Search billions of records on Ancestry.com
   

1607 - Staet van Goed van Pierkien en Copken de twee kinderen van Pieter Van Lanschoot

Staet van Goed van Pierkien (PIETER) en Copken (JACOB) de twee kinderen van Pieter Van Lanschoot en Lijsbette zijn gheselsnede filia Jan De Muncq van doot van haerl(ieder) vadere en moedere ghesuccedeert saleghere M/ Als voochden Cornelius Roelof en Jan Blondeel/

Eerst es deze weesen competeren een partije van dry ghemeten lants binnen Eecloo / Daer ment heet Den Broucq/ ghenaempt het Wyngaertstick/ Oost dhoors Pieter Lambrecht / West de Ghentsche Lieve / zuydt Berth(elemeus) Lamb(recht) / West de Gentsche Lieve / zuydt Berth(elemeus) Lamb(recht) / strecken metten Noort / hende up 't lant L(ieven) Blondeel belast met Cheynsrente diemen / ghelt de Stede van Ghendt. /

Item noch dheelt van drije ghem(eten) van west inne van sticke / ligghen inde voors(chreven) Ceure van Eecloo / ghenaempt Volckaertsbilck / Oost dhoirs L(ieven) Sleehaut / west de voorn(oemde) hoirs / zuydt Gheraert De Scheppere / noordt up de Blaeckestraete / belast met zes gr(ooten) tsjaers. / die men ghelt de Jacops…./ dus hier 3 gr(ooten) tsj(aers) . /

Item noch een ghemet bij Raverschoot ligghen ghemeene met dhoirs Adrianeken Van Lanschoot filia Symoens / in diversche partijen. /

Item noch de vijf deelen van achte / in een v(er)brande hofstede / ligghen te Raverschoot / bij de Brugghe/ daer Laureijns Van Landschoot uyt v(er)starf / groot in eerfven omtrent een ghemet./

Item noch een partije van lande / inde prochie van Adeghem / zuydt van de kercke / ghenaempt Hemerijck groot in eerfven 500 roeden / west Gilles De Vuldere noort de voorn(oemde) de Vuldere.

Item noch een ghemt ladt in een partije van ander alf ghemet / ligghen ghemeene met Neelke Swinteert / in een partije ghemaempt De Houwe in voorn(oemde) partije / west Jacob van Mulhem / Oost Jan De Vuldere / streckende metten noorthende van het straetken dat loopt naer de Lieve. /

Item noch een hofstede bij de Brugghe te Raverschoot daer P(ieter) Swinheerl uyt verstarf / groot omtrent twee lijnen / danof deze weesen competeert de drij deelen / west dhoirs Niclaeys De Clercq / zuydt Pieter Blondeel noordt de straete / al dese partijen comen van doodt van vadere.

Item noch competeert dese weesen bij coope van Jan Dysserinck / drij ghemeten en alf lants / ligghen inde Brouck / ghemeene metten hoors Frans Criel / Oost dhoors Bertholomeus Lambrecht / west Lieven BLondeel zuydt Pieter Van Landschoot / streckende metten noorthende uphet Brouckstraetjen. /

Item noch bij versterfte van haerl(iedre) moedre / een partije van lande / groot ontre zes ghemeten / ligghen up Oostvelt / zuyt Onse Lieve Vrouwe van Waerschoot / west het Helshaegken / toecomen dhoors Jan Van Ackere / Noort 't Veldeken./

Item dhelftscheede daerhaen van hofstede daer wijlent Jan De Munck ende Tanneken zijnder huijsvr(ouwe) uyt verstorven zijn / also de zels ghestaen ende gheleghen es / van suyden inne strecken noortwaert clop of totte gherechte helfscheede van voorn(oemde) hofstede / groot int gheheele 32 ghem(eten) ofte daer omtrent / belast. De gheheele hofstede / met 3 ponden 15 schellingen groten tsjaers / den 16 penninghe / die men ghelt Davidt De Vos met consoorten / ghemeene Mette weesen Clement De Pau. /

Item noch dheelf van een pacht goet / groot 20 ghemeten / ghemeene Mette voornoemde kinderen, Clement De Pau / also dezelve ghestaen ende gheleghen es / binnen de prochie van Lembeke / ghecommen van wijlent dhuisvrouwe Gheleijn de Coorebijter / daernu jeghenwoordich up woondt Pauwels Dellaert./

Item noch dheelft van 15 ghemeten in een hofstede groot tzestich ghemeten ghenaempt de Notelaere / gheleghen up de Oostveltstraete / ghemeene en onverdeelt Mette hoors wijlent Franchijngen en Jannekin Neyts / mitsgaders dhoors Cornelius Haemilinck en de kindren Clement De Pau / weesen part van dese weesen zeven ghemeten en half./ (iiiiCxxxiiii)

Item noch dheelft van een partijken landts / gheleghen binder Ceure van Eecloo bijde Oostmeuleval / zonder leveringhen van mate / ghemeene Mette voorn(oemde) weesen Clement De Pau./

Item noch tvierde van twee meeckens Boombusch / metten zuydthende aende Lievelijn / groot 400 roeden ende belast volghens de leen van Eerfvenesse danof zijn / rusten de caertre andere Cornelius Roelof / tvierde competeert de weesen Clement De Pau en de twee deelen Jan Blondeel./
Rente competeren de voornoemde weesen.

Een rente van 20 schellingen groten tsjaers / ten laste van Pieter Poppe / den penninghe 16° te Lembeke vallende telckenjaere 12 september / versekert up een perscheel van lande groot 12 ghemeten / ligghen binnen de prochie voor(schreven) / ghenaempt de Baghijne Bilckschen / ende de saertre esbij gheleght de voors(ijde) weesen / overhaere moeders huwelijk goet / ghemeerct dat zij ten huwelijke niet ghecommen en was als andere haere susters / biden leven van vadere en moedere./

Item noch en rente van 20 schellingen groten tsjaers / de pennighen 16° / ten laste van / Maerten Speeckaert beset up zes ghemeten / ligghen te Bassevelde / inde Vroeghouck / vallende telcken Bamesse / dese weesen bij gheleght uyte redenen alsvooren./

Item dheelft van een rente van drije penninghen groten Tsjaers / ten laste van Jan Speeckaert filius Clais / beset up een hofstede groot acht ghemeten ofte daer omtrent / gheleghen up Dheerlijckheede van Aveschoot / rustende onder Jan De Pau den Saerte ./

Item dheelft van zes penninghen groten tsjaers ten laste van vier Leden slants van Vlaenderen / bij Leemijn volghen de staen ondertekent Niclaeys Nieuwenhuysse / Mette Croosen daer up verschenen.

Overbrocht bij Cornelius Roelof ende Jan Blondeel volghens de 4de october 1607.