Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Jaspar van Lantscot laet van Moerkercke voogd in 1582


Jan Foucke laet deser heerlichede en Jaspar van Lantscot laet van Moerkercke,hen hier te ne... stellende / zwoeren voochden van Baltin, Goorkin en Betkin de kindren van Maerten van Maldeghem bij Barbele filia Pieter van Lanscot/ De voochden verclaersen dat vaedre en moedre/ beede overleden zijn ende moedt ende zullen tgoet/ over bringhen als tyt ende noodt vut gaende. / Actum den xvi van wedemaent lxxxii (1582) /
De voorseijde kinderen deelen bijden overlijdene van huerlieden moedere/ in ghereede catheijlen niet, niemaer eenen ervelicken/ cheins van xxxiiii schellijnghen grooten t'siaers up ontrent zes ghemeten/ lants gheleghen binder prochie van Sijsseele welcke/ was moederl(ijcke) gront ende bij den vaedre ende moedre t'saemen/ vutmaect voor de voornoemde cheinsrente an eenen Pieter / Snauwaert in de prochie van Sijsseele verschynen/ den eersten meije, Ende in geconquesteerde erfve/ de heltscheede van alzulc rechtcomende ende actie als/ de erfghenamen van Gillis Pauwels competeerde in eene/ hofstedeken metten lande daer mede gaende, groot ontrent/ drie ghemeten inde prochie van Sijsseele alnoch van/ grootte t'zelve deel over ghelicquideert, danof dit sterfhuus/ noch schuldich es v pond xviii schellijnghen ix grooten, ende es noch verbonden/ in xiiii ponden ii schellijnghen iiii grooten jeghens de voochden van tkint Jacob/ Hubrecht van weese ghelden. Welcke twee voorscreven/ lasten den besittere heeft tzijne ..tyte midts(agerds)/ dat die ghetrocken zyn vande gheleede catheylen,ende / moet by den dese weesen danof ontlasten. / Actum den xiii sten van octobre lxxxii/

De huysvr(ouwe) van Jonchee(re) Jan van Scoore verclaert dat de/ vadere van de kinderen in haer handen ghegheven heeft / 4 £ gr, danof zoe uut ghegheven heeft omme de/ zelve vadere ende moedere in de noodt te helpene/ dat zoe niet meer behouden en heeft dan twee/ ponden 17 schellynghen 6 deniers grooten, die zou overleyde in handen/ van Jaspar van Lantscot voornomt een van de voochden up de/ zekere van Jan Kempe met belofte van/ indemniteyt. Actum den 17en van novembre (15)82.
Jaspar van Lantscot laet van Moerkercke in 1582 voogd bron: RAB , Heerlijkheid van Praet folio 213/129 van 26-6-1582