? VAN LANDSCHOOT IN GOUDA (NL) 17DE EEUW
Search billions of records on Ancestry.com
   

VAN LANDSCHOOT IN GOUDA (NL) 17DE EEUW

Van deze personen heb ik nog niet kunnen achterhalen tot welke tak ze behoren

uit het boek Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis - 3° deel - Rotterdam - 1881

Op pagina's 13 en volgende komen verschillende Van Landschoot's voor die lid waren van de Gilde der Glaesmaeckers van Gouda. Wie of vanwaar deze kwamen heb ik nog niet kunnen achterhalen, waarschijnlijk zijn zij ook zoals deze van Delft zich aan het einde van de 16de begin 17de eeuw komen vestigen in de Nederlanden.

Klik op Show Full screen en gebruik zoekfunctie met de woorden Lantschot - Lanschot -Landschot

1. VAN LANTSCHOT.
Vlaanderen kende in zijn geschiedenis twee grote emigratiestromen, een ten tijde van de Contrareformatie en een bij de wisseling tussen negentiende en twintigste eeuw. Onder Spaans bewind werden honderdduizenden protestanten verjaagd. De meesten trokken toen naar Amsterdam en Noord-Nederlandse provincies. Ze droegen daar bij tot de Hollandse Gouden Eeuw. Zo vinden we verschillende zuidelijke vluchtelingen bij de redacteurs van de Statenbijbel, wat een factor was bij de invloed van het Zuid-Brabants op de Nederlandse taal. Ook begin twintigste eeuw trokken vele duizenden Vlamingen, vooral uit Oost- en West-Vlaanderen, weg voor de hier toen heersende economische ellende, vooral naar Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. In de loop van 15e eeuw kon het Hollandse laken de concurrentie met het superieure en goedkope Engelse laken niet meer aan. Een nieuwe impuls kwam echter in de Tachtigjarige Oorlog. Voor en Na de val van Antwerpen in 1584 kwam een grote vluchtelingenstroom van Zuid-Nederlanders op gang. De stad Gouda komt als toevluchtsoord voor Vlaamse protestanten in beeld. Het jaar 1566 staat bekend als jaar van crisis in de Nederlanden. Er ontstond hongersnood door een graantekort en een malaise in de Vlaamse textielsector maakte de bevolking wanhopig. Calvinistische hagenpreken leidden ertoe dat het ongenoegen verder werd aangewakkerd, waardoor in Zuidwest Vlaanderen in de zomer van dat jaar de beroemde Beeldenstorm begon, die tot in de Noordelijke Nederlanden uitwaaide. In Gent en Brugge stond na capitulatie aan Parma éénderde tot de helft van de huizen leeg. De meeste Vlamingen trokken in deze grote golf naar de Republiek of naar de Duitse gebieden. De textielwerkers onder hen brachten kennis mee over de productie van 'saai', een soepele en goedkopere lakenstof. Gouda deed haar best om Vlaamse wevers aan zich te trekken. De Vlamingen mochten in Gouda hun werk volgens de keur van Brugge verrichten. De stad richtte zelfs werkplaatsen voor hen in. Dat deden ze in de kloosters waaruit de kloosterlingen verjaagd waren. Omstreeks 1620 was de Goudse lakenindustrie tot de belangrijkste plaatselijke nijverheid uitgegroeid. Maar de lakenindustrie zou het einde van de Tachtigjarige Oorlog niet halen. Als gevolg van de oorlog kwam de scheepsvaart naar de Vlaamse steden stil te liggen. De aanvoer van wol en de handel in laken stokte. Gouda verloor al vroeg in de Gouden Eeuw haar betekenis als nijverheidstad. Zie ook Vlamingen in Gouda: .1

Gekende kinderen van TAK GOUDA1 Van Lantschot houden in:
+ 2. i. CORNELIUS werd geboren circa 1525 in Vlaanderen?.

Tweede generatie
2. CORNELIUS VAN LANTSCHOT werd geboren circa 1525.
Gekende kinderen van Cornelius Van Lantschot houden deze in:
+ 3. i. CORNELIUS werd geboren circa 1550 in Vlaanderen?
+ 4. ii. JAN CORNELISZN werd geboren circa 1565 in Vlaanderen?

Derde generatie
3. CORNELIUS3 VAN LANDSCHOOT (Cornelius2 Van Lantschot, ) werd geboren circa 1550 in Vlaanderen?
Gekende kinderen van Cornelius Van Landschoot houden in:
5. i. JAN CORNELIUSZN werd geboren circa 1575 te Delft.
Hij was in 1602 glaesmaaecker in Delft. Jan bekomt de somme van vyff en de twintich gulden en de vyfftien stuuers, uyt saecke van seecker glas t welck hij gebrocht ende gestelt heeft in de kerck tot bodegrauen, welck glas van der stede weeghen ten behouue van deselue kerck geschoncken is, daeraen hy verdyent heeft de voorseyde somme ...XXV gl, XB st. Hij was in 1608 glaesmaecker, betaeldt aan hem de somme van veerthien ghulden vier stuvers, by hem verdient aen een glas dat van der stede weghen geschoncken is in de kercke tot waerder...XIIII gl IIII stuvers. Hij was in 1626 glaesmaecker, betaelt aan hem de some van tsechtig gulden ouer een glas by hem ghemaeckt ende ghestelt in de kerck tot Swammerdam, daermede de verschreve stadt deselve kerck vereert heeft en tot goedt contentement by de regenten van de kerck is opghenomen...LX gulden. Hij was in 1635 gildebroeder, stond vermeld met zijn zoon en één knecht te Gouda.

4. JAN CORNELISZN3 VAN LANTSCHOT (Cornelius, ) werd geboren 1565 in Vlaanderen?
Hij was in 1602 glazenmaker. Betaelt aen Jan Corneliszn. Van Lanschot, de somme van vyff ende twintich gulden stuvers, uyt saecke van seecker glas 't welck hy gebrocht ende gestelt heeft in de kerck tot Bodegrauen, welck glas van der steede weeghen ten behouue van deselue kerck geschoncken is, daeraen hy verdyent heeft de voorseyde somme van xxv gulden xv stuvers. Hij was in 1608 glazenmaker te Gouda. Hij was in 1626 glazenmaker te Gouda.3
Gekende kinderen van Jan Corneliszn3 Van Lantschot beide geboren Gouda houden deze twee in:
+ 6. i. CORNELIUS JANSZN. werd geboren circa 1590. Hij huwde Maritge Jansdr. op 9 oktober 1616 te Hervormde kerk, Gouda. "beyde van der Goude en wonende aldaer".
7. ii. PIETER JANSZN werd geboren circa 1595.
Hij was in 1644 gildebroeder, stond vermeld met zijn knecht te Gouda.2 Hij was in 1647 deken van de Ghilde van Glaesmaeckers te Gouda.

Vierde generatie
6. CORNELIUS JANSZN. VAN LANTSCHOT (Jan Corneliszn, Cornelius2, ) werd geboren circa 1590 te Gouda. Hij huwde Maritge Jansdr. op 9 oktober 1616 te Hervormde kerk, Gouda. "beyde van der Goude en wonende aldaer". Hij was in 1644 gildebroeder, stond vermeld met zijn zoon en één knecht.2
MARITGE JANSDR. werd geboren circa 1595 te Gouda.
Het enige gekende kind van Cornelius Janszn. Van Lantschot en Maritge Jansdr. was:
8. i. MARTIJN werd geboren circa 1610 te Gouda.
Hij was in 1647 schilder te Gouda.2