Search billions of records on Ancestry.com
   
  St. Mary's Cemetery      
 
       
 
     
  Chilton, Wisconsin             Hillside Cemetery      
  North Section      
  1 2 3 4 1 2 3 4
1
2 3 4    
    John    Walter   William            
3   Broker   Schroeder   Dorschel     John   3  
  91 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 93    
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    
    David & Martha     John     Schwarz      
4   Ebert     Binsfield           4  
  90 90
90
90 89 89 89 89 88 88 88 88    
 
1
2 3
4
1 2 3 4 1
2
3
4
   
                             
5   John        Nicholas       Anna   5  
  85     85 86 86 86 86 87 87 87 87    
 
1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    
    McMullen       Bink       Tecks      
6                         6
  84 84 84 84 83 83 83 83 82 82
82
82
 
  1 2 3 4 1 2
3
4
1 2 3 4  
                        Nick       Claudius     Caroline    
7   Nicholas     Schmitt       Noll   7
  79 79 79 79 80 80 80 80
81
81 81
81
 
  1 2 3 4 1
2
3 4 1 2 3 4  
    Knauf     Nick     Anton    
8           Nennig     Hammer   8
  78 78 78 78 77 77 77 77 76 76 76 76  
  1 2 3 4
1
2 3 4 1 2 3 4  
9    William     Jacob     Anton   9  
    Milhaupt                                Erhert Erhert     Kocher      
  73 73 73 73 74 74 74 74 75 75 75 75    
 
1
2 3
4
1
2
3 4 1 2 3 4      
10   Nick   Lorenz Andrew   Peter   10  
    Jacobi         Schmidbauer   Woelfel   Anderson    
Driveway
  72 72 72 72 71 71 71 71 70 70 70 70  
  1 2 3 4 1
2
3 4 1
2
3 4  
11                         E. Cornelius     F. J.     Christ   11
    Seipel     Egerer     Hugo    
  67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69  
  1 2 3
4
1
2
3 4 1 2 3 4  
12   Jacob      Egidius     Nicholas   12
Hillside Cemetery
    Stephany     Nellesen     Nellesen    
  66 66 66 66 65 65 65 65 64 64 64 64    
 
1
2
3
4
1 2 3 4 1 2 3 4  
13                 Rev. Rev.   Rev.   Rev. 13
    Henry      Theodore   Geiser Woelfel Salm Thelen  
  61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63  
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
    Kersten     Kersten   Rev.  Rev. Rev. Rev.  
14                 Bartleme Bastian Gaellweiler  Schoell 14
  60 60 60 60 59 59 59 59 58 58 58 58  
  1 2
3
4 Eliz.      1
2
Lorenz    3      4 1 2 3 4    
15   Peter   M.  Schu - Jac Schmid- Joseph  J.R. John Johann 15  
     Plunkett   Rausch macher  Berch bauer Tremmel Hein Zech Weins    
  55 55 55 55 56 56 56 56 57 57 57 57    
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3
4    
16 Joseph Alex Maria Maria Nicolas Eliz. Adam Katherina J.              Franz   16  
  Tilger Adelmann Jacky Wasmer Mitterer Heil Diedrich Braun Weins            Anders      
  54 54 54 54 53 53 53 53 52 52 52 52    
 
1
2
Anna      3
4
1 2
3
4 1 2 3 4    
17     Maria Anna  G.J.   Holder- August                   Phillip   17  
  Tilger Kartheiser Bersh Boll Miller mann Gottwalt               Freichels      
  49 49 49 49 50 50 50 50 51 51 51
51
   
  1 2 3 4 1
2
3 4
1
2
3      
18 Henry Joseph Maria Peter  Ellen John  Mathias Anna  18  
   Nett  Kuehn Mueller Bauer  Becker Hilt Pesch Schillings    
  48 48 48 48 47 47 47 47 46 46 46 46    
  1 2
3
4 1 2 3 4 1 2 3 4    
19 Joe Joseph   Math Engelbert Peter John &  Barbara Anna  19  
  Weber Groeschel Torch Wingers Leitner Hansen Loskill Hertel    
  43 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 45    
  1
2
3 4 1
2
3 4 1 2 3 4    
20 Leona  A N Barbara Anna M. Elizabeth Theobald Adam Anna Marie & Mike 20  
  Weber Kresphner Warner Wingers Krebser Wendling Breckheimer Lindemann    
  42 42 42 42 41 41
41
41 40 40 40 40    
  1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3 4    
21 Ignatz John Joseph Al Lena Mrs.Jos J.     Conrad 21  
  Kiesner Hemauer Steffes Tilger Hammer Hammer Reinkober  Nellesen Gruber    
  37 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 39    
  1 2
3
4 1 2 3 4 1 2
3
4
   
22 Mathias Anna R. William Joseph & Katherine     Mike     Joseph 22  
  Diedrich Anders Anders Loehnertz     Lauer      Miller    
  36 36 36 36 35 35 35 35 34 34 34 34    
 
1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    
  SP Henry Lorenz  Madalene Peter & Agnes John & Mary Agnes   Georg Matthias & Barbara      
23 Wysocki Berrens Birk Lodes Tilger Wingers Satzer Schmitt 23  
  31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 33    
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    
24   JP   Robert Maximillian Peter William 24  
    Fochs   Bittner Kocher LaCroix Schaefer    
  30 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28 28    
  1 2 3 4 1 2 3 4 1
2
3 4    
25                Joseph E.   Harry & Eunice Frank   Anton   25  
    Boll    Mc Hugh Winkler   Steffes      
  25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27    
  1 2
3
4
1
2
3 4 1
2
3 4    
26 Milton                        Mrs. L.D. Mrs. L. D.     Henry     John   26  
  Jones Dorschel   Schabach     Seipel      
  24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22    
  1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3
4
   
27   August                                    Ben Bernard H.     Wendel   27  
    Ziegan     Vogt               Miller        
  19 19 19 19 20 20 20 20 21
21
21 21    
  1 2 3
4
1 2 3 4 1 2 3 4    
28   Matt     Frederick        Katherine & Ulrich   28  
    Schmitt     Bauer     Schmidlkofer      
  18 18 18 18 17 17 17 17 16 16 16 16    
 
1
2 3 4 1
2
3 4
1
2
3
4
   
29   Joseph       Anton M.                                       Joseph G.   29
    Ziegan     Keuler     Schneider    
  13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15  
  1
2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
30 John John   Frank     John M.   30
  Esser Schabach   Kolbe     Schaefer    
  12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10  
  1 2 3 4 1 2
3
4
1 2 3 4  
31   Frank H.     Albert      John   31  
    Groeschel     Seibold     Rausch      
  7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9    
  1 2 3 4
1
2 3 4
1
2 3 4    
32                       32  
    Mike     Conrad     John F.      
  6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4    
  1 2 3 4 1     4 1 2 3 4    
33   Lerch     Gruber     Gruber   33  
                             
  1 1
 ,Highway 57
 , ,
1
1 2 2 2 2 3 3 3 3   Entrance
Hwy 57


St. Mary's Cemetery, Chilton, Calumet County

St. Mary's cemetery is now part of Good Shepherd Parish; 6 parishes merged to form Good Shepherd.


This cemetery listing was contributed by: Janell KeulerReturn to St. Mary's Cemetery Page

Return to Cemetery Page

Return to Calumet Page


Copyright 1997 - 2007 by Debie Blindauer
All Rights Reserved