Search billions of records on Ancestry.com
   

DE OUDSTE GEGEVENS VAN DE VAN LANDSCHOOT'S IN DE 13DE EEUW

Margaretha ( °rond 1240) en Nikolaus (°rond 1245) van Lanscote, kinderen van Marijn van Lanscote (°rond 1210).

Waarschijnlijk moet er een verband zijn tussen deze van Lanschoot's en het kasteel "van Landschoot" te Poeke .

DE MUNKEN -- 4 JUNI 1274 (vertaling charter uit het Latijn)

Aan allen die deze tegenwoordige brieven zullen zien, Johannes Van Hertsberge en Margaretha (VAN LANSCOTE), zijne vrouwe, Egidius Van Hertsberge en Walter, gezeid Rueloke, voogden van de kinderen van den voorzegden Joannes en Maria, zijn vrouw zaliger- doen groet.

Omdat de godvruchtige wil van de afgestorvene op alle manieren vervuld moet worden, en daar de voorzeide Maria- zaliger gedachtenisse - om hare zielzaligheid, 41 bunders woestijnland van hare grond, gelegen tussen de parochies Ruddervoorde en Wingene , met de "mansum" en huizingen daarop staande, weggeven heefi en aan de getrouweheid hare man ter uitvoering van het voorzegd legaat toevertrouwd heeft - wij willen de godvruchtige wil van de voorzegde Maria ten uitvoer brengen - hebben de voorzegde 41 bunders gegeven aan de eerwaarde abt en klooster van de kerk van OLV Ter Duinen, in de naam van hun kerk, als een aalmoes, in volle recht, voor eeuwig, vrij te bezitten, opdeze voorwaarde : dat er daar - ten eeuwigen dage - aan vier mensen, van het mannelijke geslacht, gastvrijheid vragende, gastvrijheid - uit Christus liefde - moet gegeven worden.

En Wij hebben de voorzegde 41 bunders met de huizen die erop, volgens de wet en gebruiken van ons land, overgegeven in handen van broeder Hendrik Van Vlisseghem, monnik van Duinen, ten gebruike van de voorzegde kerk, met al het recht dat aan ons en aan de kinderen van den voorzegden Joannes behoorde, behoort of ooit in 't toekomende behoren kan.
Uit voogdelijke machten en uit kracht van hetgene de rechter daar over beslist heeft, hebben wij de voorzegden broeder Hendrik, in opene bezitting gesteld volgens alle recht, belovende dat er in het toekomende, noch door ons, noch door iemand anders, iets zal gedaan worden met list of bedrog, tegen voorzegde gift.
In getuigenisse en bekrachtiging dezer zaak hebben Wij deze brieven aan de voorzegden broeder Hendrik, in de naam zijner kerk, bezegeld overgeleverd.

En omdat ik, Margaretha voorzeid, geen eigen zegel bezit, heb ik de brieven met de zegel van Nikolaus, zoon van Marijn, mijnen lieven broeder al deze kant bezegeld; aan broeder Hendrik voorzegd overgegeven.

Gegeven ten jare ons Heeren 1274 in de maand van juni (met vier goed bewaarde zegels) op de rug -- DE LANSCOTE
DE XTI BONARIIS WASTJNAE ET TERRAE APUD LANSCOTE.

Een tweede charter, ook in het latijn, geeft de zelfde voorwaarden weer, nu van de zijde van de Munckenpaters. Het is eveneens bezegeld . Op de rugzijde staat geschreven in het latijn: " Dat Wij moeten te LANSCOTE, vier arme mensen ieder nacht moeten herbergen, ten eeuwigendage, indien er zoveel zijn die er de herbergzaamheid vragen."
CRONICA ET CARTILARIUM MONASTERII DE DUNIS FASCICULE 11I N° 1141 P.6

Geschiedenis van het Munken Kasteel opgesteld door Guido Lams (eerste 2 paginas zijn in het latijn met vertaling en verder de geschiedenis : 20 paginas) (documentatie en bewerking Guido Lams, Galgenstraat 29, 8750 Wingene)