Search billions of records on Ancestry.com
   

Jan Janssen van Landtschot gezegd Besteknecht

Vermoedelijk, zelfs hoogstwaarschijnlijk behoort hij tot de Middelburgse tak

Jan Janszn van Lan(dt)schot gezegd Besteknecht, was in 1624-1625 schipper te Lillo; hij kreeg toen een vergoeding van £ 8:6:8 omdat hij ca. 17 soldaten ten dienste van vice-admiraal Hollare had vervoerd tijdens de belegering van Bergen op Zoom en deze gedurende drie tot vier dagen had voorzien van “vierlicht ende dranck”;
- werd op 19 januari 1632 aangesteld als ‘s landsschipper ten behoeve van de forten Lillo en Liefkenshoek i.p.v. Adriaen Janssen op dezelfde gage;
- op 18 mei 1632 verzocht hij de Gecommitteerde Raden van Zeeland zijn schuit te voorzien van drie steenstukken, een bas, een half dozijn halve pieken, 30 pond kruit en 50 pond lonten; de Gecommitteerde Raden besloten eerst uit te zoeken waar de genoemde materialen, die Adriaen Janssen gekregen had, gebleven waren;
- op 25 mei 1632 werd besloten hem een ijzeren bas te leveren en eenzelfde hoeveelheid munitie als Adriaen Janssen voorheen had;
- op 24 juli 1632 verzocht hij de Gecommitteerde Raden om boven de vier pond Vlaams per maand de 10 schellingen te mogen ontvangen, die Adriaen Jansz. voorheen genoot; zijn verzoek werd afgewezen omdat de redenen daarvoor niet meer golden;
- op 12- 4-1633 werd hem door de Gecommitteerde Raden . 4:6:8 toegekend wegens diensten met zijn schuit ten behoeve van de veroverde forten w.o. fort Hoogerwerf;
- ontving in 1634 9 schellingen voor het laden van buskruit voor Lillo;
- wederom vermeld als ‘s landsschipper te Lillo op 10 mei 1635 toen zijn verzoek aan de Gec. Raden om de ‘mast en de spriet van sijn schuijte’ aan schippers uit Brabant te mogen verkopen werd afgewezen;
- op 25 september 1640 vermeld als schipper die gecommandeerde soldaten naar de Kruisschans bracht en van daaruit naar enkele gevangen Spanjaarden naar Middelburg vervoerde;
- omdat zijn schuit niet meer geschikt was, verzocht commies De Gomme de Gecommitteerde Raden op 25 oktober 1640 om een andere schipper voor het vervoer van de voorraden voor Lillo aan te stellen; de Gec. Raden besloten Denijs Jobssen, zijn zwager, aan te stellen;
- van 19 april 1641 tot 4 maart 1642 werd hij door de vijand gevangen gezet in St. Donaes;
-hij kreeg van de Gecommitteerde Raden van Zeeland hiervoor in januari 1643 een schadeloosstelling van 40 pond Vlaams; ontving in 1642 6 schellingen voor het brengen (op 30 maart 1642) van een missive vanuit het fort Lillo van de Raad van State naar de majoor-commies van het fort Hoogerwerf;
- Jan Janszn van Landtschot huwde Dingenken Joossen; uit dit huwelijk :

 Barbara van Lantschot, alias Besteknecht; zij huwde Matthijs Jorissen.

Adriaen Besteknecht,(broer van Jan van Landschot?) op 7-8-1640 vermeld als schipper te Lillo en Liefkenshoek i.v.m. de wintervoorraad aldaar.

verdere namen die voorkomen

1. Cornelis Servaeszn. Lantschot, was in juli 1628 kapitein op het wachtschip in de vloot te Lillo. zie ook Lillo

2. Catharina Lantschot, was als mede-erfgenaam van Jan Baptista Brems mede-eigenaresse van 7 gemeten land in de polder van Lillo op 2-3-1698.

3. Hendrik Richart, vermoedelijk een militair; trouwt Antoken van Lantschote; uit dit huwelijk gedoopt te Liefkenshoek:
Samuel Richart, 19-9-1706; getuigen waren Samuel Rederick en Geertruyt N.N..

Copie autenticq van het doopregister der kerke te Liefkenshoek beginnende met het jaar 1622 den 15 november voor soo verre de selve uut de oude originele stucken is kunnen saam gebragt worden. Ingevolge de resolutie van den kerkenraad van Liefkenshoek van 15 september 1763 is het overboeken van de doopregisters onder het opzigt van den predikant met alle naukeurigheyt door den schoolmeester alhier begonnen den 13 april 1764.” In de beschrijving van het afschrift van de kopie-versie in het archief van de KOKW is daarbij door een medewerker van deze oudheidkundige kring aangetekend: “Typoscript gemaakt door E. H. Jozef De Wilde uit origineel in het Rijksarchief te Middelburg.”

bron:
1 NA, Resoluties Staten-Generaal, 7-7-1628, fol. 14.
2 RAA, oud-arch. Lillo, inv. 29.
3: Zeeuws Archief Middelburg ZA, Rekenkamer Zeeland C, inv. 6580, fol. 195.
http://www.hanleune.nl 
J.M.G. Leune - LILLO EN LIEFKENSHOEK - Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786 (pag. 233-234)