Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

meester Gerart Lanschot medecyn der stede van Lyden(NL) in 1557


Wy Jehan Van Alckemaer h..e Aernt Van Duvevoorde Wilhem Van Lohorst Riddere & Jacob Vander Does hoge heemraiden van Rijnlandt, doen condt aen(de) iegelykcen ende bekennen met desen schuldich te wesen meester Gerart Lanschot medecyn der stede van Lyden een jairlicxe losrente van vyf & twintich ponden van xl grooten vlaems pondt, te betaelen alle jaer(re) opten tweeden february in handen vanden voors. mr Gerart of actie van hem hebbende, vrij van allen lasten & imposten, dairvan erste jae(r) renten verschynen sal opte tweeden february xv C acht & vyftich naerg… scr… ende jae voirts vanjaere te jaere soe lange gedurende ende ter tyt toe dat wy de voors. vyfentwintich ponden s.rs geloste ende afgecoft zullen hebben met drie hondert gelicke ponden in goeden geevaluerden gelde te weten den ponden Reael voor sestich stuvers den hlaven reael voor dertich stuvers den phls gulden voor vyfentwintich stuvers ende allen anderen gouden ende silver menningen naer advenant, mets betaelende de verschen(en) onbetaelde renten naer beloop des tyts. Alle welcke penningen beheert zyn inde moielycke affae(re)n slandts van Ryn voors. Des toirconden hebben wy onse gewoonlycke hantscrift hier onder gestelt opten ij.en dach in februario a(nn)o xvC seven & vyftich naer gemeen stile.
bron: Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland (OAR), 1255-1857)
Gerard van Lanschot in Leiden 1557