Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Pieter filius Jan van/ Lantschoot dood gevonden te Sijsele 4-6-1608


Onderaan de tekst zijn de copies van het origineel.
bron: Wettelijke Passeringen van de heerlijkheid Sijsele- register 160, fo. 131 verso tot fo. 134, RAB Tekst bewerkt door mij en verbetert door Gothard De Coninck uit Maldegem.

1-130r- Up den vien dach van junius xvi c/ achte was gheschauwet bij/ Daneel le Begue bailliu ende/ Philips Verstrate ende Pieter/ Joossens Schepenen der heerlichede/ van Sijssele inde p(rese)ntie van/ Jacob van Lantschot het doode/ lichame van Pieter filius Jan van/ Lantschoot poorter gheboore/ in de prochie van Sinte Cruus/ ligghende inde scheure van/ Pieter Vereecke staende onder/ broht van goede van Spermaillie/ ligghende tzel(ver) heerlichede/ ende is bevonden gheweest /gheschoten te zijne met twee / looden deene inne g(eslagen) upde/ rechte zijde vande rugghe ende/ vuyt commende up de slijncker/ zijde ontrent den boesem ende/ vande middele vande rugghe/ vuyt commende boven de buijcke/ ende gebraght up de gheschiedenisse/ ende toecompste vande zaecke zoo compareerde int selve instant/ de voornoemden Pieter Vereecke/

2-131- laet te deser heerlichede out xlii/ Jaeren de welc comparant heeft/ verclaert ende gheaffirmeert/ thende zijnen eedt warachtich te zijne dat also hij hadde vrijdaechs/ den vien van dese maent hadde/ghevoert zeker voer mes up zeker sijn lant ligghende bij Steene/ cruuce ande strate zoo heeft hij/ aldaer sien passeren zeker mans/ persoon met een rooden zweetroc ende/ witte bacxsins ende sijn wambaes is/ hanghende anden mauwe hebbende/ voorts zeker peersken up zijn schouder/ ende also hij deposant hadde voorn/ zijn mes ghelost zoo is den pastoor/ van ayeghem coster misgaders Lieven/ Wouters/ ghecomen bijden deposant/ segghende dat sij int passeren ghesien/ hadden doot ligghen zeker mans persoone die stracx vermoort was/ ende seyde den voornoemden costere/ dat hij den selven persoon hadde sien/ schieten bij een soldaet vande compagnie/ van Hopman reijns ligghende in garnisoen up t casteel van Maldeghem segghende/ den voornoemden pastoor coster ende Lieven/ Wouters dat zij hem wel kenden hebbende/ den deposant ghebeden dat hij het doode/ lichame zoude willen voeren t sijnen/ huuse omme t selve te bewaeren vande/ beesten ende dervolghende den deposant derrewarts ghereden zijnde soo heeft/ hij bevonden een doode lichame van

3-131r- voornoemden persoon wesende/ nochtans noch warme twelc/ lach up een partije lants toebe-hoorende/ ende ligghende ter heerlichede van/ Male thiende vande brauweyne/ ghenaempt de twee ghemeten/ met het ansichte upde aerde ende/ mette voeten inden wagheslach/ up den welc(en) deposant/ dienvolghende heeft t assistentie/ van Lieven Blondeel ende Pauwels/ weytinck gheleyt op syn waghene/ ende ghebrocht inde voornoemden/ zijne schuere alwaer tzelve/ hedent is gheschauwt gheweest/ ende alsoo den deposant quam ontrent/ de poorte van t Goed Spermaillie ende aldaer vyndende Aernout/ vanden Steene weert int Zwaenken/ heeft an den deposant verclaert dat den overledene ghesien by een/ soldaat van Maldeghem ghenaempt/ Pauwels ende dat de overleden was/ maesschip Vanlantschot segghende/ het is P(iete)r leese segghende den voornoemde Aernout dat hij tselv vernommen ghadde/ vande camerade vanden voornoemden/-Pauwels in dese ende dierghel(ycke)/ woorden segghende pauwels heeft/ daer een werckman doot gheschoten sluytende hiermede zijne depositie/ Lieven blondeel middelburchlaet/

4-132- woonende inde prochie van moerkercke/ out Lii jaeren ofte daer ontrent den/ welcen heeft verclaert ende gheaffirmeert/ up zijne eedt ende deel hemelrycx/ warachtich te zijne dat also hij svrijdaechs/ den viden van julij (junij) hadde ghebrocht/ met zijne peerden up het lant van/ p(iete)r Vereecke ligghenende t deser heerl(yckh)ede/ ende meende naer huus te rydene/ zoo is heml(ieden) te ghemoete ghecomen/ den pastoir coster van ayeghem/ ende lieven wouters Burchm(eeste)re/ van maldeghem up Sijsseele straete/ ontrent Steene cruuce also hij deposant was waterende zijne peerden/ segghende dat hij int passeren ghesien/ hadde zeker mans persoon doot/ ligghende het welc was een capper/ heml(ieden) biddende ende met de .. den/ pastoor lastende dat hij hem soude/ gaen zoucken om dat hij van de beesten/ ende wulfenen niet en soude/ ghescheurt gheweest hebben het welc hij deposant/ ghedaen heeft in compaignie van P(iete)r/ Vereecke en met zijn waeghen wat/ vooren was ende hebben hendelinghen/ ghevonden naer sonne onderganck/ een mans persoon doot ligghende/ met een rooden zweetrock witte/ lijnwaet coussen/ ende hebbende sijn/ wambaes an sijn een aerme wesende/ noch gheheel waerme twelc(en) lach/ up een partije lants toebehoorende den/ baron van male ter voornoemde heerlicheede

5-132r- thiende vande brauwerije ghenaempt/ de twee ghemeten ligghende met/ sijn ansicht plat t aerde ende met/, zijn voeten inden slach vanden/ wech welc doode lichaeme den/ deposant misgaders pauwels/ weijtinc hebben helpen legghen up de/ waghene van Pieter Vereecke/ ende tselve/ gheconvoyeert tot voor/ de poorte vanden voornoemden/ vereecke hebbende aldaer ghevonden/ Aernout vanden Steene weert/ int Zwaenken de welc(en) heml(ieden) seye/ dat hij ghehoort hadde vande compag(nie)/ vanden soldaet diet saut ghedaen/ hadde hij naempde Pauwels/ dat hij tselve/ ghehoort hadde van/ cornelis segghende dat also zij/ d overledene wat wilde nemen/ dat den/ {overleden} voornoemden/ overledene heml(ieden) meende tontloopen/ hebben tot den hende/ wechgheworpen/ zeker peersken dat den voornoemden/ Pauwels aen zijn roer schoot/ naer/ doverledenen ende dat hij/ met de schoote t(er) aerde viel sluitende/ hiermede zijne depositie/ Pauwels wyts Maldeghem laet/ woonende upt clooster van/ spermaelle t(er) heerlichede van/ sijsseele out xlv jaeren ofte

6-133- daer ontrent de welc(en) ghehoort alsvooren/ heeft verclaert ende gheaffirmeert/ up zijne manne waerheijt ende deel/ hemelrijcx warachtich te zijne dat/ also hij quam van sijn vlas te wercken/ ende sat up den waghen van Pieter de/ Valcke zoo als heml(ieden) te ghemoeten/ ghecommen zijn den pastoor van ayeghem/ ende den Burgm(eeste)re van maldeghem/ segghende dat zij hadden sien ligghen/ een man doot int passeren ontrent/ up het eerst stic naer Sijssele/ velt ende biddende den voolghenden/ dat zij souden willen haelen ende/ voeren tnaerster plaetse om hem/ te beschermen vande beesten ende/ diere volghende soo verclaert hij dat/ hij is mede ghereden up de waghen/ vanden voornoemden Vereecke om den/ voornoemden dooden te soucken twelk/ zij hebben ghevoert tot inde voor(noemde)/ Aernout vande Steene Sijssele/ laet woonende tzelve heerlichede/ in de herberghe ghenaempt de Zwaene/ staende an sheerenstrate up het/ passaege van maldeghem out xxxv/ jaeren ofte daer ontrent oorconden/ ... alsvooren heeft verclaert/ ende gheaffirmeert up zijne manne/ waerheijt ende deel hemelrijcx dat also/ vrijdaech den viden van dese maent ontr(ent)/ den vien en half inden avont daer

7-133r- den deposant stont voor sijn duere/ zoo sijn aldaer ghepasseert den/ pastoir van ayeghem met de coster/ Lieven wouters ende een soldaet/ met een roer segghende den/ voornoemden pastoir ande deposant/ wel wat een ongheluck is/ daer gheschiet ende also hij mocht/ weten wat tselv was heeft den voorn(oemde)/ pastoir verantwoort van een/ houtmaecker de welc zij hadden/ doot gheschoten ligghende onder/ weghe ende also den voornoemden/ naerder gonne wat maer dat het mochte/ wesen soo heeft den voornoemden/ pastoir ghereplycqueert dat hij/ hadde een peertse up zijn schouder/ twelc den deposant hoorende/ verclaerende eyst die man/ zoo kenne ic hem wel het is/ Pieter Leese hy heeft hier wel/ een half huere staen couten/ vraeghende onderwarf wel hoe/ is dat ongheluc zoo gheschiet wie/ mach dat ghedaen hebben waeroppe/ den voornoemden soldaet seyde het is Pauwels een man quam/ daeroppe den man andtwoorden/ van Sysseele gaende alsoo duere/ ende den voornoemden pauwels/ hem ontkerende seyde tot den voorn(oemde)/ man staet ic moet noch wat

8-134- vraeghen ende also den voornoemden/ man hoorende quytheerde zyn peertse/ ende gync loopen soo heeft den/ voornoemden Pauwels naer hem/ gheschoten met welc schoten/ hij is t(er) aerde ghevallen verclaert/ bit voorts dat des anderdaechs is/ den voornoemden Pauwels ghecommen/ t(er) deposant huuse zoo hij familie/ daer compt wil den deposant vraghen/ wel Pauwels hoe het ghy also/ ghemact dat ghy den man also van/ sijn lyf vercort heeft den voorseyden/ Pauwels weenende verclaert/ dat tselven leet sgyhende hadde hij niet/ gaan loopen ic een hadde niet gheschoten/ maer also hij liep dachte ic dat een/ spye was sluytende hiermede zynen/ depositie/ Pieter filius Jan van Landschoot overleden te Sijsele 1608 * 1 Pieter filius Jan van Landschoot overleden te Sijsele 1608 * 2 Pieter filius Jan van Landschoot overleden te Sijsele 1608 *3 Pieter filius Jan van Landschoot overleden te Sijsele 1608 * 4 Pieter filius Jan van Landschoot overleden te Sijsele 1608 * 5 Pieter filius Jan van Landschoot overleden te Sijsele 1608 * 6 Pieter filius Jan van Landschoot overleden te Sijsele 1608 * 7 Pieter filius Jan van Landschoot overleden te Sijsele 1608 * 8