Search billions of records on Ancestry.com
   

Staat van Goed van Jan Van Landschoot x Cornelia Baes 11-7-1656

Staat van Goed Van Jan Van Landschoot x Cornelia Baes van 11-7-1656 * n°298 en 14836 (dubbel) jaar 1656. De naam Van Landschoot komt verschillende malen voor als "Landsocht" wat soms verwarring kan zorgen. Maar het gaat wel degelijk over JAN VAN LANDSCHOOT. De op een volgende nummers hier onder duiden de paginas aan in het oorspronkelijke document. Dit bevat in totaal 31 paginas.

1- Staet ende Inventaris/ van alle ende een gegheliche/ de achter ghelaten goedijnghen/ soo meuble als immeuble, actum/ ende crediten, mitsgaders com-/ meren ende lasten bleven ende/ bevonden naer de doot en overlijden/ van voorseijden van Jan filius Jan van Landsocht/ poorter ende vrij schipper dese stede/ van Brugghe overleden upden/ elfsten julius xvi C vijfenvichtich/ naer ziele godt almachtich/ ghenaedich en welcken staet/ heeft ghedaen maecken ende bij/ gheschrifte stellen Charlijnken/ filia Cornelius Baes weduwe ende/ besittighe van desen sterfhuijse/ de selve overghevende an Cornelius/ van Landsocht ende pieter de/ campe ooms en apparante voochden/ van Pieter, Jan, Cornelius, Mattheus, Maerten ende Marieken van/ Landsocht de ses minderjarighe

2- kijnderen vanden overleden in/ huwelijcke gheproceert bij dese/ besittighe, ende voorts an mijn/ edel heeren Overtienden en Scepenen/ van weesen dese voorseijde stede/ van Brugghe, over tzijne liquidatie/ de naerschreven goederen/ ghedeelt/ te woorden volghens de naerschreven/ contracte van huwelijcke ende de/ costume dese stede, presenteren-/ de besittighe deser jeghenwoordichen/ staet te affirmeren bij eene/ alhier int ghemene collegie van/ schepenen up de prostestatie/ ghectumiert/

3- De besittighe doet alvooren te/ noteren dat voor het angaen/ van hemlieden huwelijcke/ tusschen haer en den overledene/ ghemaeckt is een contract/ antemistiael, danof den/ inhouden bij copie autentijcque/ hier volght van woord te / woorde/ Compareren Jan van Lantsocht/ jonghman sijn selfs sijnde bij/ competentie ende van jaeren/ gheassisteert met Cornelis/ van Landtsocht sijnen oom materneel ten eendere voorts/ charlijnken Baes jonghe/ dochter ten saeken naerschreven/ gheauthoriseert bij Niclaijs/ vanden Dorpe ende Adriaen/

4- Baes haere voochden en voorts/ gheassisteert met Tanneken/ goethals haere moeder ende/ voorts Jan Baes haeren/ broeder ter andere te kennen/ ghevende de voorn(oemde) principale/ comparanten dat alsoo tusschen/ hemlieden apparant was/ een huwelick te gheschieden/ indien het selve naer de/ ordonnantien van onse moeder/ de leijlijche kercke voortganck/ hebben mach, Zij elcanderen/ hebben belooft te onderhouden/ de conditien ende besprecken/ naervolghende, te weten/ indient soo ghbuerde dat/ naer de consinnatie van/ desen toecommenden huwelijcke/ d'eene ofte vandere vande/ toecommende conjoncten/ quame t'overlijden sonder eenich/

5- kindt ofte kijnderen van/ hemlieden beede lichamen/ ghepoceert ende gheboren/ ofte apparent gheboren te/ worden te lijfie achter te/ laeten, dat in suclk gheval/ de langst levende vande/ voornoemde toecommende con-/joncten vooren vuijt den/ sterfhuuse vanden eersten/ overleden zal hebben,/ heffen ende behouden alle sijne ofte/ haere cleederen, habijten ende/ juweelen, riemen, rijnghen, lijnen ende wullen tsijnen/ afte thaeren hoofde, halve/ ende lichaeme dienende/ mitsgaders coutse en bedde/ met sijne toebehoorten be-/ hoorlich ghestoffeert van/ het beste ende ghereetste/ vander in deele te moeten/

6- brijnghen ende voorts voor/ duwaride conventioneel, te/ weten den voornoemden Jan/ Landtsocht de somme van/ twee hondert guldenen tot/ veertich grooten elcken gulden/ ende de voornmoede Charlijnken/ Baes drije hondert guldenen/ tot ghelijcke veertich grooten/ elcken gulden, sonder ins-/ghelijcx in deele te moeten/ brijnghen, deelende voorts/ de lancxstlevende de reste-/ rende achterghelaten goederen/ jeghens d'eerste overledene hoirs/ ofte haelijnghers half ende / half, volghende de costuijmen/ der stede van Brugghe, ende/ is besproken dat indient/ ghebeurde dat naer de/ consummatie van desen/ toecommende huwelicke dese/ ofte d'andere quame te/

7- overlijden achterlaeten eenich/ kijndt ofte kijnderen van/ hemliedne beede lichamen/ gheprocreert gheboren ofte/ apparent gheboren te worden/ sal in sulck gheval alleenelich/ smelten de voornoemde duwaride/ conventioneel van twee hondert/ ende drije hondert guldenen,/ respectivelick, ende sullende/ resterende besproken conditien/ sorteren haer effect ende/ blijfnen in soignere en sullen/ de resterende achter gelaten/ goederen van eesrte overlijden/ kijndt ofte kijnderen half ende/ half volghende de costuijmen/ der stede van brugghe, belonen/ Aldus ghedaen binnen/ Brugghe upden eersten juni/ xvi C sevenendertich, ter presentie/ van Cornelius hemderijcx ende/ pieter van zeebrouck als/

8- oirconden hier over ghecompen,/ toirconden en was onderteeckent/ Jan van Landtschot, bij mij claijs/ van dorpe, met t'marcq van/ Charlijnken Baes, Adriaen baes, bij mij Jan baes, t'marcq van/ Cornelius van Landsocht, t'marcq/ van maijken de Velaere, onder/ staet naer collatie ghedaen/ jeghens den originelen protocol/ notarael van zelven Thomas/ Zeghers, mij toirconde XXIII Lauwe/ XVI C eenenveertich onderteckent F./ Sijmons notaris publique. Welcken volghen alsoo den kijnderen/ sijn, sal de besittighe alleenlick/ obmetteren hier in state te brijnghen/ alle haere cleederen, habijten/ en iuwelen, riemen, ringhen, lijne/ en wollen, t'haeren hoofde, halte/ en lichaeme diende, mitsgaders/ const en bedde met sijne toebe-/hoorten behoorlick ghestoffeert hier/

9- Erfachticheden van huusen toebehoorende ten desen sterfhuuse/ Alvooren competeert ten/ desen sterfhuuse een huus/ met sijen toebehoorten staen/ binnen deser stede van Brugghe/ ten voorhoofde ande westzijde/ vande reije beneden het Torre-/bruschken upden houck vande/ nieuwstrate van sint / gillis, naest de erfne en/ huuszijnghe toebehoorende de/ weduwe ende hoirs van/ pieter van eenhooghe den/ timmerman ande noordtzijde/ an deen zijde, ende de voorn(oemde)/ nieuwstrate van st gillis/ ande zuudtsijde an d'ander/ zijde achterwaerts streckende/ tot de huijszijnghe toebehoorende/

10- de voornoemde hoirs van pieter/ van eenhooghe belast met,/ een schellijnghe parasijse t'sjaers/ landcheins ende voorts noch/ met zeven schellijnghen neghen/ pennijnghen grooten, deel van/ zevenentwijntich schellijnghen/ neghen grooten t'sjaers den/ pennijnck achtiene, als de/ twijntich schellijnghen grooten/ t'sjaers ghelost sijnde , diemen/ geldt aen Sint Jans huus/ der stede van damme sonder/ meer, in welck huus den/ overleden gherecht is bijden/ overlijden van Jan van/ Landtsocht sijnen vader, ende/ was wijlen sijnen voornoemden/ vader daerinne gherecht bij/ letteren van ghiste t'sijnen/ profijte ghepasseert voor/ schepenen deser stede van/ Brugghe van daten achthiensten/

11- lauwe xvi C twijntich onderteckent/ J. Vandewalle, achtervolghen/ de briefnen daervan sijnde ende/ gheregistreert int parochie registere/ van Sint Nicolais zestendeel/ folio 1377 den twijntichsten/ sporcle daernaer, onderteeckent/ J. vande Woestijne/ T'selve huus werdt ghebruijckt/ bijden overleden en besittighe,/ en is daerinne ghestorven dus/ danof alhier gheen baten/ Voorts een huuseken dat plachte/ erfne te wesen staende ende/ ligghende binnen der voorseijde/ stede van Brugghe ande/ oostzijde van de roostraete/ naerst den huus van Thomas/ Bollaert ande zuudtzijde an/ d'een zijde ende t'huus van/

12- Franchois teghels ande noort/ zijde an d'andere zijde achter-/ waerts streckende tot ande/ stede waterloop, ende voorts/ zoo t'zelve jeghenwoordelick/ ghestaen enghe gheleghen is,/ jeghens over t'huus ghenaemt/ "Slaet de botergae", belast/ met vijf grooten t'sjaers/ leenrente diemen geldt Joncheer/ Phillips van Maldeghem, voorts/ met drije schellijnghen ende/ vier grooten t'sjaers grontrente/ diemen geldt an kercke van / sint cruus, ende voorts met/ drije ponden grooten t'sjaers, den/ penninjnck achtthien bijden overleden/ ende besittighe verkent tot/ profijte van pieter verwilst/ in welck hemselven de overleden/ met de besittighe gherecht sijn/ bij letteren van verdeele van / goederen achterghelaten bij/

13- met voornoemde tanneken goethals/ weduwe van Cornelius baes/ de besittighen vader en moeder/ conforme de briefnen notariael/ daervan sijnde, in daten den/ drijentwintichsten november/ xvi C veerthien onderteeckent/ M. huusse notaris publique - ende was/ den voorseijden cornelius Baes/ daerinne gherecht bij wettelick/ letteren van erfnesse t'sijnder/ profijte ghepasseert voor/ schepenen deser stede van/ Brugghe in daeten vanden eenen-/ dertichsten van meije xvi C/ vierentwijntich met ondert/ nemaer ghepasseert bij wijlen/ Lamseijn Stalpaert progistre/.., mits den selven Stalpaert/ es comen t' overlijden geregistreert/ int eerste register van/ St Jans sestendeel folio 864 v/ den thienden sporcle sesthien/

14- hondert achtentwijntich onderteckent/ Cornelis vander woestijne/ Tselve huus wordt ghebruuckt/ bij Joris .. (niet vermelt) ten prijse/van ses ponden grooten t'sjaers/ ende was ten overlijden niet/ schuldich. 1a Staet vande liquide baten courant/

15- Baete ter cause van binlandse schepe ten desen sterfhuus toebehoorende/ De besittighe gheeft te kennen/ dat ten desen stefhuuse/ competeert binlandenschip/ met sijne toebehooren can/ seijlen mast en anders met/ een visch schuijte, twelcke/ sij niet en heeft ghedaen ver-/coopen dat t'selve sal blijven/ ghemeene totte selfs voordijnghe/ van haer outste sone, ofte dat/ sij voor dien quame te ertrauwen/ ome met t'selve schip door/ haar en haar sone de andere/ kijnderen die noch jonck van/ jaeren sijn de cost te commen/ mits dat hij verhoopt dat hij met/ t'selve schip gestelt sal worden/ upde buerten van overleden/ II a

16- Meuble goederen ende selven juweelen ten dese sterfhuus bevonden/ De besittighe heeft ghedaen/ vercoopen upden eenendertichsten/ ougst xvi C vijfenvichtich/ door Cornelius huughe een/ vande vier gheswooren stock-/houders desen stede van/ Brugghe en deel meublen/ hems catheijlen ende cleederen/ vanden overleden, waarvan/ de portie vande venditien/ bedraecht de somme van/ eenenveertich ponden seven-/thien schellijnghe drije grooten/ daervan ghetrocken drije/ ponden vichthien schellijnghen/ thien grooten over salaris/ stockhouder, vutgheven drijnckgelt/ clijncken en balen billet, sijnde/

17- het andere dat de besittighe/ heeft bestiert inde conditien/ als bij billit, blijft samen de some/ van achtendertich ponden een/ schellijnck vijf grooten, sijn hier. ten sine van liquidatie 0-xxxviii-0. Upden voorschreven eenendertischsten/ ougst xvi C vijfnenvichtig heeft/ de besittighe doen prijsen door/ de voorn(oemde) Cornelis Huughe/ de naerschrven resterende/ meuble goederen vanden/ sterfhuuse/ Rechtbanck scime boort, deel/ gheleijers, vier cannen, lan-/teerne/ candeleeren, speeswater-/vat, hautdraalier, mandeken/ schilderie, latte, hanghel/ rooster, hanghijser, brander/ schippe, tanghe, twee candelaers/ heerscap, lepelbart, strijckijser/

18- deel bustels, saelstoel, een/ cusken, vier stoelen, ijserpot/ een quarte ende cleerschapra/ kiste, lijs, tafel, glaseboort/ branders, springhel, vier schilderien/ rabat en anders, t'saemen ghe-/presen als bij billet vanden/ stockhouder de somme van/ elf ponden negenthien schellinghe/ grooten, sijn tensine van/ liquidatie. xi-xix-0 Voorts heeft de besittighe/ ghedaen prijsen upden veerthienden/ december xvi C vijfnenvichtich/ door Maerten Le monier/ silversmit, als bij sijn billet/ de naerschreven juweelen/ ten sterfhuuse bevonden/ Alvooren een schee met/ ketens en metten t'saemen ii-viii-0

19- Canne met een silver/ dexsel 0-xviii-0 een silver cros weeght drije/ onsen ende neghen ingelsche/ tot i-ix-0 III luijt XX-V-V

20- Tghereede geldt ende inschult van sterfhuuse. De besittighe verclaert dat/ sij ten overlijden van overleden/ gheen geldt bevonden en heeft/ dan alleenlich daermede sij/ eenighe cleene miniteijten heeft/ betaelt, die haernaer in lasten/ niet en sullen werden ghebracht/ Franchois Janssens en Antone/ verbrugghe sijn schuldich ../ twijntich ponden grooten salus/ inste, over soo vele den overleden/ voor hem lieden betaelt heeft an/ Adriaen herbij voor t'advenant/ van hun parten int verlies ende/ corthede van pacht van state/ groote vier a.. gheexpireert/ latsten ougst 1652 als bij quitantie/ IIII TOTALIS van de liquidate bate voorschreven luijt xv-v-0

21- Commeren ende Lasten darinne dit sterfhuus/ duichdelich ghehouden ende / belangen is/ Alvooren vande renten gaende/ vuijt de huusen hiervooren in/ staete ghebracht/ In een schellijnghe parasijse t'sjaers/ lantcheins gaende vutten huuse/ hiervooren ghebrocht so et/.. es verachtert sijdert/ Voorts de zeven schellijnghen/ neghen grooten t'sjaers gaen/ vut den voorseijden huuse/ diemen geldt an St Jans huus/ binnen de stede van Damme/ es vewachtert sijdert half/ maerte xvi C eenenveertich/

22- Voorts de leenrente van vijf/ grooten t'sjaers gaende vuijt/ den huuse hiervooren ghebrocht/ folio 6.4 verso, diemen nu geldt/ an Joncheer Salomon van Maldeghem heere van Steen-/ maere es verachtert sijdert/ kersmesse xvi C tweeen vichtich/ voore waert./ Voorts de grondrente van drije/ schellijnghen vier grooten t'sjaers/ gaende vuyt den voors(eijden) huuse/ diemen geldt ande kercke van/ Sinte cruus bij Brugghe es/ verachtert sijdert meije xvi C/ drijenvichtich voor waert/ Voorts de rente van drije/ ponden grooten t'sjaers gaende/ vuijt den voorseijden huuse/ diemen geldt an pieter verbiest/

23- es verachtert sijdert vi sporcle/ xvi C vi C .. vichtig voorwaert/ Betaelt an d'Heer Maerten de/ Gheldere over d'heer Jan Lootijns/ als thesorier principal der/ stede van Brugghe, de some/ van vijf ponden grooten up/ rekeijnghe pacht .../ vande reije der selvere stede/ van jaere verschenen half maerte/ 1655 bij quitance sijn -- V schellijnghe/ Men is noch schuldich pachtreste/ vande voorseijden pacht van drije/ jaeren t'laetste verschenen/ half maerte xvi C vijfenvichtich/ de somme van vier ponden/ vichthien schellijnghe grooten/ de somme van vier ponden/vichthien schellijnghe grooten/ salvo justo Betaelt an Phillips van Tour/

24- vijfentwijntich schellijnghe grooten/ over lijwaetbroucken en anders/ bij quitantie, sijn xxv schellijnghen Voorts gheeft de besittighe te kennen dat den overleden es/ geweest compaignon tot een/ vierde part inde pacht vande/ vaerende bargen van Nieupoort/ up Veurne ende Dunkercke es/ comperso, van jaere ingegaen v ste/ septembre xvi C vierenvichtich ende/ gheeijnt vx st ougst 1655 es van/ als nu rekenin ghedaen es voor/ dHeeren commissarissen van dese/ collegie, daervan dit sterfhuus/ over sijn vierde te quaet comt/ de somme van .... niks vermeldt) daer/ up int lenen van overleden ter/ goeder rekeijnghe betaelt es drijenvichtich/ ponden grooten, dus rest te betaelen/ I vande lasten .. vi pond v schellijnghe/

25- Andere lasten ter causen vande vuijttijnghe ende begravijnghe vanden overleden mitsgaders het dresseren ende liquideren van desen staet. Alvooren betaelt an Beernaert/ moens tafeldragher van het/ commen ende vande fabricque/ van sint Gillis kercke , drije/ ponden seven schellijnghen grooten/ over de goddelicke dienst/ ende begraeven vanden overleden/ met alle de ordinaire rechten/ pastorael, het commun, luijde,/ graf maken ende anders, sijn/ bij quitantie/ iii-vii-0 Betaelt aen Joos vermeulen/ drije schellijnghe vier grooten/ over de doot schult van overleden/

26- inde ghilde vanden H. Sacramente/ Sint Gillis, bij quitantie sijn iii-iiii-0 Betaelt aen Pieter verplancke/ twijntich schellijnghe grooten/ over de dootschult vanden/ overleden inde keijserliche / ghilde van Sint Michiels die/ de allebardiers houden binnen/ Brugghe , bij quitantie sijn 0-xx-0 Betaelt an Lauwereims Lauwers/ drije schellijnghe groote, over/ de dootschult vanden overleden/ inde ghilde van St Godelieve/ bij quitantie sijn 0-iii-0 Betaelt an pieter campe/ vier schellijnghe grooten; over/ de dootschult vanden overleden/ van de ghilden vande maete/ bij quitantie qijn 0-iiii-0

27- Betaelt aen Loijs vanden bosch/ pater vande cellebroers twee/ schellijnghen grooten over/ hemlieden recht van een/ lijck bij quitantie sijn 0-ii-0 Betaelt an Donaes de Lemij/ vij schellijnghen grooten over/ het clijncken vanden overleden/ bij quitantie sijn 0-v-0 Betaelt anden Docteur Gillis/ Says vierentwijntich schellijnghe/ grooten, over sijne visiten/ ghedaen durende de sieckte/ vanden overleden bij quitantie sijn 0-xxiiii-0 Betaelt an Jacques van/ blommeghem twee ponden/ drije schellijnghe grooten over/

28- leverijnghe van medecijnen omme/ den overleden , bui quitantie sijn ii-iii-0 Betaelt an Jacques van meersch/ twijntich schellijnghe grooten/ over leverijnghe van wassekeersen/ ende flambeusen totte begravinghe/ ende vuijtvaart vanden overleden/ bij specificatie en quitantie sijn 0-xx-0 Betaelt an Jan Janssens een/ pondt ses schellijnghe grooten/ over lijnen, dienst als bidden/ en eenich verschot van gelde/ tot de begraevinghe vanden/ overleden bij specificatie ende quitantie sijn i-vi-0 Voorts betaelt an.... niks vermeldt) over de dootschult vanden/ overleden, de some van ... (niks)

29- Betaelt an Cornelis Huughe/ twee schellijnghe grooten, over/ t'prijsen vande vooschreven/ meublen hiervooren folio 9 verso/ in bate ghebracht, als bij notitie/ staende up sijn billet, sijn 0-ii-0 Betaelt ter greffie over het/ recht affirmatie van desen/ staet 0-xii-0 Voor de comparitien int affirmeren/ versoucken tijt tot maecken en/liquideren desen staet 0-ii-0 Voor de vacatien van mijn/ Edel heeren cuersiender ende/ schepenen van weesen ten/ tijde vande liquidatie deser 0-vii-0 Voor de vacatien van DHeer ende/

30- Meester Marc vande Velde greffier/ vande weeserie ten selven/ tijde met het apostilleren van/ desen ende de twee doubels/ van diere 0-iiii-0 Voor het eeden vande voochden 0-iiii-0 An Joos van Meenen over/ het dresseren minuteren/ van desen staet mette twee/ doubels van diere 0-xxx-0 Anden stedegarson van camere/ vande weeserie de duere/ gheaijert hebbende ten tijde/ van liquidatie desen met een/ dachvaert 0-i-iiii II Totalis van de lasten XX-IX-0

31- Ende de liquide baten/ hiervoorne/ luijt XV schellijnghe v grooten dus over liquide bate van laste XXXV ponden VI schellijnghe/ comt over d'helft voor de weeesen XVII ponden XIII schellinghe XII grooten Op den i ste februari 1656 compareerde es../ Charlijncken filia Cornelis Baes welcke/ comparante heest en qeaffirmeert bij eede/ het inhouden van dese staet van goede/ op de .. Aldus gheliquideert ...