Search billions of records on Ancestry.com
   

maetschappy Koorzangers , waervan A. B. Vanlandschoot altyd de Directeurwas

MALDEGEM, 15 feb 1851

AEN DE REDACTIE VAN DEN EECLOONAER Sedert Verscheidene jaren bestaet in Maldegem eene maetschappy Koorzangers , waervan A. B. Vanlandschoot altyd de Directeur was. Er komt zich eene maetschappy van Harmonie te vormen men wendt alle middels aen om deze leste goed te doen voortgaen; zulks kan maer slecht gebeuren zonder de medehulp der Koorzangers, van wier maetschappy geen enkel led in de Harmonie wil treden, door de standvastigheid van hunnen Directeur om de zaken te houden gelyk ze zyn. Een Ambtenaer van Maldegem valt - ik weet niet om welke reden-plotselings tegen den Directeur , wien hy spotsche wyze den naem van Dominé geeft en zoolang de Dominé in de Koors blyft wil hy geen eerlid meer zyn; hy heeft voor de leste mael betaeld, ,maer zal aenstonds weder betalen als de Dominé er uit is! 0 . godsdienstig man! uw ambt verbiedt of liever weerhoudt my meer te zeggen.- Maer als het noodig is kan ik het masker van zyne handelwyze rukken en die reden uitleggen door zyne eigene woorden ; alhoewel hy door zyne woorden verscheidene Eerleden overwonnen heeft om voortaen niet meer in de maetschappy te betalen en den beminden en zeer wel gekenden Directeur om zoo te zeggen, het ten pligt gemaekt heeft zyn ontslag te geven. Dit stuk, met het antwoord der maetschappy in dubbel geteekend door de heeren Voorzitter en al de werkende Leden derzelve, is hiernevens gevoegd. Gelief, Mynheer de Opsteller , deze stuks eene plaets te geven in uw eëerd Weekblad Ik heb de eer, enz. XX.

AEN DE HEEREN VOORZITTER EN LEDEN DER KOORZANGMAETSCHAPPY TE MALDEGEM. Myne heeren! - Seder het jaer '1845 heb ik de eer gehad, als Directeur , deel te maken uwer geachte Maetschappy ; ik heb dezelve , zoo lang als 't rnog was, tegen de lagen der afgunst behouden ; tot dat zy eindelyk door het overloopen van eenige flaeuwhartigen van zelve gevallen is. Elk moet mynen yver pryzen. De Zangvrienden en Eendragt schynen te verbroederen. Ik maek weêrom deel ( vereenigde Maetschappyen : het zelfbelang, de hoovaerdigheid, de onochtzaemheid doen ze kwynen en verhaesten haren val. In 1850 maekt men eene nieuwe Maetschappy. Aen deze wyd ik my aenstonds toe. Om dezelve op vasten grond te bouwen, neem ik aen,om eer en voordeel aen de werkende Leden te verschaffen eenieder in gewaed gelyk te waken, opdat de eene by den anderen niet zou uitschynen : hetgeen een opregt genoegen baerde , vooral aen degenen wier toestand hun niet toeliet eenigen hunner medeleden te evenaren. Dan is de afgunst gebleken ik werd beknibbeld, gedwarsd, doch niet overwonnen. Ziende dat men niets winnen kon op myne standvastigheid , met al hunne veinzeryen , zoo is men den dekmantel van schynheiligheid beginnen te gebruiken , myne woorden te vervalschen , voor ongodsdienstig uitgeven , de bygeloovigen winnen , de godsdienstigen ten mynen opzigte bedriegen. Ziedaer de handeling van diegenen, wien ik onwaerdig acht meer te antwoorden dan: Men zie wyne werken naer, myn gedrag en hen zelven: het einde moet uitwyzen wie wy allen zyn. - Ongevoelig ben ik nochtans niet aen de eer welke zy my vruchteloos trachten te ontnemen. Voor vertroosting heb ik myn geweten, het hunne en dat van elk verstandig eerlyk mensch, die met my in onderhand is of was. Heb ik soms eene feit begaen : ik ben mensch ; wien is zulks nooit ge beurd ?..

Zoo lang ik de eer had U Ed. als Directeur te leiden wat was u voorbeeld buiten eer en deugd? Myne woorden en werken zyn U Ed. nog niet vergeten. Met de hand op het hart, heeft iemand onder U Ed. de overtuiging dat ik onregt, ondeugend, valsch, schynheilig godslasteraer, eerschendend, hoovaerdig, afgunstig, baetzuchtig of iets dergelyks ben? Welke gaven moet men dan bezitten om van lastertael vry te zyn, indien het uitschynen dier deugden zelf het niet is dat de afgunst doet handelen? De zwarte nyd geen medegezel in my vindend , wil door alle middelen doen' gelooven dat de gôede zeden in de uitwerking niet heerschen. Valsche vleijers, schynheiligen, God- en menschen bedriegers, bedorvene harten verleiden bekrompene verstanden welker getal niet schaersch is. Dit alles overwegende en ziende dat men van deugd ondeugd wil maken,begeer ik langer niet uit te schynen onder U allen, myne Vrienden! In het midden van U waer gedurende zoo veel jaren dien engen hand van deugd en vriendschap heeft bestaen, in weerwil van al die eerschenders en die twistzaeijers van ons Maldegem. Ik zal eerlid uwer Maetschappy blyven. Kiest een waerdig persoon,.. min aen de beknibbelingen onderworpen dan ik, uw voorgaenden Directeur. Myn hart en myne diensten zyn UEd. allen toegewyd. Als voorheen, zal ik het schip, in gevaer, trachten te redden , de belangens der Maetschappy behartigen en blyven van UEd. Myne Heeren! De toegenegenste der vrienden. MALDEGEM den 7 feb, 1851 AMB. B. VANLANDSCHOOT Dewyl wy niets dan al wat billyk en regt is in de handelwyze van onzen Directeur A. B. VANLANDSCHOOT vinden, dat hy ons altyd, als wy verzameld waren in de zael, met goede zeden heeft voorgegaen , de booasaerdigen tot reden heeft ten voordele van de Maetschappij Volgen de handtekeningen van de leden.

bron:Eeclonaer van 15 feb 1851.