? Reyse Naer Roome door Pieter Lanschoodt in 1738
Search billions of records on Ancestry.com
   

Reyse Naer Roome door Pieter Lanschoodt (x2)in 1738

ghedaen in den Jaere Seventhien hondert achten Dertigh (1738)

Passerende door Vranckeryck ghedaen door my Josephus Jacobus VERPLANCKE filius Jacobi
Pieter Lanschoodt ( bl. 122 en 123)
wij syn dan ghecommen tot OSSER, wy hebben dan ghevonden Pieter Lanschoodt, den welcken van Rome ghecommen was, hy was thuys westrusens, een schoen maecker oock van Brugge als Lanschodt my sagh hy meende dat ick een ingels man was, om dat ick een cathoene musken aen hadde, met myn hoedt daer boven op, hy was geel pover, ende en hadde qualick geen hemde aen, ende een geele slighte casaecke, sy vraeghe myne casaecke om naer Brughe te gaen, ick seyde dat hy op de thuys reyse was, ende dat ick nogh maer naer Rome en gonck, sy en beschoncken ons niet, ja sy en wilden selfs niet megaen om ons den reghten wegh te toonen, sy weesen ons eenen contraryen wegh aen………..
Pieter Lanschoodt ( bl. 534) In het hospital ( van St Juliaan der Vlamingen te Rome) ghekommen synde, soo sagh ick daer den noom van Pieter Lanschodt genaemt Loo-belle, den welcke naer Rome ghegaen is met Loduvicus Fleydts, een schilder van syn fontie, hy was al ghetreaudt met syn tweede Iteljiaensche vrauwe, hy is ontrent de tween taghentigh jaren, ende is hier meester in het hospitae1 van St. Juljiaen

Laatst genoemde was de zoon van Boudewijn Van Landschoot gehuwd met Clara Cobrysse (ak Brugge). Hij was de enige die overeenkwam met de op gegeven leeftijd en geboren in Brugge.

Bron: Copie gekregen van Yolande Lammerant (Knokke) Stedelijk Bibliotheek Brugge - no G.G.B. 974

Mogelijks zijn de Lanciotti's in Italie afstammelingen van deze Pieter Van Landschoot!