Search billions of records on Ancestry.com
   

Pachtbrief van Marijn Van Landschoot 1705

Aen edele ende weerde/ heeren burghmeesters/ ende schepenen/ slants vanden vrijen/ Supplierende verthoont reverentelicke/ Marijn van lantschoot dat hij respect- iveluck op den 18e 9bre 1705 ende/ ghenomen heeft van wijlent meester/ pieter franchois van lijckercke/ een huys ende scheurken, peerde/ stal met een deel vanden boomgaert tot aenden vijver gelijck als het/ most afghesepareert worden met/ eene haeghe alle ghestaen ende /gheleghen inden dorpe aende kalsijde/ tot maele ghesaementlicke voor de somme van £ 5-13-48 gr courant/ sjaers is den selven pagt inneghegaen/ prima july 1706 volghens de/ voorwaerde daer van sijnde, is/ ghebeurt dat den selven lijckercke corts daer naer/

becommert is overleden elde sijn/ sterfhuys alhier als laet van/ desen lande is aenghetrtocken/ gheworden bij sijne crediteuren/ onder benefisie van inventaris ter directie (?) vanden adv(ocae)t/ Schaepelijnck aen wien den/ verthoonder provisioirelick een jaer/ pagte heeft voldaen sonder/ datter voor als nogh ghebeurt is de noghgheseijde separatie vanden/ boomgaert reden (?) waarom hij hem/ keert tot uwe edellytden/ Biddende believen ghedient te sijn/ den noghgheseijden adv(ocae)t Schaepelijnck/ in sijne qualitijt als boven te ordonneren ende ist noot te/ condemneren in het doen vande/ noghgheseijde separatie mitsg(ader)s/ in alsulcke costen schaeden/ ende intresten als den verthoonder bij mancquement ende naelatijngh/ van diere alreeds gheleden heeft

mannen hemlieden dies verstaende/ wedersijts te jiesen ende inde/ ghonn vanden vervolghe ter/ tauxatie/ Ordonnerende tot sommiere decisie deser vermits den nulytyt aenstaende/ dat den verthoonder met sijne/ bestialen tnoghgheseijde boomgaerdeken/ voor sijn aendeel bedrijven moet/ partijen te compareren voor (?) commissarissen teene corten (?)/ peremptoire daeghe omme de/ selve sommierlick ende verbaelick/ Ghehoort t zij provisie tzij/ ter principaelen ghedisponeert te worden soo men in goede/ justitie sal vijnden te behooren/ twelcke doende etc(eter)a

omme de somme van een pont derthien schel(lijnghe)n/ vier gr(oote)n suver gelt boven alle oncosten alsvooren/ tsj(ae)rs ende alsnu tsaemen vijf ponden derthien schel(lijnghe)n vier gr(oote)n courant tsj(ae)rs te betelen/ telcken half jaere ende voor soo vele/ hij lant is ontblootende moet danof de oncosten/ betaelen soo bij pointij(ngh)e ende settijn(gh)e als prochie/ costen onverandert sijn principaele pachtsomme

Toircon(de) sevensten maerte 1706

P.S. van lijkercke 1706