Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Corneilline ende Grielchine kinderen van Jan Landscote 1407


Den xv sten dach van sporcle (februari) anno ad cccchondert ende zevene (15-2-1407) philips dauwe ende jan parelm/ voochden van corneilline ende grielchine jan landscote kinderen die hij hadde bij jaqemine/ zants wuif, overbrochten ten papiere voor den selve ceurstede cruuste overziene en dheer/ janne de hond scepene van weesen de groote van den voorseijde kindre tgoedt hemlieden/ verstorven van vader en moeder ende es xxxii ponden grooten de welcke pennijghen mit-/ gaders ii ponden grooten, dit een van der kindere gaende dertoe ghedaen heeft, makende xxxiiii ponden grooten/
gheerdere de corten margriete zijn wuf, gheweest hebben te betaelen ten vermanene/ van den voorseijde voochden te voore de houdenesse van den voorseijden kinderen ... jan van/ der polamé, ten aernoud hond, .. voor al also de brief die daerof es, ghesworen den/ xvsten dach van lau maend (januari) anno vii (1407).
Verclaerst, ....../ gut ten overbringhene, maergrietten stox voorseijden lijsbetten landscoote
bron: SAB - weesregisters 1407* folio 179
Corneilline ende Grielchine Jan Landscote kinderen 1407