hoofde halse ende lichaeme dienende ende behoorende ende voorts sullen de resterende goederen ghedeelt worden mitsgaders het sterfhuijs waer het soude moghe vallen vuijt gherezen ende gheliquideert worden inghevolghe de keuren

ende costuijmen slants vande vrijen soo van ghelijcken sal gheschieden indien ter eersten doodt van hemlieden beeden kint ofte kinderen in levenden lijfen waeren ofte apparent stonden ghebooren te worden verbindende de voorseide apparanten ende principale contractanten int onderhouden ende vulcomme van alle de bovenschreven conditien ende elck poinct bijsonder hemlieden persoonen goedijnghe ende toecommende met revenu gratie (?) in forma, in kennisse van dese dijnghe soo hebben wij Burgmeestere en schepenen bovenghenoempt dese ieghenwoordeijcke lettren ghedaen seghelen met onse sespective segele hier onder vuijt hangende dit was aldus ghedaen ende gepasseert int jaer onsheeren als men schreef van duijst ses hondert ende vierentsestigh opden sessentwintigsten dach vande maent van decembre ende was ond... .....

Gronden van erfve van de sijde van den overleden hen ghesuccedeert bij den doodt ende overlijden van Pieter Van Lanschoot sijnne vader Per memorie Alvooren competeert dese overledene een stijck landt ghenaempt het bunder groot over desen twee ghemeten twee hondert achtennegentig roeden gheleghen binnen de juredictie van den stede van eecloo, met t’noort hende anden oost waterganck zijnde aende oostzijde daeromme ghelandt Pauwels Delanghe caus uxoris het boomstuck aende westzijde Jan van Lanschoot valdt hier 2 gemeten, 2 lijnen 98 roeden

Gronden van erfve van de zijde vanden overledene moeder Per memorie Eerst ende alvooren competeert ten desen sterfhuijse de gherechte helft van den behuijsde hofstede met delft vanden schapestal ende duijvekote daerup staende, met delft van een stick landt noort daeranne groot tesaeme vijf ghemeten ofte daer ontrent commende met den suijteinde upde oostvelstraete west baudewijn en laurentius van Lanschoot noort den waterganck, dese bovenschreven partije is ghelegen binnen de juredictie van eecloo, valt hier 5 gemeten Item competeert noch ten dese sterfhuijse de gherechte helft van twee stuckens landts deen tenden tender groot tesaemen ontrent de vijf hondert roeden gelegen binnen de juredictie van eecloo commende met den noorthende ipden antwerpschen heerweg oost de kinderen van Christoffel Lampaert ende met het hendeken ande lafvrije

van Gendt zuijt baudewijn van Landtschoot en de weesen van Joos de rijcke west pieter standaert valdt hier 1 gemet 2 lijnen roeden Voorts competeert noch de gherechte helft van drije stuken landts gelegen ip de prochie van Lembeke, groot tesaemen vier ghemeten en half oost ende zuijt is naerst ghelandt het clooster van Waerschoot, west de weduwe en kinderen Niclaijs Loncke noort de naervolghende partije, leghende ghemeene ende onverdeelt met Guillaume van Lanschoot valdt hier over sterfhuijs 2 gemeten 75 roeden Item competeert noch het sterfhuijs het gherechte vierendeel van acht ghemeten landt ghenaempt pelckens heijs, liggende ghemeene ende onverdeelt met den voornoemde Guillaume van Lanschoot en Jan derijcke en de weese van Jan van Lanschoot, commende met den noorthende op den Antwerpschen heer- wegh oost het clooster van Waarschoot zuijt de voorseide kinderen ende Guillaume van ???

west dhoirs van Pieter Desmet valdt hier over een vierde 2 gemeten landts p9

Gronden van erfven gecom.... vande sijde van de besittighe hau.... en gesuccedeert bij de doot ende overlijden van Guillaume bertholf ende elisabeth fa Jan Deckers haere vader en moeder Per memorie Eerst ende alvooren competeert de besittige drije ghemeten en 27 roeden landts ende hofstede met alle de huijsijnghe schuren ende stallijnghe ende boomen daerup staende gelegen binnen de prochie van Sint Laureins inden boter houck daer is naerst ghelandt ende west sijde dhoirs Joos Sierens aende oostsijde dese naervolghende partijen, aende noorthende het noort- wegelken, commende met de suijtsijde opde moerstraete suijvere onbelast en is matermonie gront valdt hier 3 gemeten 27 roeden Item compteert dese besittighe noch een ghemet 27 roeden landts liggende dese hofstede, aende westzijde Christoffel Devijdt aende oostsijde ten noorthende t’noortwe- gelken, commende met den suijthende upde moerstraete ende

is matermonie gront valdt hier 1 gemet 87 roeden Item competeert de besittighe noch drije ghemeten 24 roeden landts liggende up de prochie van Sint Laureins suijt van de kercke namentlijck inden ziedelijnge tusschen Pieter Bertolf ende de weduwe Jacques Wockier beede aende westsijde Joos Vlieger aende oostsijde ende noorthende den Dangelbeck (?) commende met de suijthende upde ziedelijnge ende is matrimonie gront valdt hier 3 gemeten 24 roeden Item competeert de besittighe noch twee hondert 35 roeden busch liggende binnen de juredictie van eecloo suijt vande kercke namentlijck de ziedelijnge daer is naerst gelandt aende oostsijde niclaijs mattijs, aende westsijde lieven de zuttere ten zuuthende de moerstraete

commende met den noorthende upde ziedelijnge ende is matrimonie gront valdt hier 2 gemeten 35 roeden Item competeert de besittighe noch een ghemet ende 37 roeden landts ghelegen in beoostereede in Isendijcke Ambacht tusschen Christoffel van Leeuwe aende noortsijde aende suutsijde Jan Harens ten westsijde de block kreke ende is matremonie gront valdt hier 1 gemet 37 roeden Item competeert de besittighe noch de nombre van twee hondert 16 roeden landts liggende inde dijck- kagie van behoostereede in Isendijk Ambacht daer is naarst ghelandt ende noortsijde Jan Harens aende suijtsijde Christoffel van Leeuwe ende den poortwech den ... Chrijstoffel van Leeuwe aende westhende, oos- hende den clij muelen wegh ende matrimonie gront valdt 2 lijnen 17 roeden p12

Item competeert de besittighe noch een ghemet ende 18 roeden landts liggende inde dijckage van behoostereede int 19de begin vanden boech van Sint Cruijs sijnde de gherechtighe helft schede van twee ghemeten ende ses entachen- tich roeden landts daer is naerst ghelandt aende suutsijde Guillaume Bertholf aende noortsijde Pieter van Woestijnne landt streckende met noortwesthende aende block krecke ende is matermonie grond valdt hier 1 gemet 18 roeden Item competeert dese besittighe noch twee hondert 82 roeden landts oost daer bij over straete sijnde de helft schede van vijf lijnnen 64 roeden landts daer is naerst ghelandt aende suutsijde Guille Bertholf, Jooris ende Pieter Vande Woestijnnen aende noortsijde ende noortwest de meulle straete ende is matermonie gront valdt hier 2 gemeten 82 roeden p13

Item competeert de besittighe noch twee ghemeten ende ses roeden landts liggende upde cure ende vrijede van Eecloo daer is naerst ghelandt aende noorthende ende oostsijde Pieter Bertholf aende westsijde 2 gemeten 6 roeden Item competeert de besittighe noch twee hondert gemeten 13 roeden landts liggende oost vande voorsijde partije tusschen Paesschier Claeijssens aende oostsijde het clooster van Waarschoot aende suutsijde, ende Jan Sierens aende noorthende, aende westsijde dese besittighe valdt hier matermonie gront 2 gemeten 13 roeden Item competeert dese besittighe noch een ghemet ses roeden landts ghenaempt het boombusken liggende binnen de prochie van Sint Laureins suut vande kercke int vijfde beghijn vande viermatewaterijnge p14

daer is naerst ghelandt aende oostsijde Pieter Huijge ende Jan Weijgher aende westsijde commende met den suijthende upde ziedelijn ende is matermonie gront valdt 1 gemet 6 roeden

Gronden van erfven bij de besittighe en haeren eersten man gheconquesteert binnen huwelijcke sijnde thaeren gecre... Eerst en alvooren competeert desen sterfhuijse bij coope ende wettelijcke ghijfte van Pieter Bertholf den nombre van twee ghemeten ende 75 roeden landts met de helft van thuijs en boomen daar ip staende sijnde de helft schede van vier ghemeten en half ghemeene en onverdeelt met dese patermonie herfve sijnde tsamen de helft van neghen ghemeten ende hofstede daer Gillis van Leeuwe woont verstorf liggende inden booter- hoeck vande westsijde inne tusschen Joos van Leeuwe met dandere helft schede vuerghemene aende oostsijde inde selve hofstede westsijde Laureijns Pauwels ten suuthende niclaijs mattijs commende met den noorthende ipde moerstraete dese helft schede vande hofstede ende landt is belast met eene rente van vier ponden sjaers deniers gelt aen Pieter Bertholf ende is conquest valdt hier 2 gemeten 75 roeden p16

Item competeert dit sterfhuijs noch een ghemet twee hondert en drij roeden landts sijnde de helft schede van eene hofstede vande oostsijde inne met het huijs boomen daarop staende liggende inde prochie van Sint Laureins inden boter hoeck int achtste beghijn vande vier maten waterijnghe aende oostsijde is naerst ghelandt Jan Sierens aende noortsijde dhoirs Pieter Huijghens ten west hende inde selve hofstede de kinderen Pieter Buijck commende met den suuthende up de moerstraete valdt hier conquest 1 gemet 2 lijnen 3 roeden Item competeert dit sterfhuijs noch acht hondert roeden landts bij coope ende wettelijcke ghijfte van Guillaume Berhtolf ghelegen upde juredictie van eecloo naementelijk inden boterhoeck tusschen Jacquemijnken Harens aende oostsijde ende noorthende, westsijde Pieter Bertholf ten suijtsijde dese besittighe, ende is suijver conquest valdt hier 2 gemeten 2 lijnen 0 roeden

Item competeert dit sterfhuijs noch twee hondert ende 60 roeden landts bij coope ende wettelijcke ghijfte van Pieter Bertholf ghelegen ipde prochie van Sint Laureins aende vier maten waterijnghe int ... beghijn daer is naerst ghelandt west ende noort dese besittighe oost Pieter Bertholf ende met den suijthende upde ziedelijn en is conquest valdt hier 2 lijnen 60 roeden Item competeert dit sterfhuijs noch een half ghemet mersch bij coope ende wetttelijcke ghijfte van Jacob de maker en Jacques Weijns ghelegen inden boterhoeck up eecloo, suijthende de claijssens noort de moerstraete 1 lijn 50 roeden p18

Baete van prijsen ghedaen ten voorschr. sterfhuijs van alle de catheijlen gevonden bij Anthone Willems ende Adriaen Pinckel ten versoucke vande besittighe en vooghden upden vijfden Junij 1669 Eerst en alvooren ghepresen het canthaut met de waije opde troncken opde landen liggende noort an thof daer de besittighe is woonende en het vermaeck haut op de selve landen tsamen 9 pond groten Voorts al de claver met al t’ghone datter inde lochtinck is ghesaijt t’labeur en mesvette op de voorseijde landen ghepresen 1 pond 11 schellingen 8 groten Item twee ..... met het hecxken hanghende tot beschudde van voornoemde haut 1 pond 13 schellingen 4 groten Voorts over de schoten oudt vuer jaeren staende op den partije landt

wesende drije stijcxkens ende een half stuxken ghelegen opde prochie van Sint Laureins in v begin vande vier maten waterijnghe met t’suutseijde ande zijedelijnghe en ten noortsijde het noortwegelke ... danof met de baillu 11 ponden Item prijs de schoten oudt twee jaren op twee stuxkens landts ende wasbosch dit ten noort hende light ende selve ghelegen inde voornoemde prochie en waterijnge int 5de beghijn metten suijthende ande voorseide zijedelijnge ende ten noorthende het selve noortwegelken dus danof met de baillu die hanghende tot beschudde van tselve landt .. 3 ponden 6 3 Item prijs den boucken t’labeur ende mesvette op t’selve landt 1 pond 2 Item prijs de verschoten met de waije p20

op de troncken op een stijck landt competerende desen sterfhuijs ghelegen op de juredictie van eecloo suijt achter de hofstede daer pieter bertholf woont oost weduwe Guillaume Trappequirs ende westsijde pieter bertolf voornoemd ten suijtsijde het naervolghende landt goet danof met de baillu 2 ponden 12 schellingen 4 groten Item prijs 2 lijnen roeden lands bestaende met vlas op tselve stijck ende wat wortellandt daer neffens ... danof over het labeur vette ende saet ... 5 ponden 6 schellingen 8 groten Item prijs een deel stalmes datte light ghenart suijt aen t’voorseide vlas ende wortelen met het labeur 4 ponden 8 schellingen 8 groten Item prijs het canthaut ende waij op de troncken met oock het vierde part van schoten en waij op de troncken sijnde twee stijcken landt nevens elckander ende die liggen p21

op t’voornoemde eeclo suijt in ‘t voorseijde stuck ande oostsijde t’landt van paesschier claijssens en ande westsijde t’landt van weduwe Guillaume Trappequiers competerende dese 2 ponden Daer een opgaende heecken boom die staet inden oostlandt van het voornoemde oostersche stijck 1 pond 6 schellingen 8 groten Item prijs de schoten oudt een jaer met de schoten oock van jaer op de partije landt ghelegen op eecloo die bij desen sterfhuijs wort gebruijckt bij tijtel van pachte van weduwe Guillaume Trappekiers en compt met t’noorthende anden boterhoucksche straete ende oostsijde dhofstede ende lande van voornoemde Pieter Bertolf ende ande westsijde dofstede ende landt van hoirs Jan Vercruijsse ... danof met de baillu 3 ponden 13 schellingen 4 groten Item prijs ontrent de twee gemeten landt bestaen met cooren dus over tlabeur mesvette en overschiete met t’labeur mesvette en saijgrane van .... ghemet haver op de voorseijde partije tsamen 14 ponden 54 schellingen groten p22

Item prijs t’labeur mesvette van een ghemet landt bestaen met wortelen en wat vitsen met t’labeur en vette op een ghemet landt met haver neffens thof van hoirs Jan vercruijsse ende een half ghemet boecqwet op t’stijcxken oost daeran ... danof al tsamen 9 ponden 15 schellingen 2 groten Item prijs het canthaut sijnde vier jaeren oudt op een stijck landt dat met t’noorthende compt ande dreve ofte straetken ghenaempt het hoijwegelken competerende 3 ponden 6 schellingen 8 groten Over t’labeur op t’selve stuck landt ghedaen met de delfnaerde tsamen 16 schellingen 8 groten Item prijs de schooten met de waij opde troncken ende de baillu op een stijck landt dat dese besittighe ghebruijckt in bijleve van Christoffel van Leeuwe haeren eersten man was ghelegen bij sterckens achter de cheijns daer Jan Verbrakel woont 2 ponden 16 schellingen 8 groten p23

Over t’labeur ende saije boucket ghedaen op t’selve stijck landt vande voornoemde van Leeuwe 2 ponden groten Item prijs ende schooten oudt drije jaren staende op 2 lijnen 25 roeden busch sijnde de drij dele van vier van een ghemet competerende t’selve vierde part van 7 (gemeten) marten geleger ghelegen up eecloo met suijtsijde ande boterhoucksche straete ende met t’noortsijde ande sijedelijnghe ghemeene en onverdeelt 4 ponden groten Item prijs de schooten oudt een jaer up een lijn ende drijendertich roeden busch wesende een derde paert van vier lijnen ghemene en onverdeelt met Laurentius de Baerdemaeckere causa uxoris en t’kint van Jan van Velde opde prochie van Sint Laureins in 13e beghin van vier maten waterijnge dat dese besittighe in bijlene is ghebruijckt van Christoffel van Leeuwe haeren eerste man dus hier over t’voorseide derde 7 schellingen acht groten Item prijs de schoten oudt noch p24

jaren up 75 roeden busch over delft van een half ghemet ghemeene ende onverdeelt met ..................... ghelegen inde voorseide prochie int 16 e begin van voorseide waterijnghe ... danof 4 schellingen groten Item prijs t’labeur ende de saeijtarwe ghedaen op vier hondert roeden landt inden polder van beoosterheede neffens de poortwegh competerende dese sterfhuijs 2 ponden 3 schellingen Item prijs t’labeur en saeij graen op een stijck landt ghenaempt d’ofstede inden voorseide polder tot een ghemet ... danof 1 pond 12 schellingen groten Item prijs t’labeur met de saeijboome tot een ghemet ghelegen up t’landt inden voorseiden polder ghenaempt d’ofstede 17 schellingen Item prijs al de stocken ende blocke p25

opden hove met de blocken die liggen inden coestal 1 pond 13 schellingen 8 groten Voorts prijs over de schelfperschen over de stallen met de gonne over den scheurvloer ende een plancke tsamen 1 pond 5 schellingen groten Item prijs al het onghebooten vlas liggende op den schelf over de stallen 5 ponden 16 schellingen 8 groten Item prijs al het stroo inde scheure met de cloppelijnge tsamen 20 schellingen Item prijs de opgaende boomen staende opde hofstede daer de weduwe Cornelis van Lanschoot op woont sijn ter somme van 5 ponden groten Item prijs al de fruijtboomen op dese hofstede ter somme van 7 ponden 10 schellingen groten Item prijs de opgaende boomen

staende op het landt van overledene Cornelis van Landtschoot 5 ponden groten Item prijs al de geleij inde scheure 1 pond 15 schellingen groten Item prijs een langhe bers ende andere 3 schellingen 4 groten Item prijs van waegens met de mesplancken ende de waghemande met de brauwette (?) 5 ponden 18 schellingen 4 groten Item prijs van planqh, heeghde slede acker swijnge ende segh haeck tesamen 2 ponden 15 schellingen Item prijs drij peerden met haer harnas tesamen 19 ponden Item prijs vier koeijen ...... met twee kalveren tsamen 21 ponden groten p27

Item prijs een seuge sobijn met drij viggens 2 ponden 6 schellingen 8 groten Item prijs al t’mes inden mesput ende stallen tsamen 15 schellingen Item prijs al de berderen die liggen in het hovekot met de latten en swijngelbert ende andere rommelinge 12 schellingen ? 8 groten Prijse huijscateijl met t’gonne in den camer ende op de solder Eerst gheprese een tafel ende al de stoelen 15 schellingen Item prijs den angel brander rooster en tanghe 8 schellingen Item prijs een schaprae ..... wit bert 16 schellingen 8 groten Item prijs al het aerdewerck ende p28

gheleijrwerck in den huijse met t’gonne inde kelder 10 schellingen Item al het tin inde huijse 2 ponden 6 schellingen 6 groten Item prijs al de ketels haeckers ende ander hurewerck met wijsers per 3 ponden 6 schellingen Item prijs het schotelvat lanterne heijnse schaere ende vlas coortxken 6 schellingen Item prijs de rooster tanghe potheijnsel kuijssche met een fusijcke wesende ... suaxken 15 schellingen Item prijs een waeffel ijser panne en hangijser 13 schellingen 4 groten Item prijs een spae bijlle hammes 9 schellingen p29

Item prijs ahkers (?) 10 schellingen Item prijs de roomkuijppe boterkuijppe koelvat ende melck ........... 7 schellingen Item prijs een spressche couffer met eenen wit bert ende een oude garderobe 2 ponden 8 schellingen 4 groten Item prijs een spressche couffer die noch is tot Aerdenburch aldaer ghevlucht inden troubel 13 schellingen 4 groten Item prijs van saele van toon aen paer leersen met een paer schoenen 2 ponden 10 schellingen Item prijs twee vlas heekels 15 schellingen Item prijs twee ceurmande mart kurf en ander mandekens 8 schellingen Item prijs de waschcuppe waschblock p30

met de rosberije (?) 7 schellingen 8 groten Item prijs waskuppe met een baertonne (?) 11 schellingen Item prijs ..... .. 1 pond 13 schellingen Item prijs ....troch, ... was ende seefken 13 schellingen 4 groten Item prijs een meute ende meutke met een peerdemandeken 5 schellingen Item prijs drije spinnewielen met de toebehooren ende de haspel 7 schellingen 8 groten Item prijs alde puke en vijsen ende snijmes ten desen sterfhuijse bevonden 12 schellingen Item prijs een kuipe ..... ende andere rommelijnge 3 schellingen 4 groten Item twee ponden vijftien schellinghen grooten over de coop van .............................. Guillaume van Lanschoot ........dhelft compt 2 ponden 15 schellingen p31

Item prijs de houpels ende waghebijtte 20 schellingen Item prijs al het gheswijngelt vlas 13 schellingen 4 groten Item prijs al het garen inde huijse 2 ponden 13 schellingen 4 groten Item prijs eene hantbooghe met de pijllen en andere rommelijnge 12 schellingen Item prijs een seijl met acht lijn..... grauw sacke 18 schellingen Item prijs een reepe met de banck 18 schellingen Item prijs thien sacke cooren ende twee sacke boucken tsamen 5 ponden 16 schellingen Item prijs wat lijnsaet opde

solder met wat kaf tsamen 1 pond 1 schelling Item prijs al het vlees in de cuijppe en kelder 3 ponden 10 schellingen Item prijs eenen pot met sucer ende wat roe 8 schellingen Item prijs eenen mantel, sustocoor (?) en brouck van wullen laecken met een paer couffers vande overledene 7 ponden 10 schellingen Item prijs van suijkretten brouck en wambuijs met 14 hemden en cragen ende eenen ... fruijtdouck van de overleden 5 ponden 14 schellingen Item prijs een sibaerte hoet van overledene ende twee briefcoufferkens 11 schellingen Item prijs ses fluwijnen drij p33

neusdoucken met een.hemdt ............. 1 pond 3 schellingen 4 groten Item prijs vijf slaeplaekens met de tafelservetten ende schoot servetten 1 pond 6 schellingen 8 groten Item prijs eenen carvaeten ende moreijden rock met eenen suijcrette rock ende lijveken, bruijne met een sijde schoorte dienende ten lijfen vande besittighe 5 ponden 3 schellingen 4 groten Item prijs de hemde lanctse halscleeblaeren (?) ende andere cleen lijwaet vande de bisittighe 2 ponden 4 schellingen 8 groten Item prijs eenen gouderijncke 2 ponden Item prijs het bedde (o)orpeulen groene saergie met twee kussens p34

van de besittighe 4 ponden Item prijs het kijnders slaepdijnghe 2 ponden 3 schellingen Item prijs de cnechte slaepdinge 13 schellingen 4 groten Item prijs de homme met de haene ende de kiekens tsamen 18 schellingen 4 groten Item prijs van eenen getr.... hovenhuijs staende opde hofstede daer de besittighe woont 12 ponden Item gheprese bij Lansen Goossens met .............. van sijnne stijlle alle de preparatie op dese hofstede over t’maken van ... camer , t’maeken van een steen put ende andere volgens de prijsie daerof sinde tsaemen 27 ponden 15 schellingen Summa 470 ponden 10 schellingen 5 groten p35 .................

Andere baeten van in schulden bevonden ten desen sterfhuijse Eerst vint men goet aen Livinus debardemaker over landt pacht verschenen bafmesse 1669 10 ponden 17 schellingen groten Item vint men goet aen Guilliaume van Landtschoot over landt pacht verschenen bafmesse 1669 9 ponden groten Item vint men goet aen Jooris Schrije van landtpacht verschenen baefmesse 1669 3 ponden 13 schellingen 4 groten Doorstreept !!!!!! Item compt alhier over delft batelijck slot van ... van dese besittighe eerste meij Christoffel van Leeuwe de somme van ... Voorts gheeft de besittighe te kenne hoedat alle de gherede ende contante pennijnghe van dese sterfhuijs ghesmolte sijn inde ghereede ende contante schulden p36

van dese sterfhuijse compt hier voor memorie Voorts Summa 23 ... 10 schellingen 4 groten p37

Schulden ende lasten van dese sterfhuijse Eerst ende alvooren is men schuldigh aen Arnault Heijne over leverijnge van bier ende andersins 10 pond groten Item schuldigh aen Joos Clijncke waghemaeker tot Sint Laureins over leverijnghe van wagewerck ende wijnckelwaere 6 ponden groten Item is men schuldigh aen dhoirs Passchier de Wispelaere tot eecloo overe leverijnghe van cledere 6 ponden 11 schellingen groten Item is men schuldigh aen weduwe Guillaume Trappequirs over landt- pacht verschenen bafmesse 1669 23 ponden groten Item is men schuldigh aenden p38

voorseiden weduwe Guillaume Trappekuirs over ene obligatie ten laste van dit sterfhuijs, met ..... jaer verloop ver.... bafmesse 1669 17 ponden groten Item is men schuldigh aen Jan Standaert van leverijnghe van een halfve vette beeste 3 ponden 10 schellingen Item is men schuldigh aen weduwe Jacques Houckier de somme van vijf pondt vijf schellingen groten over het verloop van eene rente van jaere zestien hondert sessesentig, 1667, 1668 en 1669 5 ponden 6 schellingen Doorstreept !!!! Item is men schuldigh aen den heere pastoor van Sint Laureins de somme van 15 pont elf schellingen ende acht groten volghens de specificatie compt hier 15 pond 11 schellingen 8 groten Item is men schuldigh aen meestre p39

Anthone de Pudepure de somme van twee pondt elf schellingen en acht groten over levrijnghe van medicamenten en t’meestere van de overledene volgens sijnne specificatie compt hier 2 ponden 6 schelllingen 8 groten Over t’maeken van dese staet met twee doubels 1 pond 13 schellingen 4 groten Voorts is men schuldigh ene Stoffel matthens tot Maldeghem de somme van seventhien pondt sevene schellingen en ses grooten met een jaer intrest ...iegens den pennijnck sesthien compt tsamen te bedraghen de somme van 18 ponden 7 schellingen 6 groten Voorts is men schuldigh aen Cornelis de Brabandere de somme van ene pondt derthien schellingen ses groten volghens ...uijghe, prijsie aengenomen bij de overledene ten sterfhuijse van sijne vader, met het bovenschreven article compt hier 1 pond 13 schellingen 6 groten Voorts is men schuldigh aen Jan van ........................................................................................................................................ Hevele de somme van vier pondt schellingen over leverijnge van wulle cledere te dienste van dit sterfhuijs compt hier 4 ponden Voorts is men schuldigh aen Pieter Re... van rek. van ontfanck van kercke van Sint Laureins de somme van seventhien schellingen compt hier 17 schelllingen Item is men schuldigh aen de vijf onbejaerde kinderen van voornoemde Christoffel van Leeuwe geprocereert aen besittighe de somme van hondert drijentwintigh pont acht schellijngen ende elf groten over dhelft van het graefelijck slot van Gendt staet van goede ende commere van sterfhuijse van selven wetten ghepasseert voor Burgemeester ende Schepenen van de Ambachte van Maldeghem de tweede januari 1664 123 pond 8 schellingen 11 groten Item wort hier vuijt ghetrocken sesthien schellijngen ende acht groten voor de rechte van Burchmeester ende Schepenen ende greffier tsamen ghevende desen .... 16 schellingen acht groten Item vier schellijngen competerende de selve heere over cureren (?) van voorseide voochden 4 schellingen p41

Item vier schelllijngen en twee groten compt ere den heere Bailliu deser stede voor dat hij ter eede heeeft ghesta(a)ft de voornoemde voochden en oock de besittighe te overghevende deser 4 schellingen twee groten Item de somme van sesthien guldens compt er ... de heere greffier over hemliede recht van het passen van selve staet midtgaders over het maecken van twee autentycque doubels 2 pond 13 schellingen vier groten Item eene schellijnge competeert de schepenebode ordinaire 1 schelling Item wort hier ghestelt voor mr. datter is hangende proces in raede van vlaenderen tusschen burgemeester ende schepenen der prochie van waerschoot als ... contra dheer Cornelis Baudins, Pieter de Vuldere en Pieter van Lantschoot sieurs ter andere ten cause van plichtie en bunderijnge bij de selve srs ghedaen over landen meersche ende bossche p42 ....................................................................................................................................... binnen tselve waerschoot ghelegen omme in cas de selve srs doet inne comme te vernalle het deel van het interest dat de voorseide over cedering daermee soude ...................................... sijnne erfghenaeme het selve hier naer te moghe ghevraeght ende voorcommende en gebrocht voor de naer costume dus memorie Item bringt hier de somme van vijfthien schellijngen groten voor de dienste van voochden soo int maecken van dese staet ende t’overbringhe 15 schelllingen Summa totalis vande commeren bedraegt 219 ponden 2 schellingen 11 groten Ende voorgaende baete bedraegt 331 ponden 9 schellingen Dus meer baete als commere de somme van 86 ponden 17 schellingen 10 groten Compt .... daervan d’ene helft aende voornoemde besittighe en dander helft aen de voorschreven drij kinders bedraeght de selve helft drijen veertich pond acht schellijngen en elf grooten die moete op gheleijt worden. p43

aen haer ende voornoemde drij kinderen thaeren self …. bardijnge naer costume belofv…. de voorsijde drij kinderen ghedurende haere minoriteijt soo langhe te handelen onder hande sieck en ghesont mitsgaders te doen leeren lese al de woorden ende naer staete ende tot versekert gedev…. voorts geweese pennijngen verbinden haere … voorschrevene de roerende en onroerende goederen audt persoon ende toecommende goederen oock de gonne van hoirs ende naercommende insolden omme ghebrocht daer anne vier kavels als nach rechte en costume Aldus overghebrocht bij de besittighe ter paterneele voochd inde putae vermelt onder bevel sijn van solemneele eede naer costume datter er kennisse ende overstaen van dheere schepenen Frans Kiekens, Pieter van Hende ende waer selve beri….. hiertoe … extraordinairen vergadert dese 29 novembre 1669 Handtekeningen Janneken Bertolf Pieter Bertolf Baudewijn van Landtschoot Pieter de Smet greffier