Search billions of records on Ancestry.com
   

EDUARD VAN LANDSCHOOT OF PATERSON, NEW JERSEY
** PLEEGT ZELFMOORD ** COMMITS SUICIDE ** 21 DEC 1900.


ENGLISH (see below)

Na een ruzie met zijn vrouw heeft Edward Van Lanschoot, een Belg, van 38 jaar oud, wonende te 9 Alabama Avenue in Paterson, NJ  zich vanmorgen van het leven beroofd door zich onder een trein te werpen. Hij liep naar de Erie spoorlijn en ging doelbewust liggen op het spoor en wachtte er op de dood. Een trein uit westelijke richting reed over hem, zijn hoofd was van zijn lichaam gerukt en verdere verschrikkelijke verwondingen. William Richardson, een arbeider, die op weg was naar zijn werk struikelde over het hoofd van een man. Hij was geschokt door zijn ontdekking en bij nader onderzoek vond hij nog een arm en twee benen ongeveer veertig voets verderop het spoor. Een andere arm werd gevonden onderaan een de dijk, terwijl het hart en de lever op het oostelijke spoor honderd meter van het hoofd werden gevonden. Veel van degenen die aanwezig waren, werden ziek van de verschrikkelijke aanblik. Van Lanschoot verliet zijn huis kort voor 5:00 vanochtend slechts gekleed in zijn ondergoed en een overall. Hij vertelde zijn vrouw dat hij nooit meer zou terugkeren. Zij en haar kinderen moeten met het vreselijke lot verder. Hij werd begraven op het Holy Sepulchre cemetery in Paterson. Er is geen steen meer.

Brief aan de Gemeente Maldegem zonder verdere bron

Paterson 11 februari 1901

Mijnheer,

Gelieve de goedheid te hebben af te stellen in den burgerlijke stand Eduardus Van Landschoot geboren 5 juli 1861 zoon van Joannes Bernardus en van Amelia De Coninck. Hij is hier in Paterson, New Jersey overleden den 21 december 1900. Gelief, Mijnheer indien het u mogelijk is zijne kinderen in Maldeghem wettelijk te maken omreden hij daar in het huwelijk getreden is met Ida Marie Rotsaert op 13 juli 1892. Hij heeft 2 kinderen in 't leven. Jennie Marie geboren te Paterson, NJ den 22 oktober 1894 en Romanie geboren 6 februari 1900. Als een bewijs van zijn overlijden is hier bij dezen een briefken van den Heer pastoor in 't latijn geschreven. Indien U Mijnheer verdere inlichtingen nodig heeft, gelieve het te laten weten aan de familie Van Landschoot verblijvende Maldeghem Kleit. U op voorhand dankende voor uwe goedheid, groet ik U vriendelijk. Vrouw Camiel Rotsaert voor de weduwe Eduardus Van Landschoot


ENGLISH

After a quarrel with his wife Edward Van Lanschoot, a Belgian, 38 years old, residing at 9 Alabama Avenue, Paterson, NJ left his home in a huff this morning. He walked over to the Erie tracks and deliberately lay down and awaited death. A west bound train passed over him, severing his head from his body and terribly mutlating him. William Richardson, a twister, while on his way to work stumbled over the head of a man. He was horrified at his discovery and on further investigation he found an arm and two legs about forty feet up the track. Another arm was found down an embankment, while the heart and liver lay on the east bound track one hundred feet from the head. Many of those who gathered were sickened by the terrible sight. Van Lanschoot left his home shortly before 5 o'clock this morning clad only in his underclothing and a suit of overalls. He told his wife he would never return again. She is prostrated at the terrible fate and is penniless with several children. He was buried at Holy Sepulchre cemetery in Paterson.

A letter was written in dutch to the city of Maldegem and his relatives in Maldegem

Please have the goodness to adjust in the civil registry, the named Eduardus Van Landschoot born July 5, 1861 son of John Bernard and Amelia De Coninck. He died in Paterson, New Jersey on December 21st 1900. Sir if possible would you please register his children in Maldeghem, because he wass married with Ida Marie Roitsaert on July 13, 1892. He has 2 children, Jennie Marie born in Paterson, NJ October 22, 1894 and Romanie born February 6 1900. As a proof of his death, attached is a letter of the Lord parish priest written in Latin. If you need further information Sir, please let it know to the Van Landschoot family residing Maldeghem-Kleit. Thanking you for your goodness in advance, I greet you kindly. Mrs. Camiel Rotsaert for the widow Eduardus Landschoot

source - bron: The Times (Philadelphia, Pennsylvania) Saturday, December 22, 1900 - Page 5