Search billions of records on Ancestry.com
   

Van Landschoot in Sint Anna Ter Muiden 1580-1620

Uit volgende gegevens kan men opmaken dat deze gezinnen oorspronkelijk uit Adegem - St Laureins komen. Zij hebben zich waarschijnlijk ook eind 16de eeuw in Staats Nederlandgevestigd, zoals zo vele andere Van Landschoot's.

Op 16-12-1617: Compteren Pieter Gevaert in huwelijk hebbende Amplonia de dochter van Gillis van Lantschot (1) en daarnaast dhr Nicolaas de Vos in huwelijk hebbende Elisabeth Douwes dochter van Gillijne van Lantschot tesamen hoirs ten sterfhuijse van Amplonia van Lantschot haer comparantes huijsvrouwes grootmoeder, zij erven een partij land groot 8 gemeten ii lijmen 52 roeden gelegen in de wateringe van beoostereede bij St Laureijns

Ende eersten wert alhier in uuijtgeven gebracht de somme van 19-2-6 pond vlms, over soo vele aende wede: vande Bailliu Nicolaes de Vos in sijn leven ontfanger geweest sijnde vande stadts middelen is betaelt tgundt sy in hare rekeninghe gesloten den ixen april 31? meer uijtgegeven als ontfangen heeft gehadt.

comp Claeys filius Nicolaeys de Vos verklaart dat hij erft van zijn vader die in zijn leven baljuw van St Anne was, de som van 1050 gulden mitsgaders een zesthiende part in 57 gemeten xcvx roeden lants gelegen binnen deser stede inde Swartenpolder in Cadsant volgende textract vuijtte weesebouck alhier gesien ende gelesen gemaect ende gecontracteert tusschen de voochden ende naergelaten weesen van zijn vader Ses (?) ende Elisabet Dauwers zijne behoude moeder van date den 8 sept 1631 ende alsoo tsedert den voors contracte is comen te overlijden Abraham de Vos geproc bij de voors Elisbeth Dauwers ende over sulcx zijn halve broeder paternel... soo verklaart de compt als oock Maijcken de Cherf zijn huisvr bij desen van dheer Maerten Maertens als in huw hebbende de voors Elisabeth Dauwers ontvangen te hebben den eersten penninck metten laetsten zoo van zijne portie ende gedeelte inde voors zestiende part etc.

Baljuw Nicolas De Vos gehuwd met Elisabeth Dauwers zouden de oprichters zijn van de Maneschijn hoeve in St Anna Ter Muide. Maneschijn hoeve

St Anna Ter Muide 1650 - Maneschijn hoeve

bronnen:
(1) RAZVL (Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen)via Genealogische databank Sint Anna Ter Muiden. 472 fo 38r * 17.12.1617